INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Remont dróg powiatowych: nr 0733T w m. Leszczków odc. dł. 1,096 km; nr 0720T w m. Kaczyce odc. dł. 0,796 km; nr 0720T w m. Mydłów odc. o dł. 0,390 km.

Opatów, 18 maja 2022 r.

Do wszystkich Wykonawców

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. „„Remont dróg powiatowych: nr 0733T w m. Leszczków odc. dł. 1,096 km; nr
0720T w m. Kaczyce odc. dł. 0,796 km; nr 0720T w m. Mydłów odc. o dł. 0,390
km.””

numer postępowania: DT.26.1.2022

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z
dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”,
Zamawiający zawiadamia, iż na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w
Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej jako „SWZ”), wybrano jako
najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę, tj. Przedsiębiorstwo
Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp.k., Towarowa 44, 28-200, Staszów
 Uzasadnienie decyzji: Oferta złożona przez w/w
Wykonawcę uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100,00 pkt i została uznana za
ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonym w treści
SWZ ( „Cena” – waga 60,00 %, „Okres gwarancji” – waga 40,00 %,)

Oferta złożona przez w/w Wykonawcę uzyskała
najwyższą liczbę punktów, tj. 100,00 pkt i została uznana za ofertę najkorzystniejszą
na podstawie kryteriów oceny ofert określonym w treści SWZ ( „Cena” – waga
60,00%, „Okres gwarancji” – waga 40,00%, )

Jednocześnie Zamawiający
informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu oferty zostały złożone przez
następujących Wykonawców:

1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROKAM Tomasz Wojtas,
Piaseczno 44, 27-670, Łoniów

2. STAR BUDOWA INWESTYCJE Sp. z o.o., Tychów Stary 75, 27-220,
Mirzec

3. PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH STASZÓW Sp. z o.o., ul.
Rakowska 40, 28-200, Staszów

4. BUDROMOST – STARACHOWICE Sp. z o.o., ul. Św. Rocha 31, 27-215,
Wąchock

5. Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp.k.,
Towarowa 44, 28-200, Staszów

Zamawiający przedstawia
punktację przyznaną ofertom niepodlegającym odrzuceniu:

Lp. Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium
“Cena” (waga 60,00)
Ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium
“Okres gwarancji” (waga 40,00)
Łączna ilość punktów przyznanych ofercie
1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROKAM Tomasz Wojtas, Piaseczno
44, 27-670, Łoniów
55,70 40,00 95,70
2. STAR BUDOWA INWESTYCJE Sp. z o.o., Tychów Stary 75, 27-220,
Mirzec
42,01 40,00 82,01
3. PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH STASZÓW Sp. z o.o., ul.
Rakowska 40, 28-200, Staszów
52,08 40,00 92,08
4. BUDROMOST – STARACHOWICE Sp. z o.o., ul. Św. Rocha 31, 27-215,
Wąchock
51,01 40,00 91,01
5. Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp.k.,
Towarowa 44, 28-200, Staszów
60,00 40,00 100,00