Zamówienie publiczne

Dostawa mini ciągnika rolniczego do robót na drogach powiatowych.

Dostawa rozsypywarki piasku, przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg.

1) Wyżej wymienione postępowanie prowadzone jest na platformie zakupowej pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

2) Komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

3) Oferta wraz z załącznikami musi być złożona w postaci elektronicznej w systemie informatycznym dostępnym pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

4) Pytania do SWZ należy zadawać za pośrednictwem platformy zakupowej zamawiającego przez link: https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

5) Instrukcja korzystania z systemu jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem.

Termin składania ofert – do 15. 02. 2024 r. do godz. 10:00
Zamówienie publiczne

Remont drogi powiatowej nr 1528T (stary nr 0698T) Sadowie – Wszechświęte –  Grocholice-Brzustowa – DW Nr 755  w m. Obręczna, Wszechświęte w km 0+370 – 0+890 odc. dł. 0,520 km

Zadanie realizowane przy udziale finansowym Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

1) Wyżej wymienione postępowanie prowadzone jest na platformie zakupowej pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

2) Komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

3) Oferta wraz z załącznikami musi być złożona w postaci elektronicznej w systemie informatycznym dostępnym pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

4) Pytania do SWZ należy zadawać za pośrednictwem platformy zakupowej zamawiającego przez link: https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

5) Instrukcja korzystania z systemu jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem.

Termin składania ofert – do 19. 02. 2024 r. do godz. 10:00
Zamówienie publiczne na budowę przejść dla pieszych

PZP

„Budowa i przebudowa przejść dla pieszych na drogach powiatowych  mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze ich oddziaływania, na obszarze Powiatu Opatowskiego”.

Zadanie realizowane przy udziale finansowym Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych.

1) Wyżej wymienione postępowania prowadzone są na platformie zakupowej pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

2) Komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

3) Oferta wraz z załącznikami musi być złożona w postaci elektronicznej w systemie informatycznym dostępnym pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

4) Pytania do SWZ należy zadawać za pośrednictwem platformy zakupowej zamawiającego przez link: https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

5) Instrukcja korzystania z systemu jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem.
Dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem w ilości 275 ton, przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2023/2024

Opatów, 03. 10. 2023r

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza kwoty 130  000 zł, wskazanej w art. 2, ust 1. pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie, ul. Lipowska 2, 27-500 Opatów, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:

dostawę soli drogowej z antyzbrylaczem w ilości 275 ton, przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2023/2024

1. Warunki jakości i dostawy soli.

1) Zakup soli wraz z transportem na miejsce:

a) Obwodu Drogowego nr 1 w Opatowie – 200 t.

b) Obwodu Drogowego nr 2 w Smugach (gm. Ożarów) – 75 t.

2) Sól drogowa z antyzbrylaczemstanowiąca przedmiot zamówienia winna spełniać wymagania określone w normie PN-86/C-84081/02 Sól (chlorek sodu).

3) Musi odpowiadać wymaganiom higienicznym (posiadać atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny) oraz posiadać dopuszczenie lub inny dokument (atest, aktualne świadectwo dopuszczenia lub inny dokument) wskazujący na możliwość stosowania na drogach na terenie kraju.

4) Termin dostawy do 10. 11. 2023r.  lub w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

6) Dostawy realizowane będą samochodami samowyładowczymi, a wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną na jakość przewożonego materiału,
a w szczególności na jego zawilgocenie. Ilość i wydajność środków transportu winna gwarantować terminowość dostaw.

7) Forma dostawy – sól luzem bez opakowań.

2. Prosimy o złożenie oferty do dnia  11. 10. 2023  r. do godz. 1200

3. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie

ul. Lipowska 2
27-500 Opatów

Godziny urzędowania: 7:00 – 15:00

tel/fax: 15 8682485

zdp@zdpopatow.pl

Dopuszcza się składanie ofert faksem, pocztą e-mail (skan oferty)

4. Termin płatności: 14 dni licząc od daty wpływu faktury do Zamawiającego.

W załączeniu:

Formularz cenowy do pobrania

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego ogłoszenia i jego warunków oraz do zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert. (K.c. Art.  701 §  3; Art.  703 §  1)

Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Grzegorz Pietrzyk

……………………………………

Podpis Zamawiającego
Zamówienie publiczne na remont dróg powiatowych.

Remont dróg powiatowych nr 1552T w m. Czerników Karski.; nr 1541T w m. Wygiełzów, Łopatno; nr 1537T w m. Stobiec, Wola Skolankowska; nr 1551T w m. Kamieniec.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamówienie zostało podzielone na części. Wykonawca może złożyć ofertę na każdą z części.  

