II Przetarg ofertowy na sprzedaż używanego samochodu ciężarowego marki Star 266

Opatów,05. 09. 2023r

II Przetarg ofertowy na sprzedaż używanego samochodu ciężarowego marki Star 266

ZAPYTANIE OFERTOWE

postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności – z wyłączeniem zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie zapytania ofertowego, którego wartość nie przekracza kwoty 130  000 zł, wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo Zamówień Publicznych

1.Nazwa i siedziba organizatora.

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie

ul. Lipowska 2
27-500 Opatów

Godziny urzędowania: 7:00 – 15:00

tel/fax: 15 8682485,

zdp@zdpopatow.pl

2.Miejsce i termin przeprowadzenia postępowania:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie organizatora przetargu, tj. Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie, ul. Lipowska 2, 27-500 Opatów , w dniu 21.  09. 2023r. o godzinie 11:00

3.Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku trwałego:

Pojazd będący przedmiotem przetargu można oglądać w dniach  od  06. 09 do 21. 09. 2023r.
w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opatowie Obwód Drogowy w Smugach, w godzinach od 9.00 do 12.00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

4. Przedmiot postepowania:

Przedmiotem  postępowania jest samochód ciężarowy marki Star 266, które stanowi własność Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie. Dane pojazdu  przedstawia poniższa tabela.

Lp.Nazwa ruchomościNr nadwoziaPrzebieg kmStan technicznyRok produkcji
 1.Star 266  TOP 7E60VIN – 331271121924Do obejrzenia.
Zarejestrowany
1984
      

5. Organizator wymaga wniesienia wadium w wysokości:  1000 zł

 • Wadium należy wpłacić na Nr konta Organizatora: Bank Spółdzielczy w Kielcach O/OPATÓW 44 8493 0004 0120 0349 9399 0002 

6. Cena minimalna:

Lp.Nazwa ruchomościNr nadwoziaRok produkcjiCena minimalna wymagana
         1.Star 266  TOP 7E60VIN – 33127111984 7 000,00 netto
1 610,00 Vat 23%
8 610,00 zł brutto  

7.Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym postępowaniu:

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:

 1. Imię i nazwisko i adres lub nazwę ( firmę) i siedzibę oferenta
 2. Oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
 3. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem pojazdu lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
 4. Dowód  wniesienia  obowiązującego wadium ,
 5. Nr bankowy oferenta, na które sprzedający zwraca wadium.
 6. Nr telefonu do kontaktu z oferentem oraz nr faksu lub adres e mailowy,
 7. W przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej należy do oferty dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 8. W przypadku osoby fizycznej podpisać klauzulę informacyjną, stanowiącą załącznik nr 2 do oferty.

8. Termin, miejsce i sposób złożenia oferty:

1) Oferty pisemne należy składać w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie ul. Lipowska 2, nie później jednak niż do dnia 21.  09. 2023r. do godziny 10.00, liczy się data i godzina wpływu do organizatora.

Oferty złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane.

2)Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie zaadresowanej poniższego wzoru:

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie

ul. Lipowska 2
27-500 Opatów

,,Oferta przetargowa na zakup samochodu ciężarowego Star 266

 Nie otwierać przed dniem 21. 09.  2023 r. godzina 11:00”

3) Termin związania ofertą organizator ustala na 14 dni

9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego ogłoszenia i jego warunków oraz do zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert. (K.c. Art.  701 §  3; Art.  703 §  1)

10. Organizator odrzuci ofertę, jeżeli:

1) zostanie złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium.

2) nie będzie zawierać danych, o których mowa w pkt 7 lub będą one niekompletne, nieczytelne lub będą budziły wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

3) o odrzuceniu oferty Organizator zawiadomi niezwłocznie oferenta.

11 .Wybór oferenta:

Organizator wybierze Oferenta, który zaoferował najwyższą cenę na pojazd objęty przedmiotem zapytania.

Cena określona w ofercie, złożonej w ramach oferty, nie może być niższa od ceny minimalnej wskazanej w pkt 6..

12. Inne informację

1) Oferent zobowiązuje się również zapłacić zaoferowaną kwotę, najpóźniej w terminie odbioru pojazdów na konto Organizatora – Bank Spółdzielczy w Kielcach O/OPATÓW nr 71 8493 0004 0120 0349 9399 0001.

Przy odbiorze samochodu dostarczy potwierdzenie zapłaty oferowanej kwoty.

Nie uiszczenie oferowanej kwoty, we wskazanym terminie powoduje, że Organizator może odstąpić od realizacji przedmiotu zapytania ofertowego i zatrzymać kwotę wadium.

2) Oferent przetransportuje przedmiot przetargu na własny koszt.

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy
 2. Klauzula informacyjna
 3. Wzór umowy sprzedaży

  Poniżej link do załaczników:

http://zdpopatow.pl/wp-content/uploads/2023/07/15.-Star-x1.zip

Grzegorz Pietrzyk
……………………………………
Podpis Zamawiającego

image_printDrukuj