INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Remont dróg powiatowych: nr 0733T w m. Leszczków odc. dł. 1,096 km; nr 0720T w m. Kaczyce odc. dł. 0,796 km; nr 0720T w m. Mydłów odc. o dł. 0,390 km.

Opatów, 18 maja 2022 r.

Do wszystkich Wykonawców

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „„Remont dróg powiatowych: nr 0733T w m. Leszczków odc. dł. 1,096 km; nr 0720T w m. Kaczyce odc. dł. 0,796 km; nr 0720T w m. Mydłów odc. o dł. 0,390 km.””

numer postępowania: DT.26.1.2022

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający zawiadamia, iż na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej jako „SWZ”), wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę, tj. Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp.k., Towarowa 44, 28-200, Staszów  Uzasadnienie decyzji: Oferta złożona przez w/w Wykonawcę uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100,00 pkt i została uznana za ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonym w treści SWZ ( „Cena” – waga 60,00 %, „Okres gwarancji” – waga 40,00 %,)

Oferta złożona przez w/w Wykonawcę uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100,00 pkt i została uznana za ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonym w treści SWZ ( „Cena” – waga 60,00%, „Okres gwarancji” – waga 40,00%, )

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców:

1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROKAM Tomasz Wojtas, Piaseczno 44, 27-670, Łoniów

2. STAR BUDOWA INWESTYCJE Sp. z o.o., Tychów Stary 75, 27-220, Mirzec

3. PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH STASZÓW Sp. z o.o., ul. Rakowska 40, 28-200, Staszów

4. BUDROMOST – STARACHOWICE Sp. z o.o., ul. Św. Rocha 31, 27-215, Wąchock

5. Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp.k., Towarowa 44, 28-200, Staszów

Zamawiający przedstawia punktację przyznaną ofertom niepodlegającym odrzuceniu:

Lp. Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium “Cena” (waga 60,00) Ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium “Okres gwarancji” (waga 40,00) Łączna ilość punktów przyznanych ofercie
1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROKAM Tomasz Wojtas, Piaseczno 44, 27-670, Łoniów 55,70 40,00 95,70
2. STAR BUDOWA INWESTYCJE Sp. z o.o., Tychów Stary 75, 27-220, Mirzec 42,01 40,00 82,01
3. PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH STASZÓW Sp. z o.o., ul. Rakowska 40, 28-200, Staszów 52,08 40,00 92,08
4. BUDROMOST – STARACHOWICE Sp. z o.o., ul. Św. Rocha 31, 27-215, Wąchock 51,01 40,00 91,01
5. Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp.k., Towarowa 44, 28-200, Staszów 60,00 40,00 100,00
image_printDrukuj