Ogłoszenie o udzieleniu odpowiedzi na pytania do SIWZ

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie

Opatów, 18.06.2020 roku

Lipowska 2

27-500 Opatów

 

Do wszystkich Wykonawców

                W nawiązaniu do zapytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, nr sprawy: TDiM.26.1.4.2020, na:

 Zadanie nr 1. Przebudowa obiektu mostowego o nr ewid. (JNI): 30000631 zlokalizowanego w m. Baćkowice km 0+709  w ciągu drogi powiatowej nr 0716T Baćkowice – Baranówek – Zaldów – Iwaniska

 Zadanie nr 2. Remont drogi powiatowej nr 0716T Baćkowice – Baranówek – Zaldów – Iwaniska w miejscowości Baćkowice w km  0+659 – 0+759,

  Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1843) przekazuje Wykonawcom treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

 W dniu: 10 i 12. 06. 2020r wpłynęły pytania:

 Pytanie Nr 1:

 1.  „Zgodnie z zapisem przedstawionym w §5 ust.1 pkt 8 umowy na roboty budowlane, do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie utrzymania ciągłości ruchu podczas wykonywania robót. Ze względów na technologię wykonania robot,  powyższe wymagania nie są możliwe do zrealizowania. Prosimy o informacje, czy Zamawiający wyraża zgodę na całkowite zamknięcie obiektu dla ruchu na czas prowadzenia robót?”

 Odpowiedź:

 Tak. Zamawiający przewiduje całkowite zamknięcie obiektu dla ruchu na czas prowadzenia robót.

 

Pytanie Nr 2:

„Czy Zamawiający posiada projekt czasowej organizacji ruchu? Jeżeli tak prosimy o jego udostępnienie?”

 Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie posiada projekt czasowej organizacji ruchu.

Zgodnie z zapisem wzoru Umowy na roboty budowlane przedstawionym w §5 ust.1 pkt 9 do obowiązków Wykonawcy należy sporządzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas wykonywania robót.

 Pytanie Nr 3:

 „Jeżeli Zamawiający nie posiada projektu czasowej organizacji ruchu to czy zezwoli na całkowite zamknięcie drogi na czas przebudowy mostu? Zaznaczamy, że zakres prac wymaga bezwzględnie wyłączenia mostu z ruchu.”

 Odpowiedź:

Tak. Zamawiający przewiduje całkowite zamknięcie obiektu dla ruchu na czas prowadzenia robót.

 

Powyższe odpowiedzi wiążą strony z chwilą ogłoszenia niniejszej treści.

 W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielanych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenia Zamawiającego.

                                                                                                          Grzegorz Pietrzyk

…………………………………..

Kierownik zamawiającego
Ogłoszenie o zamówieniu

 Opatów,  03. 06. 2020r.

Nr sprawy TDiM.26.1.4.2020

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Zadanie nr 1. Przebudowa obiektu mostowego o nr ewid. (JNI): 30000631 zlokalizowanego w m. Baćkowice km 0+709  w ciągu drogi powiatowej nr 0716T Baćkowice – Baranówek – Zaldów – Iwaniska

 

Zadania realizowane przy udziale finansowym  Funduszu Dróg Samorządowych

 

Zadanie nr 2. Remont drogi powiatowej nr 0716T Baćkowice – Baranówek – Zaldów – Iwaniska w miejscowości Baćkowice w km  0+659 – 0+759

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j.) Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 1. Nazwa i adres zamawiającego:

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie

 1. Lipowska 2
  27-500 Opatów

Godziny urzędowania: 7:00 – 15:00

fax.         015 8682485

zdpopatow@poczta.onet.pl

 1. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

SIWZ zamieszczona zostanie na stronie internetowej: www.zdpopatow.pl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=1&Itemid=3

 Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego od dnia  03. 06. 2020r. w  godz. pracy: 7:00 –  15:00

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

Zadanie nr 1. Przebudowa obiektu mostowego o nr ewid. (JNI): 30000631 zlokalizowanego w m. Baćkowice km 0+709  w ciągu drogi powiatowej nr 0716T Baćkowice – Baranówek – Zaldów – Iwaniska

