(Informacja z otwarcia ofert)

(Informacja z otwarcia ofert)

Nr sprawy TDiM.26.1.5.2020

                                                                                 
                                                                                  Opatów, 
14. 09. 2020r.

Dostawa samochodu ciężarowego powyżej 3,5 tony na potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych
w Opatowie

Zamawiający
na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości  200 000,00

TERMIN
WYKONANIA ZAMÓWIENIA – 30. 09. 2020r.

TERMIN PŁATNOŚCI – 14 dni licząc od daty wpływu faktury do Zamawiającego.

WYKAZ ZŁOŻONYCH OFERT

Nr
oferty
Nazwa oferenta Wartość brutto Gwarancja
 
1.
 
IMPERIUM TRUCK MATYSEK
S.C
Jakub Matysek Mateusz Matysek
26-010 Bodzentyn ul. Żeromskiego 28
190 650,00 zł 6 m-cy
 
2.
———- —– —–

UWAGA!

Zamawiający
przypomina, iż zgodnie z art. 24 ust.
11 ustawy wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (tj. informacji z otwarcia
ofert), przekaże zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej
, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia
(załącznik
nr 5 do SIWZ
).

            
Grzegorz Pietrzyk

       ………………………………………

          
podpis Zamawiającego

___________________________________________________________________________________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_________________________