Przetarg ofertowy na sprzedaż używanych samochodów ciężarowych marki Star 266

Opatów,29.
10. 2021r

Przetarg ofertowy
na sprzedaż używanych samochodów ciężarowych marki Star 266

ZAPYTANIE
OFERTOWE

postępowanie prowadzone zgodnie z
zasadą konkurencyjności – z wyłączeniem zastosowania przepisów ustawy Prawo
zamówień publicznych w trybie zapytania ofertowego, którego wartość nie
przekracza kwoty 130  000 zł, wskazanej w
art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo Zamówień Publicznych

1.Nazwa i siedziba organizatora.

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie

ul. Lipowska 2
27-500 Opatów

Godziny urzędowania: 7:00 – 15:00

tel/fax: 15 8682485,

zdp@zdpopatow.pl

2.Miejsce i termin przeprowadzenia postępowania:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie
organizatora przetargu, tj. Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie, ul. Lipowska 2,
27-500 Opatów , w dniu 16.  11. 2021r. o
godzinie 11:00

3.Miejsce i termin, w
którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku trwałego:

Pojazdy będące przedmiotem przetargu można
oglądać w dniach  od  01. 11 do 16. 11. 2021r. w Zarządzie Dróg
Powiatowych w Opatowie ul. Lipowska 2 w godzinach od 9.00 do 12.00 po uprzednim
uzgodnieniu telefonicznym.

4. Przedmiot
postepowania:

Przedmiotem  postępowania są samochody ciężarowe marki Star
266,
które stanowi własność Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie.
Dane pojazdu  przedstawia poniższa
tabela.

Organizator
przetargu dopuszcza składanie ofert z podziałem na części.

Lp. Nazwa
ruchomości
Nr
nadwozia
Przebieg
km
Stan
techniczny
Rok
produkcji
Część
1.
Star 266  TOP
80VV
VIN – 2110472 49 372 Do obejrzenia.
Dopuszczony do ruchu drogowego
1982
Część
2.
Star 266  TOP 6E80 VIN -914628 9 622 Do obejrzenia.
Dopuszczony do ruchu drogowego
1979

5. Organizator wymaga
wniesienia wadium w wysokości:

Część 1. 1000 zł

Część 2. 1000 zł

 • Wadium należy wpłacić na Nr konta Organizatora: Bank Spółdzielczy w
  Kielcach O/OPATÓW 44 8493 0004 0120 0349 9399 0002 

6. Cena minimalna:

Lp. Nazwa ruchomości Nr nadwozia Rok produkcji Cena minimalna
wymagana
 
Część
1.
 
Star 266 
TOP
80VV
 
VIN
– 2110472
1982 8 800,00 netto
2024,00 Vat 23%
10 824 zł brutto  
 
Część
2.
 
Star
266  TOP 6E80
 
VIN
-914628
1979 7 700,00 zł netto
1771,00 zł Vat 23% 9 471,00 zł brutto  

7.Wymagania jakim
powinna odpowiadać oferta w prowadzonym postępowaniu:

Oferta
pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi
zawierać:

 1. Imię
  i nazwisko i adres lub nazwę ( firmę) i siedzibę oferenta
 2. Oferowaną
  cenę i warunki jej zapłaty,
 3. Oświadczenie
  oferenta, że zapoznał się ze stanem pojazdu lub, że ponosi odpowiedzialność za
  skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
 4. Dowód
   wniesienia  obowiązującego wadium ,
 5. Nr
  bankowy oferenta, na które sprzedający zwraca wadium ……………………………………………………
 6. Nr
  telefonu do kontaktu z oferentem oraz nr faksu lub adres e mailowy,
 7. W
  przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy do oferty dołączyć
  aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
  upływem terminu składania ofert.
 8. W
  przypadku osoby fizycznej podpisać klauzulę informacyjną, stanowiącą załącznik
  nr 2 do oferty.

8. Termin, miejsce i sposób złożenia oferty:

1) Oferty pisemne należy składać w siedzibie Zarządu
Dróg Powiatowych w Opatowie ul. Lipowska 2, nie później jednak niż do dnia 16.  11. 2021r. do godziny 11.00, liczy się data i
godzina wpływu do organizatora.

Oferty
złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane.

2)Ofertę
należy złożyć w zaklejonej kopercie zaadresowanej wg poniższego wzoru:

Zarząd Dróg
Powiatowych w Opatowie

ul. Lipowska 2
27-500 Opatów

,,Oferta przetargowa na
zakup samochodu ciężarowego Star 266

 Nie otwierać przed dniem 16. 11.  2021 r. godzina 11:00”

3)
Termin związania ofertą organizator ustala na 14 dni

9. Organizator zastrzega sobie prawo do
odwołania niniejszego ogłoszenia i jego warunków oraz do zamknięcia postępowania
bez wybrania którejkolwiek z ofert. (K.c. Art.  701 §  3; Art. 
703 §  1)

10. Organizator
odrzuci ofertę, jeżeli:

1) zostanie złożona po wyznaczonym terminie,
w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium.

2)
nie będzie zawierać danych, o których mowa w ust. 7 lub będą one niekompletne,
nieczytelne lub będą budziły wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby
prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

3)
o odrzuceniu oferty Organizator zawiadomi niezwłocznie oferenta.

11 .Wybór oferenta:

Organizator wybierze Oferenta, który
zaoferował najwyższą cenę na pojazd objęty przedmiotem zapytania.

Cena
określona w ofercie, złożonej w ramach oferty, nie może być niższa od ceny
minimalnej.

12. Inne informację

1) Oferent zobowiązuje się również zapłacić
zaoferowaną kwotę, najpóźniej w terminie odbioru pojazdów na konto
Organizatora – Bank Spółdzielczy w Kielcach O/OPATÓW nr 71 8493 0004 0120 0349 9399 0001.

Przy odbiorze samochodu dostarczy
potwierdzenie zapłaty oferowanej kwoty.

Nie uiszczenie oferowanej kwoty, we wskazanym
terminie powoduje, że Organizator może odstąpić od realizacji przedmiotu
zapytania ofertowego i zatrzymać kwotę wadium.

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy
 2. Klauzula informacyjna
 3. Wzór umowy sprzedaży
 4. Zapytanie ofertowe

Grzegorz Pietrzyk

……………………………………

Podpis Zamawiającego