Informacja z otwarcia ofert

Opatów,  23. 06. 2020r. 

 Nr sprawy TDiM.26.1.4.2020  

Zadanie nr 1: Przebudowa obiektu mostowego o nr ewid. (JNI): 30000631 zlokalizowanego w m. Baćkowice km 0+709 w ciągu drogi powiatowej nr 0716T Baćkowice – Baranówek – Zaldów – Iwaniska 

Zadanie nr 2: Remont drogi powiatowej nr 0716T Baćkowice – Baranówek – Zaldów – Iwaniska w miejscowości Baćkowice w km 0+659 – 0+759 

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości  1 003 477,86 zł 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA – 15. 10. 2020r. 

TERMIN PŁATNOŚCI – 30 dni 

WYKAZ ZŁOŻONYCH OFERT 

Nr  oferty  Nazwa oferenta  Wartość brutto  Gwarancja  Termin wykonania  
 1.   SALTOR s.c. K.Kobos, E. Wielgo  
ul. Planty 16 C, lok. 1625-502 Kielce  
1 429 707,01  84 m-ce  15.09.2020 r.  
 2.  Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – UsługoweJ AWAL Sp. z o.o.  
ul. Kamienna 725-041 Kielce  
1 520 191,83  84 m-ce  15.09.2020 r  
 3.   Zakład Usług Remontowo – Budowlanych „ALBUD” Paweł Bednarczyk  
Oblęgorek ul. H. Sienkiewicza 4026-067 Strawczyn  
989 896,30  84 m-ce  15.09.2020 r  
 4.  BUDREM-1 Firma Budowlano – RemontowaWiesław Kosonóg  
ul. Żródłowa 2426-600 Radom                      
984 822,23  84 m-ce  15.09.2020 r  
 5.   MART-TRANS Sp. z o.o.  
ul. Daleka  927-400 Ostrowiec Św.  
1 293 099,91  84 m-ce  15.09.2020 r  

UWAGA! 

Zamawiający przypomina, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (tj. informacji z otwarcia ofert), przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ). 

             Grzegorz Pietrzyk 

       ……………………………………… 

           podpis Zamawiającego 

image_printDrukuj