INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zamówienie publiczne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0698T Rzuchów – Drzenkowice – Brzóstowa – dr. woj. Nr 755 polegająca na budowie chodnika w m. Wszechświęte odc. dł. 0,635 km”

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający zawiadamia, iż na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej jako „SWZ”), wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę, tj. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROGOWIEC Marcin Jabłoński, Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Jana Samsonowicza 15, 27-400, Ostrowiec Św.

image_printDrukuj