Przetarg ofertowy na sprzedaż używanych samochodów ciężarowych marki Star 266

Opatów,29. 10. 2021r

Przetarg ofertowy na sprzedaż używanych samochodów ciężarowych marki Star 266

ZAPYTANIE OFERTOWE

postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności – z wyłączeniem zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie zapytania ofertowego, którego wartość nie przekracza kwoty 130  000 zł, wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo Zamówień Publicznych

1.Nazwa i siedziba organizatora.

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie

ul. Lipowska 2
27-500 Opatów

Godziny urzędowania: 7:00 – 15:00

tel/fax: 15 8682485,

zdp@zdpopatow.pl

2.Miejsce i termin przeprowadzenia postępowania:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie organizatora przetargu, tj. Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie, ul. Lipowska 2, 27-500 Opatów , w dniu 16.  11. 2021r. o godzinie 11:00

3.Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku trwałego:

Pojazdy będące przedmiotem przetargu można oglądać w dniach  od  01. 11 do 16. 11. 2021r. w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opatowie ul. Lipowska 2 w godzinach od 9.00 do 12.00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

4. Przedmiot postepowania:

Przedmiotem  postępowania są samochody ciężarowe marki Star 266, które stanowi własność Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie. Dane pojazdu  przedstawia poniższa tabela.

Organizator przetargu dopuszcza składanie ofert z podziałem na części.

Lp. Nazwa ruchomości Nr nadwozia Przebieg km Stan techniczny Rok produkcji
Część 1. Star 266  TOP 80VV VIN – 2110472 49 372 Do obejrzenia. Dopuszczony do ruchu drogowego 1982
Część 2. Star 266  TOP 6E80 VIN -914628 9 622 Do obejrzenia. Dopuszczony do ruchu drogowego 1979

5. Organizator wymaga wniesienia wadium w wysokości:

Część 1. 1000 zł

Część 2. 1000 zł

 • Wadium należy wpłacić na Nr konta Organizatora: Bank Spółdzielczy w Kielcach O/OPATÓW 44 8493 0004 0120 0349 9399 0002 

6. Cena minimalna:

Lp. Nazwa ruchomości Nr nadwozia Rok produkcji Cena minimalna wymagana
  Część 1.   Star 266  TOP 80VV   VIN – 2110472 1982 8 800,00 netto
2024,00 Vat 23%
10 824 zł brutto  
  Część 2.   Star 266  TOP 6E80   VIN -914628 1979 7 700,00 zł netto
1771,00 zł Vat 23% 9 471,00 zł brutto  

7.Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym postępowaniu:

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:

 1. Imię i nazwisko i adres lub nazwę ( firmę) i siedzibę oferenta
 2. Oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
 3. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem pojazdu lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
 4. Dowód  wniesienia  obowiązującego wadium ,
 5. Nr bankowy oferenta, na które sprzedający zwraca wadium ……………………………………………………
 6. Nr telefonu do kontaktu z oferentem oraz nr faksu lub adres e mailowy,
 7. W przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy do oferty dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 8. W przypadku osoby fizycznej podpisać klauzulę informacyjną, stanowiącą załącznik nr 2 do oferty.

8. Termin, miejsce i sposób złożenia oferty:

1) Oferty pisemne należy składać w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie ul. Lipowska 2, nie później jednak niż do dnia 16.  11. 2021r. do godziny 11.00, liczy się data i godzina wpływu do organizatora.

Oferty złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane.

2)Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie zaadresowanej poniższego wzoru:

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie

ul. Lipowska 2
27-500 Opatów

,,Oferta przetargowa na zakup samochodu ciężarowego Star 266

 Nie otwierać przed dniem 16. 11.  2021 r. godzina 11:00”

3) Termin związania ofertą organizator ustala na 14 dni

9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego ogłoszenia i jego warunków oraz do zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert. (K.c. Art.  701 §  3; Art.  703 §  1)

10. Organizator odrzuci ofertę, jeżeli:

1) zostanie złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium.

2) nie będzie zawierać danych, o których mowa w ust. 7 lub będą one niekompletne, nieczytelne lub będą budziły wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

3) o odrzuceniu oferty Organizator zawiadomi niezwłocznie oferenta.

11 .Wybór oferenta:

Organizator wybierze Oferenta, który zaoferował najwyższą cenę na pojazd objęty przedmiotem zapytania.

Cena określona w ofercie, złożonej w ramach oferty, nie może być niższa od ceny minimalnej.

12. Inne informację

1) Oferent zobowiązuje się również zapłacić zaoferowaną kwotę, najpóźniej w terminie odbioru pojazdów na konto Organizatora – Bank Spółdzielczy w Kielcach O/OPATÓW nr 71 8493 0004 0120 0349 9399 0001.

Przy odbiorze samochodu dostarczy potwierdzenie zapłaty oferowanej kwoty.

Nie uiszczenie oferowanej kwoty, we wskazanym terminie powoduje, że Organizator może odstąpić od realizacji przedmiotu zapytania ofertowego i zatrzymać kwotę wadium.

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy
 2. Klauzula informacyjna
 3. Wzór umowy sprzedaży
 4. Zapytanie ofertowe

Grzegorz Pietrzyk

……………………………………

Podpis Zamawiającego

image_printDrukuj