ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zamówienie dotyczy: Dostawa rozsypywarki piasku – piaskarki przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg powiatowych.

    Opatów, 22. 02. 2022r
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza kwoty 130  000 zł, wskazanej w art. 2, ust 1. pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych
Zamówienie dotyczy:
Dostawa rozsypywarki piasku,( piaskarki typu PP-1.D) przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg lub porównywalnej  spełniającej  wymogi i parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego.
Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe DANROB s.c.
Najman Robert, Najmad Daniel, Najman Paweł
ul. Przemysłowa 8
28-500 Kazimierza Wielka
Cena oferty: 73 800,00 zł brutto
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena – 100%;
Wymagania postawione przez Zamawiającego.
Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca spełnił postawione wymogi i kryteria oceny ofert.
Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia
W prowadzonym postępowaniu złożono 1 ofertę.

Grzegorz Pietrzyk
……………………………………
Podpis Zamawiającego

image_printDrukuj