OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

 Opatów,  04. 09. 2020r. 

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
W Opatowie
UL. LIPOWSKA 2
27-500 OPATÓW

Nr sprawy TDiM.26.1.5.2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

Dostawa samochodu ciężarowego powyżej 3,5 tony na potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych  
w Opatowie 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r, poz.1843 z późn.zm))  Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

I.  Nazwa i adres zamawiającego: 

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie 

ul. Lipowska 2 
27-500 Opatów 

Godziny urzędowania: 7:00 – 15:00 

tel/fax.015 8682485 

II. Określenie trybu zamówienia: 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 

SIWZ zamieszczona zostanie na stronie internetowej: http://zdpopatow.pl/?cat=7 

 Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego od dnia  04. 09. 2020r. w  godz. pracy: 7:00 –  15:00  

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

34134000-5 Ciężarówki z platformami płaskimi i wywrotki 

Wymagania i warunki: 

1. Samochód ciężarowy używany,  

2. Wywrotka z hydroburtą na boki 

3. Wywrot do tyłu, klapodrzwi, 

4. Zabudowa – dwustronna wywrotka. 

5. Tylny zderzak podnoszony hydraulicznie.  

6. Rok produkcji 2007 – 2014 

7. Silnik – Diesel. 

8. Moc nie mniej niż 380KM i nie więcej niż 420KM 

9. Napęd 6×4, blokady mostów, blokada kół, 

10. Mosty na zwolnicach, 

11. Ładowność nie mniejsza niż 13 000 kg 

12. Skrzynia biegów manualna 

13. Przebieg udokumentowany i nie więcej niż 500 tys. km. 

14. ABS 

15. Tempomat 

16. Tachograf cyfrowy 

17.  Klimatyzacja manualna. 

18. Szyberdach. 

19. Lamy sygnalizacyjne pomarańczowe. 

20. Koło zapasowe. 

21. Radio sprawne. 

22. Gaśnica. 

23. Trójkąt ostrzegawczy. 

24. Podnośnik. 

25. Bezwypadkowy. 

26. Sprawny technicznie – 100% 

27. Nr VIN 

28. Pisemna gwarancja minimum 6 miesięcy. 

29. Wymagana norma emisji spalin EURO 4 

30. Stan ogumienia minimum 80% 

31. Wymagany jest stan wizualny niebudzący zastrzeżeń. 

32. Przed zakupem samochód ciężarowy winien być udostępniony do oględzin w miejscu postoju. Z oględzin sporządzony zostanie protokół dotyczący stanu technicznego przedmiotu umowy podpisany przez obie strony. Zamawiający w przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego pojazdu oraz stwierdzenia, że faktyczne parametry i wyposażenie są niezgodne z parametrami określonymi w SIWZ oraz w ofercie odstąpi od zakupu. 

33. W dniu zakupu samochód ciężarowy poddany zostanie jeszcze raz oględzinom. Zamawiający w przypadku stwierdzenia zmian w stanie technicznym pojazdu w porównaniu do wcześniejszych oględzin w miejscu postoju odstąpi od zakupu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Z kolejnych oględzin również sporządzony zostanie protokół, który będzie stanowił podstawę do spisania protokołu odbioru. Oględzinom poddane zostaną w szczególności: 

1) Stan ogumienia, 

2) Luzy w układzie zawieszenia, 

3) Wycieki olejów hydraulicznych, 

4) Sprawność dwóch układów hamulcowych, 

5) Stan oświetlenia, 

6) Stan pojazdu bez oznak korozji oraz stan wizualny. 

7) Stan techniczny wyposażenia i urządzeń kabiny kierowcy.  

34 Wykonawca potwierdza autentyczność licznika przebiegu kilometrów oferowanego pojazdu. Samochód ciężarowy musi pochodzić z produkcji seryjnej, nie dopuszcza się oferowania pojazdu z produkcji jednostkowej.  
Zamawiający wymaga aby przy przekazaniu przedmiotu dostawy obecny był Wykonawca lub jego uprawniony przedstawiciel.  

35. Wymagania dot. gwarancji: 

1) Zamawiający wymaga zaoferowania minimum 6 miesięcznej gwarancji. 

2) Gwarancja jakości zostaje udzielona w pełnym zakresie na wady użytkowe i konstrukcyjne ujawnione w okresie gwarancji bez uwzględniania uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez użytkownika. 

Gwarancja niniejsza polega na przywróceniu prawidłowego funkcjonowania sprzętu poprzez bezpłatną naprawę lub wymianę części, podzespołów nie nadających się do użycia lub które stały się niepełnowartościowymi na skutek wad tkwiących w sprzęcie. 

3) Okres gwarancji liczony jest od dnia protokolarnego przekazania przedmiotu zamówienia.  

4) Naprawa gwarancyjna powinna być wykonana w ciągu 5 dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia o zaistniałej usterce. 

5) Usuwanie awarii w okresie gwarancji będzie następować najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, a w przypadku gdyby naprawa wymagała wymiany części, które należy sprowadzić, termin do usunięcia awarii nie może przekroczyć 10dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia.  

6) W razie odrzucenia reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający może złożyć wniosek o przeprowadzenie ekspertyzy przez niezależnego rzeczoznawcę co do zakresu naprawy.  

7) Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi Wykonawca.  

8) Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego informowania Zamawiającego o zmianie swojej siedziby i numeru telefonu do zgłaszania awarii sprzętu.  

V.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie do 30. 09.  2020 r.  

VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

  1. Oferty pozostaną ważne przez okres 30 dni. 
  1. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
  1. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust. 1b ustawy w zakresie:  

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to  
z odrębnych przepisów. 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału  
w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia. 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.  

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału  
w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia. 

c) zdolności technicznej lub zawodowej.  

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału  
w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia. 

VIII. O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYKONAWCY, KTÓRZY NIE PODLEGAJĄ WYKLUCZENIU. 

6.1 O udzielenie zamówienia publicznego mogą się  ubiegać wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

6.2 Nie wykazanie braku podstaw wykluczenia skutkować będzie wykluczeniem  Wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp. 

6.3 Brak podstaw wykluczenia musi potwierdzić każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz podmioty udostępniające Wykonawcy zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuację finansową lub ich sytuacje ekonomiczną.  

6.4 Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

IX.  PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOIWA W ART. 24 UST. 5: 

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp w zakresie pkt 1), 2), 4)  tj.: 

 Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza wykonawcę:  

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615); 

 2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 

Nie wykazanie braku podstaw wykluczenia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp. 

Brak podstaw wykluczenia musi potwierdzić każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz podmioty udostępniające Wykonawcy zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuację finansową lub ekonomiczną. 

Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

UWAGA:  

Zamawiający zastrzega sobie na podst. art. 24 aa.1 ustawy Pzp., iż w pierwszej kolejności dokona oceny ofert,  
a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz ocena braku podstaw do wykluczenia zostanie dokonana zgodnie z formuł „spełnia – nie spełnia”,  

X. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

1. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i niepodlegania wykluczeniu z postępowania do oferty należy dołączyć: 

– oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy i art. 24 ust. 5 pkt. 1,  

– oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1b ustawy. 

2. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (tj. informacji z otwarcia ofert), przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załącznik do SIWZ).  

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt  1 i 2  składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  

Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  

W celu weryfikacji, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:  

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;  

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;  

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;  

Zobowiązanie podmiotu trzeciego należy dołączyć do oferty. 

Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów winno posiadać, stosowną treść, z której będzie wynikało, że podmiot ten zobowiązał się do udostępnienia określonych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz dla swej skuteczności musi zostać złożone przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu trzeciego w powyższym zakresie. Zobowiązanie złożone przez osobę nieuprawnioną nie dowodzi udostępnienia zasobu przez podmiot trzeci.  

5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o spełnianiu warunków i oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu.  

6. Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu. 

7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, (zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w §7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

XI. INFORMACJE NA TEMAT WADIUM. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

XII. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZEDNIE 

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert: 

a) (C) cena – 60 % 

b) (G) gwarancja  – 40% 

1) Oferty Wykonawców będą oceniane według następujących kryteriów i wag: 

a) Najniższa cena oferty – 60%

Punkty będą przyznawane wzoru: 

C = ( C najniższa / C badana ) x 100 x 60 % 

b) Przez kryterium okres gwarancji (G) do oceny Zamawiający przyjmuje okres gwarancji wskazany przez Wykonawcę w formularzu oferty.  

Zgodnie z warunkami SIWZ minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 6 miesięcy.  

Zamawiający przy obliczeniu punktów w tym kryterium zastosuje następujące wyliczenie: 

–  udzielenie 6 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia – 30 pkt  

–  udzielenie 12 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia – 40 pkt  

Maksymalnie wykonawca w kryterium okres gwarancji może zaproponować 12 miesięcznej  gwarancji na przedmiot zamówienia.  

Oferta w kryterium okres gwarancji może otrzymać maksymalnie 40 punktów. 

2) O wyborze oferty najkorzystniejszej zadecyduje najwyższa liczba uzyskanych punktów. Pod uwagę będą brane liczby zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego oraz uzyska największą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. 

XIIIZMIANY POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty: 

1. W razie zmiany waluty obowiązującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zmiany przepisów podatkowych mających bezpośredni wpływ na ceny, w szczególności wysokości podatku VAT, Umowa zostanie zmieniona, z zachowaniem formy pisemnej. W razie zmiany waluty obowiązującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przeliczone zgodnie z oficjalnie obowiązującym kursem wymiany. W przypadku zmiany wysokości podatku VAT, wynagrodzenie brutto zostanie zmienione odpowiednio do zmian wysokości podatku VAT i będzie obowiązywać z dniem wejścia w życie zmienionych stawek VAT.  

2. W razie wystąpienia sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. 

X. Miejsce i termin składania ofert. 

– w siedzibie zamawiającego:    Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie, Lipowska 2, 27-500 Opatów,  
w sekretariacie do dnia  14. 09. 2020 r. do godz. 10:00 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert. 

– w siedzibie zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie, Lipowska 2, 27-500 Opatów, w świetlicy  dnia  14. 09. 2020 r. o godz. 10:15   

XII. Termin związania ofertą. 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

XIII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w UZP: 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04. 09. 2020r,   

Ogłoszenie nr 581531-N-2020 z dnia 2020-09-04 r. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia. 

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 
SIWZ i załączniki do pobrania 
 …….Grzegorz Pietrzyk………..
Kierownik Zamawiającego

image_printDrukuj