Zamówienia publiczne na roboty budowlane. Budowa chodnika w m. Bidziny; Remont drogi Ożarów – Gliniany

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1572T Bidziny – Jasice – Smugi – dr. woj. Nr 755 w miejscowości Bidziny od km 0+870 do km 1+865 polegająca na budowie chodnika na odcinku o długości 0,995 km
2. Remont drogi powiatowej nr 1524T Ożarów – Gliniany – Teofilów w m. Ożarów, Gliniany w km 1+075 – 1+810 odc. o dł. 0,735 km

Termin składania ofert – do 20. 03. 2023 r. do godz. 10:00
Wyżej wymienione postępowania prowadzone są na platformie zakupoewj pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

Komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

Oferta wraz z załącznikami musi być złożona w postaci elektronicznej w systemie informatycznym dostępnym pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

Pytania do SWZ należy zadawać za pośrednictwem platformy zakupowej zamawiającego przez link: https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

Instrukcja korzystania z systemu jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem.

image_printDrukuj