O nas

I. Statut Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie

§ 1

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie zwany dalej „Zarządem Dróg” działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2004r. nr 204, poz 2086 z późn. zm.).

2. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U.z 2003r. nr 58, poz. 515 z późn. zm.).

3. Ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa ( Dz. U. nr 106, poz. 668 ).

4. Ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U.z 2001r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.).

5. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z póź. zm.) .

6. Statutu Powiatu Opatowskiego.

§ 2

Zarząd Dróg jest budżetową jednostką organizacyjną , w ramach powiatowej administracji zespolonej Powiatu Opatowskiego
Zarząd Dróg pełni w imieniu Zarządu Powiatu funkcję – zarządcy drogi w odniesieniu do dróg powiatowych.
Siedzibą Zarządu Dróg jest: ul. Lipowska 2, 27-500 Opatów.
Terenem działania Zarządu Dróg jest Powiat Opatowski obejmujący:
– miasto i gmina Opatów

– miasto i gmina Ożarów

– gminę Baćkowice

– gminę Iwaniska

– gminę Lipnik

– gminę Sadowie

– gminę Tarłów

– gminę Wojciechowice

II. ZADANIA ZARZĄDU DRÓG

§ 3

Do zadań Zarządu Dróg należy wykonywanie obowiązku zarządcy dróg w zakresie
planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg zgodnie z ustawą
o drogach publicznych, a w szczególności:
1) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

2) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania
i ochrony dróg oraz obiektów inżynierskich,

3) pełnienie funkcji inwestora,

4) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,

5) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,

6) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,

7) koordynacja robót w pasie drogowym,

8) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,

9) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom,

10) sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywania ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,

11) przeprowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, ze szczególnym uwzględnienie ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego

12) wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,

13) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,

14) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,

15) wprowadzenie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu, wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,

16) prowadzenie spraw związanych z organizacją ruchu na terenie powiatu i przedkładanie do zatwierdzenia Staroście Opatowskiemu

17) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,

18) utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów,

19) nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości,

20) nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w pkt. 19 na potrzeby zarządzania drogami, i gospodarowania nimi w ramach posiadanego do nich prawa,

21) wykonywanie innych zadań ciążących na organie zarządcy drogi wynikających z obowiązujących przepisów prawa

22) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na przejazd pojazdów o wymiarach lub masie większych od dopuszczalnych

23) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny.

§ 4

Zarząd Dróg ma prawo do :

1) wstępu na grunty przyległe do pasa drogowego, jeżeli jest to niezbędne do wykonania czynności związanych z utrzymaniem i ochroną dróg,

2) urządzania czasowego przejazdu przez grunty przyległe do pasa drogowego w razie przerwy
w komunikacji na drodze,

3) ustawiania na gruntach przyległych do pasa drogowego zasłon przeciwśnieżnych,

III. ORGANIZACJA ZARZĄDU DRÓG

§ 5

1. Zarządem Dróg kieruje Dyrektor.

2. Dyrektor organizuje działalność Zarządu Dróg, odpowiada za całość działalności jednostki oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

3. Dyrektora Zarządu Dróg powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu.

4. Dyrektor Zarządu Dróg uprawniony jest do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z zakresem działania kierowanej jednostki w ramach upoważnienia udzielonego przez Zarząd Powiatu.

5. Dyrektor Zarządu Dróg jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy i wykonuje wszystkie czynności wynikające ze stosunku pracy wobec pracowników Zarządu Dróg.

§ 6

Szczegółową strukturę organizacyjną oraz zasady funkcjonowania Zarządu Dróg określa Regulamin Organizacyjny jednostki uchwalony przez Zarząd Powiatu na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg.

IV. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ

§ 7

1. Zarząd Dróg jest budżetową jednostką organizacyjną , finansowaną przez budżet Powiatu
Opatowskiego.

2. Zarząd Dróg prowadzi swoją działalność finansową na podstawie zatwierdzonego rocznego planu finansowego.

3. Zarząd Dróg prowadzi gospodarkę finansową, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy
o finansach publicznych oraz według klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych, obowiązujących w jednostkach budżetowych.

4. Za prawidłowe wykonanie budżetu jednostki odpowiada Dyrektor Zarządu Dróg.

5. W zakresie gospodarowania powierzonym mieniem i przydzielonymi środkami finansowymi umocowania Dyrektora Zarządu Dróg określają przepisy ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości oraz udzielonych upoważnień.

§ 8

1. Zarząd Dróg gospodaruje powierzonym mieniem ze szczególną starannością i jego ochroną.

2. Za właściwe gospodarowanie mieniem, o którym mowa w ust. 1 odpowiedzialny jest Dyrektor Zarządu Dróg

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 9

Nadzór nad działalnością Zarządu Dróg sprawuje Zarząd Powiatu.

§ 10

Zmiany Statutu dokonuje Rada Powiatu w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

§ 11

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia i obowiązuje na czas nieokreślony.

Sekcja podtytuł

Ostatnie wiadomości

Zamówienie publiczne: Przebudowa drogi powiatowej nr 1537T gr. pow. opatowskiego – Wszachów – Iwaniska w miejscowości Wszachów od km 2+160 do km 3+156 na odcinku o długości 0,996 km

1) Wyżej wymienione postępowania prowadzone są na platformie zakupowej pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl 2) Komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl 3) Oferta wraz …