Zamówienie publiczne na dostawę 24 ton drogowej kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej K1-65 do remontów cząstkowych nawierzchni drogowych w 2023 roku.

    DT.26.1.8.2023

Opatów, 6. 04. 2023r

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza kwoty 130  000 zł, wskazanej w art. 2, ust 1. pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie, ul. Lipowska 2, 27-500 Opatów, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę (sprzedaż):

24 ton drogowej kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej K1-65 do remontów cząstkowych nawierzchni drogowych w 2023 roku.

1. Zamawiający zastrzega, że wartości ilościowe mogą się zmniejszyć albo zwiększyć w granicach 25%. Wykonawca nie może rościł pretensji do zmian ilościowych, a przez to do końcowej wartości rozliczenia.

2. Dostawy będą odbywać się sukcesywnie, zgodnie z potrzebami Zamawiającego od 20. 04. 2023r  do31. 10. 2023 r.

3. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć emulsję do siedziby Zamawiającego na ul. Lipowską 2, 27-500 Opatów, w godzinach 7.00 – 15.00, w wyjątkowych sytuacjach dostawy mogą odbyć się w innych godzinach, po wcześniejszym uzgodnieniu.

4. Dostawa powinna być zrealizowana nie później niż w ciągu 2 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania na emulsję asfaltową.

5. Jednorazowa dostawa może wynieść max. 6 ton.

Prosimy o złożenie ofert cenowych do dnia 14.04.2023r. do godz. 10:00

Oferty prosimy składać w siedzibie zamawiającego:

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie

ul. Lipowska 2
27-500 Opatów

Godziny urzędowania: 7:00 – 15:00

tel/fax: 15 8682485

zdp@zdpopatow.pl

Dopuszcza się składanie ofert faksem: (15 8682485),  pocztą e-mali:  zdp@zdpopatow.pl (skan oferty).

Termin wykonania zamówienia – sukcesywnie, zgodnie z potrzebami Zamawiającego od 20. 04. 2023r  do31. 10. 2023 r.

W załączeniu:

– Formularz cenowy;

Załącznik do pobrania

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego ogłoszenia i jego warunków oraz do zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert. (K.c. Art.  701 §  3; Art.  703 §  1)

Grzegorz Pietrzyk
……………………………………
Podpis Zamawiającego

image_printDrukuj