ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

     Nr sprawy TDiM.26.1.5.2020                                                                                                     Opatów,  15. 09. 2020r.

Zamawiający

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie

Lipowska 2

27-500 Opatów

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym  pod nazwą: 

Dostawa samochodu ciężarowego powyżej 3,5 tony na potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych
w Opatowie

1. Działając na podstawie 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r, poz. 1843)  Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie informuje, że w prowadzonym postępowaniu Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

IMPERIUM TRUCK MATYSEK S.C

Jakub Matysek Mateusz Matysek

26-010 Bodzentyn ul. Żeromskiego 28

2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena – 60%; Gwarancja – 40%;

3. Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, jego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i złożył najkorzystniejszą ofertę w kryterium:  cena – 60,00pkt;   gwarancja – 30,00 pkt,;
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

4. W prowadzonym postępowaniu złożono 1 ofertę:

1) IMPERIUM TRUCK MATYSEK S.C

Jakub Matysek Mateusz Matysek

26-010 Bodzentyn ul. Żeromskiego 28

– przyznane punkty  90,00: cena – 60,00pkt;   gwarancja – 30,00 pkt,;

                Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 i 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy i nie odrzucono żadnych ofert.

                Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienia publiczne w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 94 ustawy p.z.p., nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, i nie później jednak niż przed terminem związania ofertą.

                                               Grzegorz Pietrzyk

                                      ………………………………………

                       Kierownik Zamawiającego

image_printDrukuj