OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) Remont drogi powiatowej nr 0707T Stara Słupia – Jeleniów – Wieś – Majdan – Podłazy – Piórków – Załącze – Komorniki – Wszachów w m. Piórków w km 3+003 – 3+683 odc. dł. 0,680 km

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Remont drogi powiatowej nr 0707T Stara Słupia – Jeleniów – Wieś – Majdan – Podłazy – Piórków – Załącze – Komorniki – Wszachów w m. Piórków w km 3+003 – 3+683 odc. dł. 0,680 km

Zadanie realizowane przy udziale finansowym  Funduszu Dróg Samorządowych

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j.) Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.  Nazwa i adres zamawiającego:

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie

ul. Lipowska 2
27-500 Opatów

Godziny urzędowania: 7:00 – 15:00

fax.         015 8682485

zdpopatow@poczta.onet.pl

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

SIWZ zamieszczona zostanie na stronie internetowej: http://zdpopatow.pl

 Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego od dnia  17. 11. 2020r. w  godz. pracy: 7:00 –  15:00

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Remont drogi powiatowej nr 0707T Stara Słupia – Jeleniów – Wieś – Majdan – Podłazy – Piórków – Załącze – Komorniki – Wszachów w m. Piórków w km 3+003 – 3+683 odc. dł. 0,680 km

1) Wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych zamówienie obejmuje:

45.23.31.20-6 roboty w zakresie budowy dróg

2) Przedmiot zamówienia obejmuje:

– roboty przygotowawcze;

– roboty ziemne – 110,52 m3;

– fundamentowanie drogi – 668,72 m2;

– frezowanie istn. nawierzchni śr. gr. do 2 cm (profilujące) – 1700 m2;

– wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki asfaltowej grysowożwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm (kategoria ruchu KR1-KR2 – AC 16 W 50/70) – 416 m2;

– wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralnobitumiczną grysowo-żwirową w ilości średnio 100 kg/m2 (kategoria ruchu KR1-KR2 – AC 16 W 50/70) – 363,77 t;

– wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowożwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (kategoria ruchu KR1-KR2 – AC 11 S 50/70) – 3601,57 m2;

– wykonanie przepustów z rur HDPE SN8 o średnicy 1000 mm ułożonych na ławie z kruszywa gr. 50 cm wraz z zasypaniem i odtworzeniem warstw konstrukcyjnych drog- 10m;

– wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej szarej, grubości 8 cm na podsypce z kruszywa 2/5 mm o grubości 5 cm – 140m2;

– wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej szarej, grubości 8 cm na podsypce z kruszywa 2/5 mm o grubości 5 cm (przełożenie istniejącej nawierzchni, regulacja wysokościowa – 70% kostki do wykorzystania) – 255 m2;

– roboty wykończeniowe,

– bariera U-11a rurowo prętowa z rur fi 50mm wraz z fundamentem – 48m;

– bariera energochłonna  SP-09 wraz z fundamentem – 16 m;

– oznakowanie poziome i pionowe.

2) Szczegółowy zakres robót budowlanych przedstawia załącznik przedmiar robót i projekt budowlany.

3) Oferent ma obowiązek zapoznać się z przedmiotem zamówienia w terenie.

5)Termin gwarancji na roboty budowlane: minimum 5 lat od daty odbioru ostatecznego. Okres rękojmi rozszerza się na okres o 3 miesiące ponad okres gwarancji.

Na wszystkie roboty wykonane w ramach kontraktu Wykonawca udziela minimum 5-letniej  gwarancji od dnia dokonania odbioru ostatecznego przez Zamawiającego.

Początek okresu gwarancyjnego określa data zatwierdzenia protokołu ostatecznego odbioru robót.

6) Zamawiający działając na podstawie z art. 29 ust. 3a ustawy,  określa w opisie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn zm.).

 1. Zamawiający wymaga aby przy realizacji zamówienia, (działając na podstawie ww. art. 29 ustawy Pzp), wykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę co najmniej:

1 kierownika budowy wykonującego czynności związane z obowiązkami wynikającymi z ustawy Prawo budowlane i 4 robotników, którzy będą wykonywać czynności w zakresie prac fizycznych ogólnobudowlanych na cały okres realizacji zamówienia.

 • Wykonawca obowiązany jest udokumentować zatrudnienie osób, o których mowa w ust. 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w chwili podpisania umowy przedłożył wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia wraz z kopią potwierdzonych za zgodność z oryginałem zawartych umów o pracę, stanowiących załączniki do wykazu. W zakresie wrażliwych danych osobowych kopie dołączonych umów o pracę powinny zapewniać bezpieczeństwo i ochronę danych.

W przypadku, gdy Zamawiający do weryfikacji zobowiązany będzie posiadać stosowne pełnomocnictwa do przedłożenia przed ZUS/KRUS, Wykonawca na pierwsze wezwanie bezzwłocznie je dostarczy.

