Informacja z otwarcia ofert

(Informacja z otwarcia ofert)

Nr sprawy TDiM.26.1.6.2020 

   Opatów,  02. 12. 2020r.

Remont drogi powiatowej nr 0707T Stara Słupia – Jeleniów – Wieś – Majdan – Podłazy – Piórków – Załącze – Komorniki – Wszachóww w m. Piórków  w km 3+003 – 3+683 odc. dł. 0,680 km

Zadania realizowane przy udziale finansowym  Funduszu Dróg Samorządowych

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości  422 469,32

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA – 30. 06. 2021r.

TERMIN PŁATNOŚCI – 30 dni

WYKAZ ZŁOŻONYCH OFERT

Nr oferty Nazwa oferenta Wartość brutto Gwarancja Termin wykonania
  1.   Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ROADSTAR Sp. z o.o. Pawłów 100 27-225 Pawłów 288 000,00 84 m-ce   30.06.2021 r.
  2. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART” Ul. Ściegiennego 268A 25-116 Kielce 320 225,86 84 m-ce   30.06.2021 r
  3.  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas Piaseczno 44 27-670 Łoniów 284 160,52 84 m-ce     30.06.2021 r
  4. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o. Ul. Rakowska 40 28-200 Staszów 298 929,67 zł 84 m-ce     30.06.2021 r
  5.   Konsorcjum firm: Lider: PBI Infrastruktura S.A. Ul. Kolejowa 10 E 23-200 Kraśnik Partner: PBI WMB Sp. z o.o. Ul. Błonie 8 27-600 Sandomierz 341 203,49 zł 84 m-ce       30.06.2021 r
6. „BUDROMOST – STARACHOWICE” Sp. z o.o. Ul. Św. Rocha 31 27-215 Wąchock 292 140,99 84 m-ce   30.06.2021 r.
7. F.H.U. „KOWEX” Piotr Cieśla Łomno 1G 27-225 Pawłów 308 551,42 84 m-ce   30.06.2021 r.
8. Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DULMEX – INWESTYCJE Sp.k. Ul. Towarowa 44 28-200 Staszów 278 042,20 84-mce   30.06.2021 r.

UWAGA!

Zamawiający przypomina, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (tj. informacji z otwarcia ofert), przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ).

             Grzegorz Pietrzyk

       ………………………………………

           podpis Zamawiającego

image_printDrukuj