ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr sprawy TDiM.26.1.6.2020       

   Opatów,  04. 12. 2020r.

Zamawiający

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie

Lipowska 2

27-500 Opatów

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym  pod nazwą: 

Remont drogi powiatowej nr 0707T Stara Słupia – Jeleniów – Wieś – Majdan – Podłazy – Piórków – Załącze – Komorniki – Wszachóww w m. Piórków  w km 3+003 – 3+683 odc. dł. 0,680 km

Zadania realizowane przy udziale finansowym  Funduszu Dróg Samorządowych

1. Działając na podstawie 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r, poz. 1843)  Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie informuje, że w prowadzonym postępowaniu Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o.

DYLMEX – INWESTYCJE Sp.k.

Ul. Towarowa 44

28-200 Staszów

2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena – 60%; Gwarancja – 5%; Jakość wykonania poboczy – 35%;

3. Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, jego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i złożył najkorzystniejszą ofertę w kryterium:  cena – 60,00pkt;   gwarancja – 5,00 pkt,; jakość – 35,00 pkt.;

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

4. W prowadzonym postępowaniu złożono 8 ofert.

1) Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

ROADSTAR Sp. z o.o.

Pawłów 100

27-225 Pawłów

– przyznane punkty  98,20: cena – 58,20pkt;   gwarancja – 5,00 pkt,; jakość -35,00 pkt.;  

2) Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART”

Ul. Ściegiennego 268A

25-116 Kielce

– przyznane punkty  92,20: cena – 52,20pkt;   gwarancja – 5,00 pkt,; jakość -35,00 pkt.;  

3) Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

„DROKAM” Tomasz Wojtas

Piaseczno 44

27-670 Łoniów

– przyznane punkty  63,80 pkt: cena – 58,80 pkt;   gwarancja – 5,00 pkt,; jakość -0,00 pkt.;

4) Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o.

Ul. Rakowska 40

28-200 Staszów

– przyznane punkty  95,80 pkt: cena – 55,80 pkt;   gwarancja – 5,00 pkt,; jakość -35,00 pkt.;

5) Konsorcjum firm:

Lider: PBI Infrastruktura S.A.

Ul. Kolejowa 10 E

23-200 Kraśnik

Partner: PBI WMB Sp. z o.o.

Ul. Błonie 8

27-600 Sandomierz

– przyznane punkty  88,60 pkt: cena – 48,60 pkt;   gwarancja – 5,00 pkt,; jakość -35,00 pkt.;

6) „BUDROMOST – STARACHOWICE” Sp. z o.o.

Ul. Św. Rocha 31

27-215 Wąchock

– przyznane punkty  97,00 pkt: cena – 57,00 pkt;   gwarancja – 5,00 pkt,; jakość -35,00 pkt.;

7) FHU „KOWEX” Piotr Cieśla

Łomno 1G

27-225 Pawłów

– przyznane punkty  94,00 pkt: cena – 54,00 pkt;   gwarancja – 5,00 pkt,; jakość -35,00 pkt.;

8) Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o.

DYLMEX – INWESTYCJE Sp.k.

Ul. Towarowa 44

28-200 Staszów

– przyznane punkty  100,00 pkt: cena – 60,00 pkt;   gwarancja – 5,00 pkt,; jakość -35,00 pkt.;

                Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienia publiczne w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 94 ustawy p.z.p., nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, i nie później jednak niż przed terminem związania ofertą.

Grzegorz Pietrzyk

………………………………………

Kierownik Zamawiającego

image_printDrukuj