3. Zmiana osób, wskazanych w wykazie, o którym mowa powyżej wymaga spełnienia łącznie poniższych warunków:

1) nowo wyznaczona osoba musi spełniać wymagania określone w warunkach udziału w postępowaniu, w toku którego Wykonawca został wyłoniony,

2) Zamawiający udzieli Wykonawcy pisemnej zgody na zmianę osoby wyznaczonej do wykonywania przedmiotu umowy.

Zmiana ta nie jest zmianą umowy.

W wypadku braku zgłoszenie Zamawiającemu zmiany osoby, będą naliczone kary umowne, zgodnie z zapisami wzoru umowy, stanowiącego załącznik do SIWZ.

V.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 1. Termin przekazania placu budowy nastąpi protokolarnie w ciągu 7 dni po upływie dnia 1 kwietnia 2021 roku, co jest równoznaczne z terminem rozpoczęcia robót budowlanych.
 2. Termin zakończenie realizacji zamówienia: do dnia 30. 06. 2021r.
 3. Ostateczny odbiór zamówienia odbędzie się po dostarczenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia przedmiotowego odbioru, potwierdzonych przez Nadzór Inwestorski.

VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 • Oferty pozostaną ważne przez okres 30 dni.
 • Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 • Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego, dotyczące:

 1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia.

 • Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Określenie warunków:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia

 • Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:

Zamawiający uzna, że Wykonawca zdolny do należytego wykonania zamówienia to taki, który wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał i zakończył co najmniej 2 zamówienia obejmujące budowę, przebudowę  lub remont (z wyłączeniem remontów cząstkowych) o takim samym charakterze robót, o wartości robót co najmniej 600 000 zł brutto każda (słownie złotych: sześćset tysięcy).

VIII. O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYKONAWCY, KTÓRZY NIE PODLEGAJĄ WYKLUCZENIU.

6.1 O udzielenie zamówienia publicznego mogą się  ubiegać wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

6.2 Nie wykazanie braku podstaw wykluczenia skutkować będzie wykluczeniem  Wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp.

6.3 Brak podstaw wykluczenia musi potwierdzić każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz podmioty udostępniające Wykonawcy zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuację finansową lub ich sytuacje ekonomiczną.

6.4 Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

IX.  PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp w zakresie pkt 1), 2), 4)  tj.:

 Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza wykonawcę:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

 2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

Nie wykazanie braku podstaw wykluczenia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp.

Brak podstaw wykluczenia musi potwierdzić każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz podmioty udostępniające Wykonawcy zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuację finansową lub ekonomiczną.

Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

UWAGA:

Zamawiający zastrzega sobie na podst. art. 24 aa. ust. 1 ustawy Pzp., iż w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz ocena braku podstaw do wykluczenia zostanie dokonana zgodnie z formuł „spełnia – nie spełnia”,

X. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

1. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i niepodlegania wykluczeniu z postępowania do oferty należy dołączyć:

– oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy i art. 24 ust. 5 pkt. 1,

– oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1b ustawy.

2. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (tj. informacji z otwarcia ofert), przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załącznik do SIWZ).

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt  1 i 2  składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

W celu weryfikacji, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

Zobowiązanie podmiotu trzeciego należy dołączyć do oferty.

Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów winno posiadać, stosowną treść, z której będzie wynikało, że podmiot ten zobowiązał się do udostępnienia określonych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz dla swej skuteczności musi zostać złożone przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu trzeciego w powyższym zakresie. Zobowiązanie złożone przez osobę nieuprawnioną nie dowodzi udostępnienia zasobu przez podmiot trzeci.

5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o spełnianiu warunków i oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu.

6. Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu.

7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, (zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w §7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

X. INFORMACJE NA TEMAT WADIUM.

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000,00

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110, t.j.),

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Kielcach O/OPATÓW 44 8493 0004 0120 0349 9399 0002 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wnoszą jedno wadium zabezpieczające ich ofertę wspólną. Umowa gwarancji ubezpieczeniowej może być zawarta przez jednego z tych wykonawców, ale udzielenie ochrony ubezpieczeniowej musi nastąpić na rzecz wszystkich wykonawców wchodzących w skład konsorcjum, którzy w treści ubezpieczeniowej gwarancji zapłaty wadium będą zdefiniowani jako Zobowiązany albo Wykonawca.

XI. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZEDNIE

 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej (ON) Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
  1. (C) cena 60 %
  1. (G) okres gwarancji  5%
  1. (J) jakość wykończenia poboczy – 35%
 1. Przez kryterium cena (C) Zamawiający rozumie całkowity koszt realizacji zamówienia. Do oceny Zamawiający przyjmuje cenę brutto wpisaną przez Wykonawcę w formularzu oferty. Liczba punktów w ramach kryterium ceny zostanie wyliczona zgodnie ze wzorem:

C = ( Cmin / Cb ) x 100 x 60 %

gdzie:

C – ilość punktów przyznana za cenę

C min – najniższa cena w złożonych ofertach

C b – cena badanej oferty

100- wskaźnik stały

60 % – procentowe znaczenie kryterium cena

Oferta w kryterium cena  może otrzymać maksymalnie 60 punktów.

