Ogłoszenie o zmianie treści SIWZ

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie                                                                Opatów, 30.11.2020 roku

ul. Lipowska 2

27-500 Opatów

Ogłoszenie o zmianie terści SIWZ

Do wszystkich Wykonawców

                Dot. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, nr sprawy: TDiM.26.1.6.2020, na:

Remont drogi powiatowej nr 0707T Stara Słupia – Jeleniów – Wieś – Majdan – Podłazy – Piórków – Załącze – Komorniki – Wszachów w m. Piórków w km 3+003 – 3+683 odc. dł. 0,680 km

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1843) dokonuje zmiany w treści SIWZ w Załączniku nr 7 Umowa.

Zmienia się zapis § 10 ust 1 dotyczący zabezpieczenia należytego wykonania umowy i otrzymuje on brzmienie:

1. Zamawiający wymaga wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, przed jej podpisaniem
w wysokości 5% wynagrodzenia ustalonego w § 7 ust. 1.

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Uzasadnienie:

Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw wprowadza zabezpieczenia należytego wykonania umowy na poziomie maksymalnym 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

Powyższa zmiana wiąże strony z chwilą ogłoszenia niniejszej treści.

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią przedstawionej zmiany jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenia Zamawiającego.

   Grzegorz Pietrzyk

…………………………………..

Kierownik zamawiającego

image_printDrukuj