O nas

I. Statut Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie

§ 1

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie zwany dalej „Zarządem Dróg” działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2004r. nr 204, poz 2086 z późn. zm.).

2. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U.z 2003r. nr 58, poz. 515 z późn. zm.).

3. Ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa ( Dz. U. nr 106, poz. 668 ).

4. Ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U.z 2001r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.).

5. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z póź. zm.) .

6. Statutu Powiatu Opatowskiego.

§ 2

Zarząd Dróg jest budżetową jednostką organizacyjną , w ramach powiatowej administracji zespolonej Powiatu Opatowskiego
Zarząd Dróg pełni w imieniu Zarządu Powiatu funkcję – zarządcy drogi w odniesieniu do dróg powiatowych.
Siedzibą Zarządu Dróg jest: ul. Lipowska 2, 27-500 Opatów.
Terenem działania Zarządu Dróg jest Powiat Opatowski obejmujący:
– miasto i gmina Opatów

– miasto i gmina Ożarów

– gminę Baćkowice

– gminę Iwaniska

– gminę Lipnik

– gminę Sadowie

– gminę Tarłów

– gminę Wojciechowice

II. ZADANIA ZARZĄDU DRÓG

§ 3

Do zadań Zarządu Dróg należy wykonywanie obowiązku zarządcy dróg w zakresie
planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg zgodnie z ustawą
o drogach publicznych, a w szczególności:
1) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

2) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania
i ochrony dróg oraz obiektów inżynierskich,

3) pełnienie funkcji inwestora,

4) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,

5) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,

6) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,

7) koordynacja robót w pasie drogowym,

8) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,

9) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom,

10) sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywania ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,

11) przeprowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, ze szczególnym uwzględnienie ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego

12) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,

13) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,

14) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,

15) wprowadzenie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu, wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,

16) prowadzenie spraw związanych z organizacją ruchu na terenie powiatu i przedkładanie do zatwierdzenia Staroście Opatowskiemu

17) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,

18) utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów,

19) nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości,

20) nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w pkt. 19 na potrzeby zarządzania drogami, i gospodarowania nimi w ramach posiadanego do nich prawa,

21) wykonywanie innych zadań ciążących na organie zarządcy drogi wynikających z obowiązujących przepisów prawa

22) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na przejazd pojazdów o wymiarach lub masie większych od dopuszczalnych

23) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny.

§ 4

Zarząd Dróg ma prawo do :

1) wstępu na grunty przyległe do pasa drogowego, jeżeli jest to niezbędne do wykonania czynności związanych z utrzymaniem i ochroną dróg,

2) urządzania czasowego przejazdu przez grunty przyległe do pasa drogowego w razie przerwy
w komunikacji na drodze,

3) ustawiania na gruntach przyległych do pasa drogowego zasłon przeciwśnieżnych,

III. ORGANIZACJA ZARZĄDU DRÓG

§ 5

1. Zarządem Dróg kieruje Dyrektor.

2. Dyrektor organizuje działalność Zarządu Dróg, odpowiada za całość działalności jednostki oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

3. Dyrektora Zarządu Dróg powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu.

4. Dyrektor Zarządu Dróg uprawniony jest do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z zakresem działania kierowanej jednostki w ramach upoważnienia udzielonego przez Zarząd Powiatu.

5. Dyrektor Zarządu Dróg jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy i wykonuje wszystkie czynności wynikające ze stosunku pracy wobec pracowników Zarządu Dróg.

§ 6

Szczegółową strukturę organizacyjną oraz zasady funkcjonowania Zarządu Dróg określa Regulamin Organizacyjny jednostki uchwalony przez Zarząd Powiatu na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg.

IV. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ

§ 7

1. Zarząd Dróg jest budżetową jednostką organizacyjną , finansowaną przez budżet Powiatu
Opatowskiego.

2. Zarząd Dróg prowadzi swoją działalność finansową na podstawie zatwierdzonego rocznego planu finansowego.

3. Zarząd Dróg prowadzi gospodarkę finansową, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy
o finansach publicznych oraz według klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych, obowiązujących w jednostkach budżetowych.

4. Za prawidłowe wykonanie budżetu jednostki odpowiada Dyrektor Zarządu Dróg.

5. W zakresie gospodarowania powierzonym mieniem i przydzielonymi środkami finansowymi umocowania Dyrektora Zarządu Dróg określają przepisy ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości oraz udzielonych upoważnień.

§ 8

1. Zarząd Dróg gospodaruje powierzonym mieniem ze szczególną starannością i jego ochroną.

2. Za właściwe gospodarowanie mieniem, o którym mowa w ust. 1 odpowiedzialny jest Dyrektor Zarządu Dróg

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 9

Nadzór nad działalnością Zarządu Dróg sprawuje Zarząd Powiatu.

§ 10

Zmiany Statutu dokonuje Rada Powiatu w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

§ 11

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia i obowiązuje na czas nieokreślony.

Sekcja podtytuł

Ostatnie wiadomości

INFORMACJA O DNIU WOLNYM

INFORMACJA O DNIU WOLNYM Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie zarządzeniem nr 16/2023 z dnia 7 grudnia 2023 r. ustalił dzień 29 marca 2024 r. (piątek) dniem wolnym od pracy. …

Zamówienie publiczne

Dostawa mini ciągnika rolniczego do robót na drogach powiatowych. Dostawa rozsypywarki piasku, przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg. 1) Wyżej wymienione postępowanie prowadzone jest na platformie zakupowej pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl 2) …