Ogłoszenie o udzieleniu odpowiedzi na pytania do SIWZ

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie

Opatów, 18.06.2020 roku

Lipowska 2

27-500 Opatów

 

Do wszystkich Wykonawców

                W nawiązaniu do zapytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, nr sprawy: TDiM.26.1.4.2020, na:

 Zadanie nr 1. Przebudowa obiektu mostowego o nr ewid. (JNI): 30000631 zlokalizowanego w m. Baćkowice km 0+709  w ciągu drogi powiatowej nr 0716T Baćkowice – Baranówek – Zaldów – Iwaniska

 Zadanie nr 2. Remont drogi powiatowej nr 0716T Baćkowice – Baranówek – Zaldów – Iwaniska w miejscowości Baćkowice w km  0+659 – 0+759,

  Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1843) przekazuje Wykonawcom treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

 W dniu: 10 i 12. 06. 2020r wpłynęły pytania:

 Pytanie Nr 1:

  1.  „Zgodnie z zapisem przedstawionym w §5 ust.1 pkt 8 umowy na roboty budowlane, do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie utrzymania ciągłości ruchu podczas wykonywania robót. Ze względów na technologię wykonania robot,  powyższe wymagania nie są możliwe do zrealizowania. Prosimy o informacje, czy Zamawiający wyraża zgodę na całkowite zamknięcie obiektu dla ruchu na czas prowadzenia robót?”

 Odpowiedź:

 Tak. Zamawiający przewiduje całkowite zamknięcie obiektu dla ruchu na czas prowadzenia robót.

 

Pytanie Nr 2:

„Czy Zamawiający posiada projekt czasowej organizacji ruchu? Jeżeli tak prosimy o jego udostępnienie?”

 Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie posiada projekt czasowej organizacji ruchu.

Zgodnie z zapisem wzoru Umowy na roboty budowlane przedstawionym w §5 ust.1 pkt 9 do obowiązków Wykonawcy należy sporządzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas wykonywania robót.

 Pytanie Nr 3:

 „Jeżeli Zamawiający nie posiada projektu czasowej organizacji ruchu to czy zezwoli na całkowite zamknięcie drogi na czas przebudowy mostu? Zaznaczamy, że zakres prac wymaga bezwzględnie wyłączenia mostu z ruchu.”

 Odpowiedź:

Tak. Zamawiający przewiduje całkowite zamknięcie obiektu dla ruchu na czas prowadzenia robót.

 

Powyższe odpowiedzi wiążą strony z chwilą ogłoszenia niniejszej treści.

 W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielanych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenia Zamawiającego.

                                                                                                          Grzegorz Pietrzyk

…………………………………..

Kierownik zamawiającego

image_printDrukuj