Część 1. Remont drogi powiatowej nr 1552T (stary nr 0723T) Opatów – Strzyżowice – Wymysłów w m. Czerników Karski w km 4+131 – 4+571 odc. dł. 0,440 km

Część 2. Remont drogi powiatowej nr 1541T (stary nr 0712T) Gryzikamień – Łopatno – Miłoszowice Kolonia w miejscowości Wygiełzów, Łopatno od km 0+000 – 1+582 na odcinku o długości 1,582 km

Część 3. Remont drogi powiatowej nr 1537T (stary nr 0708T) gr. pow. opatowskiego – Wszachów – Iwaniska w m. Stobiec, Wola Skolankowska w km 6+895 – 7+957 odc. o dł. 1,062 km

Część 4. Remont drogi powiatowej nr 1551T (stary nr 0722T) Mydłów – Przepiórów – Konary Kolonia w m. Kamieniec w km 4+222 – 4+947 odc. o dł. 0,725 km

Termin wykonania zamówienia: do 30-11-2023 r.

Termin składania ofert: do dnia 20-09-2023 r. do godziny 10:00.
Ofertę należy złożyć w systemie pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl
Zamówienie publiczne: Przebudowa drogi powiatowej nr 1537T gr. pow. opatowskiego – Wszachów – Iwaniska w miejscowości Wszachów od km 2+160 do km 3+156 na odcinku o długości 0,996 km

1) Wyżej wymienione postępowania prowadzone są na platformie zakupowej pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

2) Komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

3) Oferta wraz z załącznikami musi być złożona w postaci elektronicznej w systemie informatycznym dostępnym pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

4) Pytania do SWZ należy zadawać za pośrednictwem platformy zakupowej zamawiającego przez link: https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

5) Instrukcja korzystania z systemu jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem.

Termin składania ofert – do 16. 06. 2023 r. do godz. 10:00
Zamówienie publiczne: Dostawa używanego samochodu ciężarowego powyżej 3,5 tony na potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie

1) Wyżej wymienione postępowania prowadzone są na platformie zakupowej pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

2) Komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

3) Oferta wraz z załącznikami musi być złożona w postaci elektronicznej w systemie informatycznym dostępnym pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

4) Pytania do SWZ należy zadawać za pośrednictwem platformy zakupowej zamawiającego przez link: https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

5) Instrukcja korzystania z systemu jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem.

Termin składania ofert – do 29. 05. 2023 r. do godz. 10:00
Zamówienie publiczne: Przebudowa drogi powiatowej nr 1533T Zochcin – Sadowie – DK. Nr 9 w m. Sadowie od km 0+876 do km 1+626 polegająca na budowie drogi dla pieszych i rowerów na odcinku o dł. 0,750 km     

1) Wyżej wymienione postępowania prowadzone są na platformie zakupowej pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

2) Komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

3) Oferta wraz z załącznikami musi być złożona w postaci elektronicznej w systemie informatycznym dostępnym pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

4) Pytania do SWZ należy zadawać za pośrednictwem platformy zakupowej zamawiającego przez link: https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

5) Instrukcja korzystania z systemu jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem.

Termin składania ofert – do 14. 06. 2023 r. do godz. 10:00
Zamówienia publiczne na roboty budowlane. Budowa chodnika w m. Bidziny; Remont drogi Ożarów – Gliniany

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1572T Bidziny – Jasice – Smugi – dr. woj. Nr 755 w miejscowości Bidziny od km 0+870 do km 1+865 polegająca na budowie chodnika na odcinku o długości 0,995 km
2. Remont drogi powiatowej nr 1524T Ożarów – Gliniany – Teofilów w m. Ożarów, Gliniany w km 1+075 – 1+810 odc. o dł. 0,735 km

Termin składania ofert – do 20. 03. 2023 r. do godz. 10:00
Wyżej wymienione postępowania prowadzone są na platformie zakupoewj pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

Komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

Oferta wraz z załącznikami musi być złożona w postaci elektronicznej w systemie informatycznym dostępnym pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

Pytania do SWZ należy zadawać za pośrednictwem platformy zakupowej zamawiającego przez link: https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

Instrukcja korzystania z systemu jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem.
Dostawa używanej koparko-ładowarki na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie

1. Niniejsze postępowaniu
prowadzone jest na platformie pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

2. Komunikacja zamawiającego z
wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adresem
https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

3. Oferta wraz z załącznikami musi
być złożona w postaci elektronicznej w systemie informatycznym dostępnym pod
adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

4. Pytania do SWZ należy zadawać
za pośrednictwem platformy zakupowej zamawiającego przez link: https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

5. Instrukcja korzystania z
systemu jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem.