Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie dokłada wszelkich starań aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.zdpopatow.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

DANE KONTAKTOWE

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie 27-500 Opatów
ul. Lipowska 2
telefon:015 8682485
e-mail:zdp@zdpopatow.pl
e-Puap: ZDPOpatow/SkrytkaESP

USTAWIENIA STRONY INTERNETOWEJ

• możliwość powiększania wielkości strony, wielkości liter
• dostosowany kontrast
• możliwość nawigacji na stronie za pomocą skrótów klawiszowych
Data publikacji strony internetowej:2007.01.01
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 2020.08.20
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny 2020.09.22
Przegląd deklaracji dostępności wykonano : 2024.03.20

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

W Zarządzie Dróg Powiatowych w Opatowie przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej www.zdpopatow.pl . Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

NIEZGODOŚCI Z USTAWĄ

• niektóre materiały,elementy mogą nie posiadać tekstu alternatywnego • część plików,elementów nie jest dostępnych cyfrowo
• umieszczane filmy mogą nie posiadać tłumaczenia dla osób niedosłyszących

WYŁACZENIA

• umieszczone mapy i geoportale są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności
• materiały i dokumenty opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności
• filmy i multimedia nadawane na żywo lub opublikowane przed dniem 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku kłopotów z dostępnością strony www.zdpopatow.pl prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub przez skrzynkę e-Puap.

osoba do kontaktu w sprawie dostępności strony: Robert M. Ostatek telefon:015 8682485
e-mail:zdp@zdpopatow.pl
e-Puap:ZDPOpatow/SkrytkaESP

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW / SKARG

Skargi i wnioski związane z dostępnością strony www.zdpopatow.pl można składać za pośrednictwem:
skrzynki mailowej : zdp@zdpopatow.pl
lub e-Puap:ZDPOpatow/SkrytkaESP

Termin rozpatrzenia wniosku lub skargi wynosi 7 dni od daty wystąpienia skargi. Jeżeli dotrzymanie w/w terminu nie jest możliwe Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie niezwłocznie poinformuje petenta kiedy realizacja skargi/wniosku będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2m-ce od momentu wykonania zgłoszenia wniosku/skargi. Informujemy również,że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich

APLIKACJE MOBILNE

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie nie udostępnia aplikacji mobilnych

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Budynki Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie nie spełniają minimalnego wymagania zgodnie z ustawą z dnia 19lipca 2019r o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Budynek nr.1 biurowy: Nie posiada podjazdu lub windy, która zapewniłaby bezproblemowy wjazd osoby niepełnosprawnej do budynku . Toalety w budynku nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem brak miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej

Budynek nr.2 : Nie posiada podjazdu lub windy, która zapewniłaby bezproblemowy wjazd osoby niepełnosprawnej do budynku . Toalety w budynku nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem jest miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej

Budynek nr.3 miejscowość Smugi :
Nie posiada podjazdu lub windy, która zapewniłaby bezproblemowy wjazd osoby niepełnosprawnej do budynku . Toalety w budynku nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem brak miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej

Niedogodności na dzień dzisiejszy spowodowane są brakiem możliwości technicznych w dostosowaniu w/w budynków do wymogów dostępności dla osób ograniczonych ruchowo. ZDP dokłada wszelkich starań aby w miarę możliwości technicznych dostosować budynki do obowiązujących wymogów.

INFORMACJA O DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ DLA OSÓB OGRANICZONYCH RUCHOWO

Osoby ograniczone ruchowo mogą skorzystać z pomocy pracownika Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie , który zostanie oddelegowany do dyspozycji osoby niepełnosprawnej na czas przebywania w budynku ZDP w Opatowie.

Chęć skorzystania z pomocy pracownika można zgłosić:

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
27-500 Opatów
ul. Lipowska 2
telefon:015 8682485
e-mail: zdp@zdpopatow.pl
e-Puap:ZDPOpatow/SkrytkaESP


Do zgłoszenia wymagane są następujące dane osoby niepełnosprawnej :
• imię i nazwisko
• nr. telefonu
• adres mailowy

Skorzystanie z pomocy pracownika ZDP przysługuje osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych .