ZAPYTANIE OFERTOWE (Cenowe) na: dostawę rozsypywarki piasku,( piaskarki typu PP-1.D) przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg lub porównywalnej spełniającej wymogi i parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego,

Opatów, 11. 02. 2022r

 ZAPYTANIE OFERTOWE (Cenowe)

Zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza kwoty 130  000 zł, wskazanej w art. 2, ust 1. pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
, ul. Lipowska 2, 27-500 Opatów, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:

dostawę rozsypywarki piasku,( piaskarki typu PP-1.D) przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg lub porównywalnej  spełniającej  wymogi i parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego,

1. Warunki realizacji zamówienia określa załączona dokumentacja – wymagane dane techniczne oraz formularz ofertowy.
2. Prosimy o złożenie oferty do dnia  21. 02. 2022  r. do godz. 1200
3. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:
Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
ul. Lipowska 2
27-500 Opatów
Godziny urzędowania: 7:00 – 15:00
tel/fax: 15 8682485,
zdp@zdpopatow.pl
4. Dopuszcza się składanie ofert faksem, pocztą e-mail (skan oferty)
5. Termin wykonania zamówienia – do  31. 03. 2022 r.
6. Termin płatności: 14 dni licząc od daty wpływu faktury do Zamawiającego.

W załączeniu:
– Formularz ofertowy – cenowy;
– Wymagane dane techniczne;


Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego ogłoszenia i jego warunków oraz do zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert. (K.c. Art.  701 §  3; Art.  703 §  1)

Grzegorz Pietrzyk
……………………………………
Podpis Zamawiającego

image_printDrukuj