ZAPYTANIE OFERTOWE (cenowe) Dostawa nowych znaków drogowych, tabliczek i słupków do znaków.

DT.26.2.2.2022 (Gw.)

                                                                                                                                          Opatów, 22. 04. 2022r.

ZAPYTANIE OFERTOWE (cenowe)

Zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza kwoty 130  000 zł, wskazanej w art. 2, ust 1. pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych

Powiat Opatowski/Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie, ul. Lipowska 2, 27-500 Opatów, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:

Dostawa  nowych znaków drogowych, tabliczek do znaków i słupków do znaków zgodnie z załączonym wykazem znaków i tabliczek do znaków oraz zgodnie z postawionymi wymogami z podziałem na:

Zadanie nr 1 Dostawa znaków drogowych do Obwodu Drogowego nr 1 w Opatowie

Zadanie nr 2 Dostawa znaków drogowych do Obwodu Drogowego nr 2 w Smugach

II. Prosimy o złożenie oferty do dnia 04. 05. 2022 r. do godz. 1000

III. Oferty prosimy składać w siedzibie zamawiającego:

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
ul. Lipowska 2
27-500 Opatów
Godziny urzędowania: 7:00 – 15:00
tel/fax: 15 8682485,
zdp@zdpopatow.pl
IV. Dopuszcza się składanie ofert faksem (15 8682485),  pocztą e-mali (skan oferty).

V. Termin wykonania zamówienia – do  15. 06. 2022 r.
VI. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego ogłoszenia i jego warunków oraz do zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert. (K.c. Art.  701 §  3; Art.  703 §  1)
VII. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
VII. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Załaczniki do pobrania::

– Formularz cenowy;
– Zał. nr 1 Warunki
– Zał. nr 2 Wykaz znaków Opatów
– Zał. Nr 3 Wykaz znaków Smugi

        Grzegorz Pietrzyk
   ……………………………………
    Podpis Zamawiającego

image_printDrukuj