ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na dostawę: 20 ton drogowej kationowej emulsji asfaltowej zybkorozpadowej K1-65 do remontów cząstkowych nawierzchni drogowych w 2022 roku.

    Opatów, 06. 04. 2022r

                            DT.26.1.4.2022

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza kwoty 130  000 zł, wskazanej w art. 2, ust 1. pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę:
20 ton drogowej kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej K1-65 do remontów cząstkowych nawierzchni drogowych w 2022 roku.
I. Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 „TRAKT” S.A.
Górki Szczukowskie 1
26-065 Piekoszów k/Kielc

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena – 100%

II. Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca spełnił postawione wymogi.
Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę cenową.
III. W prowadzonym postępowaniu złożono 3 oferty.

1. „TRAKT” S.A.
Górki Szczukowskie 1
26-065 Piekoszów k/Kielc
z ceną ofertową 66 912,00 zł brutto.

2. BUDROMOST – STARACHOWICE Sp. z o.o.
Ul. Św. Rocha 31
27-215 Wąchock
z ceną ofertową 72 791,40 zł brutto.

3. BITUNOVA Sp. z o.o.
ul. Wólczańska 237
01-919 Warszawa
z ceną ofertową 68 855,40 zł brutto.

Grzegorz Pietrzyk
……………………………………
Podpis Zamawiającego

image_printDrukuj