Informacja z otwarcia ofert

(Informacja z otwarcia ofert)

TDiM.26.1.7.2020                                                                   
                                                                      Opatów, 15.12.2020 r.

Dostawa benzyny i oleju napędowego dla
potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie w 2021 roku, jako zakup
bezgotówkowy w stacji paliw z możliwością
tankowania przy użyciu elektronicznych kart paliwowych.

Zamawiający na
sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 289 650,00
zł.

TERMIN
WYKONANIA ZAMÓWIENIA – do 31. 12. 2021r.

TERMIN PŁATNOŚCI – 14 dni

WYKAZ ZŁOŻONYCH OFERT

Nr
oferty
Nazwa oferenta Wartość brutto z udzielonym upustem Upust udzielony
 przez Wykonawcę
w %
Czynny 24/dobę
1. Polski
Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna
ul.
Chemików 7
09-411
Płock
266 750,00 2  
TAK
   
——
 
 
—–
 
 

UWAGA!

Zamawiający
przypomina, iż zgodnie z art.
24 ust. 11 ustawy wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na
stronie
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (tj.
informacji z otwarcia ofert), przekaże
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej
, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz
ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia
(załącznik
nr 5 do SIWZ
).

             
Grzegorz Pietrzyk

       ………………………………………

          
podpis Zamawiającego

___________________________________________________________________________________________