Zadanie nr 2. Remont drogi powiatowej nr 0716T Baćkowice – Baranówek – Zaldów – Iwaniska w miejscowości Baćkowice w km  0+659 – 0+759

1) Wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych zamówienie obejmuje:

45.23.31.20-6 roboty w zakresie budowy dróg

45221100-3 roboty w zakresie budowy mostów

2) Przedmiot zamówienia obejmuje:

Zadanie nr 1

– roboty rozbiórkowe,

– ścianki oporowe z grodzic stalowych,

– wzmocnienie fundamentów,

– wzmocnienie korpusów podpór,

– poszerzenie przęsła,

– pogrubienie płyty,

– płyty przejściowe,

– skarpy,

– umocnienie dna cieku,

– próbne obciążenie obiektu,

Zadanie nr 2

– roboty przygotowawcze

– frezowanie nawierzchni – 500 m2,

– roboty ziemne – 26,96 m3

– odtworzenie krawędzi jezdni – 52,99 m2,

– wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym – 16,4 m3,

– wyrównanie istniejącej podbudowy betonem  asfaltowym – 54,8 t,

– wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego – 548,57 m2,

– wykonanie w-wy ścieralnej  z betonu asfaltowego – 541 m2,

– wykonanie poboczy – 70,28 m2,

– przełożenie chodnika – 112,44 m2,

– roboty wykończeniowe

– oznakowanie pionowe i poziome

2) Szczegółowy zakres robót budowlanych przedstawia załącznik przedmiar robót i projekt budowlany.

3) Oferent ma obowiązek zapoznać się z przedmiotem zamówienia w terenie.

 

5)Termin gwarancji na roboty budowlane: minimum 5 lat od daty odbioru ostatecznego. Okres rękojmi rozszerza się na okres o 3 miesiące ponad okres gwarancji.

Na wszystkie roboty wykonane w ramach kontraktu Wykonawca udziela minimum 5-letniej  gwarancji od dnia dokonania odbioru ostatecznego przez Zamawiającego.

Początek okresu gwarancyjnego określa data zatwierdzenia protokołu ostatecznego odbioru robót.

6) Zamawiający działając na podstawie z art. 29 ust. 3a ustawy,  określa w opisie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn zm.).

 1. Zamawiający wymaga aby przy realizacji zamówienia, (działając na podstawie ww. art. 29 ustawy Pzp), wykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę co najmniej:

1 kierownika budowy wykonującego czynności związane z obowiązkami wynikającymi z ustawy Prawo budowlane i 4 robotników, którzy będą wykonywać czynności w zakresie prac fizycznych ogólnobudowlanych na cały okres realizacji zamówienia.

 1. Wykonawca obowiązany jest udokumentować zatrudnienie osób, o których mowa w ust. 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w chwili podpisania umowy przedłożył wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia wraz z kopią potwierdzonych za zgodność z oryginałem zawartych umów o pracę, stanowiących załączniki do wykazu. W zakresie wrażliwych danych osobowych kopie dołączonych umów o pracę powinny zapewniać bezpieczeństwo i ochronę danych.

W przypadku, gdy Zamawiający do weryfikacji zobowiązany będzie posiadać stosowne pełnomocnictwa do przedłożenia przed ZUS/KRUS, Wykonawca na pierwsze wezwanie bezzwłocznie je dostarczy.

 1. Zmiana osób, wskazanych w wykazie, o którym mowa powyżej wymaga spełnienia łącznie poniższych warunków:

1) nowo wyznaczona osoba musi spełniać wymagania określone w warunkach udziału w postępowaniu, w toku którego Wykonawca został wyłoniony,

2) Zamawiający udzieli Wykonawcy pisemnej zgody na zmianę osoby wyznaczonej do wykonywania przedmiotu umowy.

Zmiana ta nie jest zmianą umowy.

W wypadku braku zgłoszenie Zamawiającemu zmiany osoby, będą naliczone kary umowne, zgodnie z zapisami wzoru umowy, stanowiącego załącznik do SIWZ.

