(Informacja z otwarcia ofert)

(Informacja z otwarcia ofert)

Nr sprawy TDiM.26.1.5.2020

                                                                                                                                                                    Opatów,  14. 09. 2020r.

Dostawa samochodu ciężarowego powyżej 3,5 tony na potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych
w Opatowie

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości  200 000,00

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA – 30. 09. 2020r.

TERMIN PŁATNOŚCI – 14 dni licząc od daty wpływu faktury do Zamawiającego.

WYKAZ ZŁOŻONYCH OFERT

Nr oferty Nazwa oferenta Wartość brutto Gwarancja
  1.   IMPERIUM TRUCK MATYSEK S.C Jakub Matysek Mateusz Matysek 26-010 Bodzentyn ul. Żeromskiego 28 190 650,00 zł 6 m-cy
  2. ———- —– —–

UWAGA!

Zamawiający przypomina, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (tj. informacji z otwarcia ofert), przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ).

             Grzegorz Pietrzyk

       ………………………………………

           podpis Zamawiającego

___________________________________________________________________________________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_________________________

image_printDrukuj