Ogłoszenie o wyborze oferty

Opatów, 25. 06. 2020r.

Nr sprawy TDiM.26.1.4.2020

Zamawiający

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie

Lipowska 2

27-500 Opatów

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym  pod nazwą: 

Zadanie nr 1: Przebudowa obiektu mostowego o nr ewid. (JNI): 30000631 zlokalizowanego
w m. Baćkowice km 0+709 w ciągu drogi powiatowej nr 0716T Baćkowice – Baranówek – Zaldów – Iwaniska

Zadania realizowane przy udziale finansowym  Funduszu Dróg Samorządowych

Zadanie nr 2: Remont drogi powiatowej nr 0716T Baćkowice – Baranówek – Zaldów – Iwaniska
w miejscowości Baćkowice w km 0+659 – 0+759
1. Działając na podstawie 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r, poz. 1843)  Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie informuje, że w prowadzonym postępowaniu Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

BUDREM-1 Firma Budowlano – Remontowa

Wiesław Kosonóg

ul. Żródłowa 24

26-600 Radom                    

2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena – 60%; Gwarancja – 5%; Termin wykonania – 35%;

3. Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, jego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i złożył najkorzystniejszą ofertę w kryterium:  cena – 60,00pkt;   gwarancja – 5,00 pkt,; termin wykonania – 35,00 pkt.;

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

4. W prowadzonym postępowaniu złożono 5 ofert.

1) SALTOR s.c. K.Kobos, E. Wielgo

ul. Planty 16 C, lok. 16

25-502 Kielce

– przyznane punkty  81,40: cena – 41,40pkt;   gwarancja – 5,00 pkt,; termin wykonania -35,00 pkt.;            

2) Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe

JAWAL Sp. z o.o.

ul. Kamienna 7

25-041 Kielce

– przyznane punkty  79,00: cena – 39,00pkt;   gwarancja – 5,00 pkt,; termin wykonania -35,00 pkt.;            

3) Zakład Usług Remontowo – Budowlanych

„ALBUD” Paweł Bednarczyk

Oblęgorek ul. H. Sienkiewicza 40

26-067 Strawczyn

– przyznane punkty  99,40 pkt: cena – 59,40 pkt;   gwarancja – 5,00 pkt,; termin wykonania -35,00 pkt.;

4) BUDREM-1 Firma Budowlano – Remontowa

Wiesław Kosonóg

ul. Żródłowa 24

26-600 Radom    

– przyznane punkty  100,00 pkt: cena – 60,00 pkt;   gwarancja – 5,00 pkt,; termin wykonania -35,00 pkt.;

5) MART-TRANS Sp. z o.o.

ul. Daleka  9

27-400 Ostrowiec Św.

– przyznane punkty  85,60 pkt: cena – 45,60 pkt;   gwarancja – 5,00 pkt,; termin wykonania -35,00 pkt.;

                Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienia publiczne w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 94 ustawy p.z.p., nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, i nie później jednak niż przed terminem związania ofertą.

                                                                              Grzegorz Pietrzyk

                                      ………………………………………

                      Kierownik Zamawiającego

Drukuj

Informacja z otwarcia ofert

(Informacja z otwarcia ofert)

                

Opatów,  23. 06. 2020r.

 Nr sprawy TDiM.26.1.4.2020 
Zadanie nr 1: Przebudowa obiektu mostowego o nr ewid. (JNI): 30000631 zlokalizowanego w m. Baćkowice km 0+709 w ciągu drogi powiatowej nr 0716T Baćkowice – Baranówek – Zaldów – Iwaniska

Zadanie nr 2: Remont drogi powiatowej nr 0716T Baćkowice – Baranówek – Zaldów – Iwaniska w miejscowości Baćkowice w km 0+659 – 0+759

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości  1 003 477,86 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA – 15. 10. 2020r.

TERMIN PŁATNOŚCI – 30 dni

WYKAZ ZŁOŻONYCH OFERT

Nr ofertyNazwa oferentaWartość bruttoGwarancjaTermin wykonania
 1. SALTOR s.c. K.Kobos, E. Wielgo
ul. Planty 16 C, lok. 1625-502 Kielce
1 429 707,0184 m-ce15.09.2020 r.
 2.Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – UsługoweJ AWAL Sp. z o.o.
ul. Kamienna 725-041 Kielce
1 520 191,8384 m-ce15.09.2020 r
 3. Zakład Usług Remontowo – Budowlanych „ALBUD” Paweł Bednarczyk
Oblęgorek ul. H. Sienkiewicza 4026-067 Strawczyn
989 896,3084 m-ce15.09.2020 r
 4.BUDREM-1 Firma Budowlano – RemontowaWiesław Kosonóg
ul. Żródłowa 2426-600 Radom                    
984 822,2384 m-ce15.09.2020 r
 5. MART-TRANS Sp. z o.o.
ul. Daleka  927-400 Ostrowiec Św.
1 293 099,9184 m-ce15.09.2020 r

UWAGA!

Zamawiający przypomina, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (tj. informacji z otwarcia ofert), przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ).
             Grzegorz Pietrzyk

       ………………………………………

           podpis Zamawiającego

Drukuj