ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Opatów,  17. 12. 2020r.

Zamawiający

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie

Lipowska 2

27-500 Opatów

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym pod nazwą: 

Dostawa benzyny i oleju napędowego dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie w 2021 roku, jako zakup bezgotówkowy w stacji paliw z możliwością tankowania przy użyciu elektronicznych kart paliwowych.

1. Działając na podstawie 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r, poz. 1986) Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie informuje, że w prowadzonym postępowaniu Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna

ul. Chemików 7

09-411 Płock

– ilość pkt. przyznanych ofercie – 100,00

2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

a) (C) cena – 30 %

b) (U) upust  – 60%

c) (G) czynny 24/dobę – 10%

3. Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, jego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i złożył najkorzystniejszą ofertę w kryterium:  cena – 30,00 pkt;   upust – 60 pkt,; czynny 24/dobę – 10 pkt. Razem 100 pkt.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

4. W prowadzonym postępowaniu złożono 1 ofertę przez:

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna

ul. Chemików 7

09-411 Płock

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2, 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienia publiczne w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 94 ustawy p.z.p., nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, i nie później jednak niż przed terminem związania ofertą.

Grzegorz Pietrzyk                                                                                                                                                                                              ………………………………………

Kierownik Zamawiającego

image_printDrukuj