OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM na wykonanie usługi wycięcia 48 szt. drzew rosnących przy drogach powiatowych zgodnie z załączonym wykazem.

Opatów, 12. 11. 2020r

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych (30 tys. euro).

                Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie, ul. Lipowska 2, 27-500 Opatów, zwraca się z prośbą
o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie usługi

wycięcia 48 szt. drzew rosnących przy drogach powiatowych zgodnie z załączonym wykazem.

I. Wariant realizacji:

1. Drzewa do wycinki wskaże zamawiający,

2. Oferent ma obowiązek zapoznać się z przedmiotem zamówienia w terenie.

3. W przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami lub sieciami, wykonawca na czas wycinki drzew na własny koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia kolidujących urządzeń lub sieci.

4. Uporządkowanie placu po wycince drzew należy do wykonawcy.

5. Pozyskane drewno przechodzi na własność wykonawcy usługi.

5. Przy obliczaniu ceny oferty należy uwzględnić wartość drewna pozyskanego z wycinki przez wykonawcę.

6. Warunkiem udziału w postępowaniu:

– o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadam niezbędną wiedzę
i uprawnienia do wykona przedmiotu zamówienia.

Prosimy o złożenie ofert cenowychdo dnia 20. 11. 2020 r. do godz. 1200

Oferty prosimy składać w siedzibie zamawiającego:

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie

ul. Lipowska 2
27-500 Opatów

Godziny urzędowania: 7:00 – 15:00

tel/fax: 15 8682485

zdpopatow@poczta.onet.pl

Dopuszcza się składanie ofert faksem, pocztą e-mail (skan oferty)

Termin wykonania zamówienia – część I. do 30. 11. 2020 r.

                                                               – część II. do 11. 12. 2020 r.

W załączeniu:

– Formularz cenowy;

– Wykaz drzew do wycinki.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego ogłoszenia i jego warunków oraz do zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert. (K.c. Art.  701 §  3; Art.  703 §  1)

Grzegorz Pietrzyk

……………………………………

Podpis Zamawiającego

image_printDrukuj