Zajęcie pasa drogowego. Lokalizacja. Umieszczenie. Przebudowa.

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym

2. Wniosek o wydanie zezwolenia (decyzji) na zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z funkcjoniwaniem drogi – umieszczenie urządzeń, obiektów budowlanych, reklam, prowadzenie robót w pasie drogowym.

3. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu

4. Wniosek o wydanie zezwolenia na przebudowę zjazdu

5. Wniosek o uzgodnienie lokalizacji ogrodzenia

6. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa od odwołania (art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256),

UWAGA!

 Tylko inwestor jest podmiotem uprawnionym do występowania  z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzeniem robót budowlanych i umieszczeniem w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wykonawca robót nie ma takich uprawnień.

1. Teren zajęty obejmuje cały plac budowy tj. miejsce wykopu, odkładu, urobku, składowania materiałów, powierzchnię zajętą przez sprzęt, barakowozy, jak również drogi objazdowe  i dojazdowe ( za wyjątkiem objazdów po istniejącej sieci dróg).

2. Zajmujący pas drogowy jest obowiązany zapewnić bezpieczne warunki ruchu i przywrócić pas do poprzedniego stanu użyteczności w określonym czasie.

Za okres końcowy zajęcia pasa drogowego uważa się dzień przywrócenia terenu do stanu pierwotnego i przekazania go protokółem odbioru do tutejszego Zarządu dróg.

3. Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470) oraz  uchwałą Rady Powiatu Opatowskiego z dnia 07 kwietnia 2004 roku nr XVIII/74/04

4. Wnioskodawcę poucza się, że za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia (tj. za samowolne zajęcie pasa drogowego, przekroczenie terminu zajęcia pasa drogowego lub zajęcie większej powierzchni niż określona w zezwoleniu) pobiera się karę pieniężną w wysokości określonej w art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470).

5. Do wniosku należy dołączyć:

1) W przepadku umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, tj. sieci uzbrojenia terenu, obiektów budowlanych, reklam itp.:

a) szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1.000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego (umieszczenia w pasie drogowym), a w przypadku umieszczenia reklamy – z podaniem jej wymiarów;

b) kopię projektu budowlanego obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub wyciąg z projektu dot. przedmiotu (jeśli jest wymagany przepisami);

c) kopię pozwolenia na budowę lub zgłoszenia;

d) kopię decyzji na lokalizację urządzeń w pasie drogowym wydaną przez Zarządcę drogi;

2) W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do wniosku należy dołączyć dodatkowo:

a) Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10.000 lub 1:25.000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu;

b) projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, zaopiniowany przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie, KPP Opatów i zatwierdzony przez Zarządcę drogi, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych w rejonie przewidywanego zajęcia pasa drogowego. Projekt tymczasowej organizacji ruchu związany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym powinien określać sposób zabezpieczenia tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego.

c)   oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

d) szczegółowy harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym z podaniem zakresu rzeczowego i dat wykonania.

6. Wniosek z wymaganymi dokumentami należy złożyć na 30 dni przed planowanym zajęciem pasa drogowego.