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
 2. Termin przekazania terenu robót w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy.
 3. Termin zakończenie realizacji zamówienia: do dnia 15. 10. 2020r.
 4. Ostateczny odbiór zamówienia odbędzie się po dostarczenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia przedmiotowego odbioru, potwierdzonych przez Nadzór Inwestorski.
 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
 2. Oferty pozostaną ważne przez okres 30 dni.
 3. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 4. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego, dotyczące:

 

 1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia.

 

 1. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Określenie warunków:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia

 

 1. Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:

Zamawiający uzna, że Wykonawca zdolny do należytego wykonania zamówienia to taki, który wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał (zakończył) co najmniej 1 zamówienie obejmujące budowę lub przebudowę obiektu mostowego, o wartości robót nie najmniejszej niż  600 000 zł brutto (słownie złotych: sześćset tysięcy).

VIII. O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYKONAWCY, KTÓRZY NIE PODLEGAJĄ WYKLUCZENIU.

6.1 O udzielenie zamówienia publicznego mogą się  ubiegać wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

6.2 Nie wykazanie braku podstaw wykluczenia skutkować będzie wykluczeniem  Wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp.

6.3 Brak podstaw wykluczenia musi potwierdzić każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz podmioty udostępniające Wykonawcy zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuację finansową lub ich sytuacje ekonomiczną.

6.4 Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

 1. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp w zakresie pkt 1), 2), 4)  tj.:

 Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza wykonawcę:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

 2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

Nie wykazanie braku podstaw wykluczenia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp.

Brak podstaw wykluczenia musi potwierdzić każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz podmioty udostępniające Wykonawcy zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuację finansową lub ekonomiczną.

Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

UWAGA:

Zamawiający zastrzega sobie na podst. art. 24 aa. ust. 1 ustawy Pzp., iż w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz ocena braku podstaw do wykluczenia zostanie dokonana zgodnie z formuł „spełnia – nie spełnia”,

 1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
 1. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i niepodlegania wykluczeniu z postępowania do oferty należy dołączyć:

– oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy i art. 24 ust. 5 pkt. 1,

– oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1b ustawy.

 1. Dokumenty, które wykonawcy będą musieli złożyćna żądaniezamawiającego w terminie przez niego wskazanym, nie krótszym niż termin określony w art. 26 ust. 2 ustawy i w formie określonej w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1126),

(niżej wskazanych dokumentów nie należy dołączać do oferty, zamawiający zwróci się o właściwe dokumenty do wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zgodnie z art. 24aa ustawy):

 

– wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – to inne dokumenty;

 1. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy wykonawca,w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (tj. informacji z otwarcia ofert), przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załącznik do SIWZ).
 1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt 1 i 2  składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

 1. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

W celu weryfikacji, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

Zobowiązanie podmiotu trzeciego należy dołączyć do oferty.

Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów winno posiadać, stosowną treść, z której będzie wynikało, że podmiot ten zobowiązał się do udostępnienia określonych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz dla swej skuteczności musi zostać złożone przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu trzeciego w powyższym zakresie. Zobowiązanie złożone przez osobę nieuprawnioną nie dowodzi udostępnienia zasobu przez podmiot trzeci.

 1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o spełnianiu warunków i oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu.
 1. Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu.
 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, (zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w §7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

 

 1. INFORMACJE NA TEMAT WADIUM.
 2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 30 000,00  PLN

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

–       pieniądzu przelewem na rachunek bankowy zamawiającego – przed upływem terminu składania ofert wadium winno znajdować się na rachunku bankowym inwestora: Bank Spółdzielczy w Kielcach O/OPATÓW 44 8493 0004 0120 0349 9399 0002

–       poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

–       gwarancjach bankowych,

–       gwarancjach ubezpieczeniowych,

–       poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110, t.j.),

 

Potwierdzenie wniesienia wadium w oryginale należy dołączyć do oferty.

