Przebudowa drogi powiatowej nr 1533T Zochcin – Sadowie – DK. Nr 9 w m. Sadowie od km 0+876 do km 1+626 polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów na odcinku o dł. 0,750 km     

 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 realizacja zadania pn. „Ścieżka rowerowa z możliwością korzystania przez pieszych wzdłuż drogi powiatowej od centrum miejscowości w kierunku tras widokowych podnóża Gór Świętokrzyskich i Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Kamiennej” w ramach projektu „Rewitalizacja miejscowości Sadowie – etap II”