OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZACE ZAPYTANIA OFERTOWEGO Dostawa nowych znaków drogowych, tabliczek do znaków i słupków do znaków.

           DT.26.2.2.2022 (Gw.)

                                                                                                                            Opatów, 25. 04. 2022r.

Wszyscy wykonawcy

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZACE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza kwoty 130  000 zł, wskazanej w art. 2, ust 1. pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
Dostawa  nowych znaków drogowych, tabliczek do znaków i słupków do znaków,

 zgodnie z załączonym wykazem znaków i tabliczek do znaków oraz zgodnie z postawionymi
wymogami z podziałem na:

Zadanie nr 1 Dostawa znaków drogowych do Obwodu Drogowego nr 1 w Opatowie
Zadanie nr 2 Dostawa znaków drogowych do Obwodu Drogowego nr 2 w Smugach

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie udziela odpowiedzi na zadane pytania dotyczące ww. postępowania.

W dniu: 25. 04. 2022r. wpłynę pytania:

Treść pytania nr 1:
„Pozycja U-18a w wykazie dla OD Opatów – jaką średnicę lustra wycenić (fi 600 czy fi 800?)”

Zamawiający udziela odpowiedzi:
Do wyceny należy przyjąć lustro o średnicy fi 800.

Treść pytania nr 2:
„Czy słupki dla znaków U-3a, U-3c oraz U-3d z wykazu dla OD Smugi wycenić jako słupki o długości 2,2m (jak dla OD Opatów)? Czy może Zamawiający potrzebuje inną ich długość? Ewentualnie jaką długość słupków przyjąć do wyceny?”

Zamawiający udziela odpowiedzi:
Do wyceny należy przyjąć słupki o długości 2,2m.

Powyższe odpowiedzi wiążą strony z chwilą ogłoszenia niniejszej treści.

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią ogłoszenia o zamówieniu, a treścią udzielanych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenia Zamawiającego.

        Grzegorz Pietrzyk
   ……………………………………
    Podpis Zamawiającego

image_printDrukuj