Ogłoszenie o wyborze oferty

 Opatów,  29. 05. 2020r.

Nr sprawy TDiM.26.1.3.2020

Zamawiający

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie

Lipowska 2

27-500 Opatów

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym  pod nazwą:

Przebudowa drogi powiatowej nr 0711T Dziewiątle – Ujazdek – Łagówka – Łagowica – Pipała – Jastrzębska Wola – Skolankowska Wola – Zielonka – Iwaniska  w m. Iwaniska  polegająca na budowie chodnika w km 11+048 – 11+669 oraz w km 11+755 – 11+969 o łącznej dł. 0,835 km.

 

Zadania realizowane przy udziale finansowym  Funduszu Dróg Samorządowych


 

  1. Działając na podstawie 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r, poz. 1843)Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie informuje, że w prowadzonym postępowaniu Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

 DROGOWIEC Marcin Jabłoński

  1. Samsonowicza 15

27-400 Ostrowiec Św.

2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena – 60%; Gwarancja – 5%; Jakość wykonania poboczy – 35%;

  1. Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, jego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i złożył najkorzystniejszą ofertę w kryterium:  cena – 60,00 pkt;   gwarancja – 5,00 pkt,; jakość – 35,00 pkt.;

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

  1. W prowadzonym postępowaniu złożono 2 oferty.

1) Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

 DROGOWIEC Marcin Jabłoński

  1. Samsonowicza 15

27-400 Ostrowiec Św.

– przyznane punkty  100,00: cena – 60,00 pkt;   gwarancja – 5,00 pkt,; jakość -35,00 pkt.;

2) „DROGMAR” S.C.

  • Godzina P. Podeszwa
  • Samsonowicza 6

 

27-400 Ostrowiec Św.

– przyznane punkty  92,80 pkt: cena – 52,80 pkt;   gwarancja – 5,00 pkt,; jakość -35,00 pkt.;

                Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienia publiczne w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 94 ustawy p.z.p., nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, i nie później jednak niż przed terminem związania ofertą.

                                               Grzegorz Pietrzyk

                                      ………………………………………

                      Kierownik Zamawiającego

image_printDrukuj