Informacja z otwarcia ofert

Opatów,  23. 06. 2020r.

Nr sprawy TDiM.26.1.4.2020 

Zadanie nr 1: Przebudowa obiektu mostowego o nr ewid. (JNI): 30000631 zlokalizowanego w m. Baćkowice km 0+709 w ciągu drogi powiatowej nr 0716T Baćkowice – Baranówek – Zaldów – Iwaniska

Zadanie nr 2: Remont drogi powiatowej nr 0716T Baćkowice – Baranówek – Zaldów – Iwaniska w miejscowości Baćkowice w km 0+659 – 0+759

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości  1 003 477,86 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA – 15. 10. 2020r.

TERMIN PŁATNOŚCI – 30 dni

WYKAZ ZŁOŻONYCH OFERT

Nr ofertyNazwa oferentaWartość bruttoGwarancjaTermin wykonania
 1. SALTOR s.c. K.Kobos, E. Wielgo
ul. Planty 16 C, lok. 1625-502 Kielce
1 429 707,0184 m-ce15.09.2020 r.
 2.Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – UsługoweJ AWAL Sp. z o.o.
ul. Kamienna 725-041 Kielce
1 520 191,8384 m-ce15.09.2020 r
 3. Zakład Usług Remontowo – Budowlanych „ALBUD” Paweł Bednarczyk
Oblęgorek ul. H. Sienkiewicza 4026-067 Strawczyn
989 896,3084 m-ce15.09.2020 r
 4.BUDREM-1 Firma Budowlano – RemontowaWiesław Kosonóg
ul. Żródłowa 2426-600 Radom                    
984 822,2384 m-ce15.09.2020 r
 5. MART-TRANS Sp. z o.o.
ul. Daleka  927-400 Ostrowiec Św.
1 293 099,9184 m-ce15.09.2020 r

UWAGA!

Zamawiający przypomina, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (tj. informacji z otwarcia ofert), przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ).
Grzegorz Pietrzyk

………………………………………

podpis Zamawiającego

image_printDrukuj