 • Przez kryterium okres gwarancji (G) do oceny Zamawiający przyjmuje okres gwarancji wskazany przez Wykonawcę w formularzu oferty.

Zgodnie z warunkami SIWZ minimalny okres gwarancji wynosi 5 lata. Zamawiający przy obliczeniu punktów w tym kryterium zastosuje następujące wyliczenie:

–  udzielenie 5 letniej gwarancji na roboty objęte zamówieniem – 0 pkt

–  udzielenie 6 letniej gwarancji na roboty objęte zamówieniem – 2,5 pkt

–  udzielenie 7 letniej gwarancji na roboty objęte zamówieniem – 5 pkt

Maksymalnie wykonawca w kryterium okres gwarancji może zaproponować 7 lat  gwarancji na roboty objęte zamówieniem.

Oferta w kryterium okres gwarancji może otrzymać maksymalnie 5 punktów.

3) Przez kryterium jakość (J) wykończenia poboczy przyjmuje się parametry techniczne wykończenia poboczy przedstawione w (Załącznik nr 8) tj.:

– pojedyncze powierzchniowe utrwalenie poboczy grysem kamiennym i emulsją asfaltową – 35 pkt;

– pobocza wykonane z materiału kamiennego w kolorze kontrastującym do nawierzchni jezdni bitumicznej – 10 pkt;

– technologia zachowana z przedmiaru robót – 0 pkt

Oferta w kryterium jakość może otrzymać maksymalnie 35 punktów.

Oferta najkorzystniejsza (ON) = (C) + (G) + (J)

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego oraz uzyska największą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

2. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego, wskazując (rodzaj) towar lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku – informację należy złożyć w druku oferty.

3. Zamawiający poprawia w  ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, o czym niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

1) Odpowiedź Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 ustawy, do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, uznana zostanie za złożoną w terminie, jeżeli dotrze do Zamawiającego w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) we wskazanym terminie.

Uwaga: faks, e-mail nie jest oryginałem ani kopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
Przesłanie przez Wykonawcę dokumentu, oświadczenia w wyznaczonym terminie za pośrednictwem faksu, a następnie doręczone Zamawiającemu oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę po upływie terminu zostanie uznane za niezłożenie wymaganego dokumentu, oświadczenia w wyznaczonym terminie.

2) Odpowiedź Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 4, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1. ustawy uznana zostanie za złożoną w terminie, jeżeli dotrze faksem lub e-mail do Zamawiającego w terminie wskazanym, a oryginał pisma (wyjaśnień) przesłany listem doręczony zostanie w terminie późniejszym, bez zbędnej zwłoki. 

XII. ZMIANY POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty. Warunki ewentualnych zmian określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji:

 1. W razie zmiany waluty obowiązującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zmiany przepisów podatkowych mających bezpośredni wpływ na ceny, w szczególności wysokości podatku VAT, Umowa zostanie zmieniona, z zachowaniem formy pisemnej. W razie zmiany waluty obowiązującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przeliczone zgodnie z oficjalnie obowiązującym kursem wymiany. W przypadku zmiany wysokości podatku VAT, wynagrodzenie brutto zostanie zmienione odpowiednio do zmian wysokości podatku VAT i będzie obowiązywać z dniem wejścia w życie zmienionych stawek VAT.

2. Termin wykonania robót objętych niniejszą umową może ulec zmianie w przypadku:

 1. opóźnienia przekazania przez Zamawiającego placu budowy;
 2. nie przekazania w ustalonych terminach kompletu dokumentacji technicznej, jeśli jest przewidziana;
 3. przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego;
 4. przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn nie zależnych od Wykonawcy, które nastąpiły wskutek siły wyższej;
 5. zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego.

3. W razie wystąpienia sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego.

X. Miejsce i termin składania ofert.

– w siedzibie zamawiającego:    Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie, Lipowska 2, 27-500 Opatów,
w sekretariacie do dnia  02. 12. 2020 r. do godz. 10:00

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert.

– w siedzibie zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie, Lipowska 2, 27-500 Opatów, w świetlicy  dnia  02. 12. 2020 r. o godz. 10:15

XII. Termin związania ofertą.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

XIII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w UZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17. 11. 2020r.

   nr 533917-N-2020

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

SIWZ i załączniki do pobrania

Grzegorz Pietrzyk

………………………………………..

Kierownik Zamawiającego ______________________________________________________________________________________________

image_printDrukuj