Dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem w ilości 275 ton, przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2023/2024

Opatów, 03. 10. 2023r

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza kwoty 130  000 zł, wskazanej w art. 2, ust 1. pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie, ul. Lipowska 2, 27-500 Opatów, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:

dostawę soli drogowej z antyzbrylaczem w ilości 275 ton, przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2023/2024

1. Warunki jakości i dostawy soli.

1) Zakup soli wraz z transportem na miejsce:

a) Obwodu Drogowego nr 1 w Opatowie – 200 t.

b) Obwodu Drogowego nr 2 w Smugach (gm. Ożarów) – 75 t.

2) Sól drogowa z antyzbrylaczemstanowiąca przedmiot zamówienia winna spełniać wymagania określone w normie PN-86/C-84081/02 Sól (chlorek sodu).

3) Musi odpowiadać wymaganiom higienicznym (posiadać atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny) oraz posiadać dopuszczenie lub inny dokument (atest, aktualne świadectwo dopuszczenia lub inny dokument) wskazujący na możliwość stosowania na drogach na terenie kraju.

4) Termin dostawy do 10. 11. 2023r.  lub w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

6) Dostawy realizowane będą samochodami samowyładowczymi, a wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną na jakość przewożonego materiału,
a w szczególności na jego zawilgocenie. Ilość i wydajność środków transportu winna gwarantować terminowość dostaw.

7) Forma dostawy – sól luzem bez opakowań.

2. Prosimy o złożenie oferty do dnia  11. 10. 2023  r. do godz. 1200

3. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie

ul. Lipowska 2
27-500 Opatów

Godziny urzędowania: 7:00 – 15:00

tel/fax: 15 8682485

zdp@zdpopatow.pl

Dopuszcza się składanie ofert faksem, pocztą e-mail (skan oferty)

4. Termin płatności: 14 dni licząc od daty wpływu faktury do Zamawiającego.

W załączeniu:

Formularz cenowy do pobrania

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego ogłoszenia i jego warunków oraz do zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert. (K.c. Art.  701 §  3; Art.  703 §  1)

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Grzegorz Pietrzyk

……………………………………

Podpis Zamawiającego

image_printDrukuj