ZAPYTANIE OFERTOWE (cenowe)

na dostawę (sprzedaż): posypywarki piasku ,(piaskarki typu P-1J ) przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg

   Opatów, 08. 12. 2023r

ZAPYTANIE OFERTOWE (cenowe)

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie, ul. Lipowska 2, 27-500 Opatów, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę (sprzedaż):

 posypywarki piasku ,(piaskarki typu P-1J ) przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg lub porównywalnej spełniającej  wymogi i parametry techniczne postawione przez Zamawiającego,


I. Wymagania:

 1. Nowa, rok produkcji 2023/24;
 2. Wymagana gwarancja nie mniej niż 12 miesięcy;
 3. Pojemność kosza (zasobnika na mieszankę piaskowo-solną, materiał uszorstniający) – min. 4,5m3 max. 5,0m3;
 4. Ładowność urządzenia – min.7,0 ton, max.12,0 ton;
 5. Długość posypywarki spoczywającej na platformie ładunkowej nie więcej niż 5,00 m;
 6. Wysokość posypywarki nie wyższa niż 1,35m;
 7. Szerokość rozsypania – min. 2,0m, max. 10,0m;
 8. Napęd silnikiem wysokoprężnym DIESLA;
 9. Moc silnika wysokoprężnego nie mniejsza niż 20 KM;
 10. Akumulator 12V 70 Ah zamontowany na posypywarce;
 11. Taśmowy sposób transportu materiałów uszorstniających z zasobnika;
 12. Sterowanie rozruchem silnika oraz taśmą transmisyjną i tarczą rozsypujacą z kabiny kierowcy elektrycznie;
 13. Napęd taśmy i urządzenia rozsypującego mechaniczny;
 14. Lampa błyskowa ostrzegawcza koloru pomarańczowego – 2 szt.
 15. Przystosowana do zamontowania na nośniku podstawowym tj. samochodzie skrzyniowym Zamawiającego marki np. Mercedes Axor 4×4 lub równoważnym, długość skrzyni ładunkowej wynosi 5,0 mb..
 16. Grubość blachy zasobnika posypywarki min 2.5 mm;
 17. Zsyp, tarcza rozsypująca, osłona tarczy, i inne elementy zsypu wykonane z blach nierdzewnej;
 18. Zabezpieczenia antykorozyjnie;
 19. Dostawa na miejsce ZDP Opatów;
 20. Wyposażenie:
 21. Barierki ochronne z podestem i drabinka;
 22. Lampa błyskowa 2 szt.;
 23. Lampa tylna oświetleniowa 1 szt.;
 24. Akumulator 70 Ah ze skrzynką;
 25. Kaseta sterownicza;
 26. Instrukcja obsługi
 27. Katalog części zamiennych;
 28. Karta gwarancji.

II. Prosimy o złożenie ofert cenowych do dnia 18. 12. 2023  r. do godz. 1200

Oferty prosimy składać w siedzibie zamawiającego:

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie

ul. Lipowska 2
27-500 Opatów

Godziny urzędowania: 7:00 – 15:00

tel/fax: 15 8682485

zdp@zdpopatow.pl

Dopuszcza się składanie ofert faksem, pocztą e-mail (skan oferty) zdp@zdpopatow.pl

III. Termin wykonania zamówienia – do 27. 12. 2023 r.

IV. Zamawiający zastrzega sobie, że przed wyborem oferty dokona oględzin przedmiotu zamówienia na miejscu.

VI. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego ogłoszenia i jego warunków oraz do zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert. (K.c. Art.  701 §  3; Art.  703 §  1)

VII. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

W załączeniu:

– Formularz cenowy

Grzegorz Pietrzyk
……………………………………
Podpis Zamawiającego

image_printDrukuj