Informacja z otwarcia ofert

(Informacja z otwarcia ofert)

TDiM.26.1.7.2020                                                                                                                                          Opatów, 15.12.2020 r.

Dostawa benzyny i oleju napędowego dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie w 2021 roku, jako zakup bezgotówkowy w stacji paliw z możliwością tankowania przy użyciu elektronicznych kart paliwowych.

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 289 650,00 zł.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA – do 31. 12. 2021r.

TERMIN PŁATNOŚCI – 14 dni

WYKAZ ZŁOŻONYCH OFERT

Nr oferty Nazwa oferenta Wartość brutto z udzielonym upustem Upust udzielony  przez Wykonawcę w % Czynny 24/dobę
1. Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna ul. Chemików 7 09-411 Płock 266 750,00 2   TAK
    ——     —–   —   —

UWAGA!

Zamawiający przypomina, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (tj. informacji z otwarcia ofert), przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ).

              Grzegorz Pietrzyk

       ………………………………………

           podpis Zamawiającego

___________________________________________________________________________________________

image_printDrukuj