ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa 20 ton drogowej kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej K1-65 do remontów cząstkowych nawierzchni drogowych w 2022 roku.

  Opatów, 28. 03. 2022r
DT.26.1.4.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza kwoty 130  000 zł, wskazanej w art. 2, ust 1. pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
, ul. Lipowska 2, 27-500 Opatów, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę (sprzedaż):

20 ton drogowej kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej K1-65 do remontów cząstkowych nawierzchni drogowych w 2022 roku.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostawy do 30%;
2. Dostawy będą odbywać się sukcesywnie, zgodnie z potrzebami Zamawiającego od 19. 04. 2022r  do31. 10. 2022 r.
3. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć emulsję do siedziby Zamawiającego na ul. Lipowską 2, 27-500 Opatów, w godzinach 7.00 – 15.00, w wyjątkowych sytuacjach dostawy mogą odbyć się w innych godzinach, po wcześniejszym uzgodnieniu.
4. Dostawa powinna być zrealizowana nie później niż w ciągu 2 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania na emulsję asfaltową.
5. Jednorazowa dostawa może wynieść max. 6 ton.

Prosimy o złożenie ofert cenowych do dnia 05.04.2022r. do godz. 10:00

Oferty prosimy składać w siedzibie zamawiającego:

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
ul. Lipowska 2
27-500 OpatówGodziny urzędowania: 7:00 – 15:00tel/fax: 15 8682485 zdp@zdpopatow.pl

Dopuszcza się składanie ofert faksem: (15 8682485),  pocztą e-mali:  zdp@zdpopatow.pl (skan oferty).
Termin wykonania zamówienia – sukcesywnie, zgodnie z potrzebami Zamawiającego od 19. 04. 2022r  do31. 10. 2022 r.
W załączeniu:- Formularz cenowy;
Załącznik do pobrania


Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego ogłoszenia i jego warunków oraz do zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert. (K.c. Art.  701 §  3; Art.  703 §  1)

Grzegorz Pietrzyk
……………………………………
Podpis Zamawiającego

image_printDrukuj