 

 1. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych lub poręczenia udzielanego na podstawie art. 45 ust. 6 pkt. 5 ustawy, należy załączyć do oferty w oryginale.
 2. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, żena pierwsze pisemne żądanie zamawiającego– wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – następuje jego bezwarunkowa wypłata, bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta /poręczyciela.
 3. Oferta, która nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie przez Zamawiającego odrzucona bez rozpatrywania.
 4.  Zamawiający dokona zwrotu wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.
 5.  Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.
 6.  Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
 7. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
 10. a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
 11. b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 12. c) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

 

Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi zostać złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. Oznacza to, że skuteczne wniesienie wadium w formie poręczenia lub gwarancji wymaga złożenia do oferty oryginału dokumentu albo złożenia dokumentu sporządzonego w postaci elektronicznej (np. zaopatrzonego w kwalifikowany podpis elektroniczny pracownika instytucji udzielającej poręczenia lub gwarancji, upoważnionego do sporządzenia i wydania dokumentu) zapewniającej spełnienie wymogu złożenia dokumentu w oryginale poprzez przesłanie go na adres elektronicznej skrzynki podawczej e-Puap pod adresem: ZDPOpatow/SkrytkaESP,  chyba, że złożenie kopii dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium nieogranicza Zamawiającemu możliwości zatrzymania Wadium.

 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wnoszą jedno wadium zabezpieczające ich ofertę wspólną. Umowa gwarancji ubezpieczeniowej może być zawarta przez jednego z tych wykonawców, ale udzielenie ochrony ubezpieczeniowej musi nastąpić na rzecz wszystkich wykonawców wchodzących w skład konsorcjum, którzy w treści ubezpieczeniowej gwarancji zapłaty wadium będą zdefiniowani jako Zobowiązany albo Wykonawca.

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZEDNIE
 2. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej (ON) Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
 • (C) cena – 60 %
 • (G) okres gwarancji  – 5%
 • (T) termin zakończenie realizacji zamówienia – 35%

1)      Przez kryterium cena (C) Zamawiający rozumie całkowity koszt realizacji zamówienia. Do oceny Zamawiający przyjmuje cenę brutto wpisaną przez Wykonawcę w formularzu oferty. Liczba punktów w ramach kryterium ceny zostanie wyliczona zgodnie ze wzorem:

C = ( Cmin / Cb ) x 100 x 60 %

gdzie:

C – ilość punktów przyznana za cenę

C min – najniższa cena w złożonych ofertach

C b – cena badanej oferty

100- wskaźnik stały

60 % – procentowe znaczenie kryterium cena

Oferta w kryterium cena  może otrzymać maksymalnie 60 punktów.

2)     Przez kryterium okres gwarancji (G) do oceny Zamawiający przyjmuje okres gwarancji wskazany przez Wykonawcę w formularzu oferty.

Zgodnie z warunkami SIWZ minimalny okres gwarancji wynosi 5 lata. Zamawiający przy obliczeniu punktów w tym kryterium zastosuje następujące wyliczenie:

–  udzielenie 5 letniej gwarancji na roboty objęte zamówieniem – 0 pkt

–  udzielenie 6 letniej gwarancji na roboty objęte zamówieniem – 2,5 pkt

–  udzielenie 7 letniej gwarancji na roboty objęte zamówieniem – 5 pkt

 

Maksymalnie wykonawca w kryterium okres gwarancji może zaproponować 7 lat  gwarancji na roboty objęte zamówieniem.

Oferta w kryterium okres gwarancji może otrzymać maksymalnie 5 punktów.

3) Przy kryterium (T) Termin zakończenie realizacji zamówienia przyjmuje się trzy punktowane terminy:

1) Termin zakończenie realizacji zamówienia: do dnia 15. 10. 2020r. – 0 pkt

2) Termin zakończenie realizacji zamówienia: do dnia 01. 10. 2020r. – 10 pkt

3) Termin zakończenie realizacji zamówienia: do dnia 15. 09. 2020r. – 35 pkt

Oferta w kryterium „Termin” może otrzymać maksymalnie 35 punktów.

Oferta najkorzystniejsza (On) = (C) + (G) + (T)

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego oraz uzyska największą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

 1. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego, wskazując (rodzaj) towar lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku – informację należy złożyć w druku oferty.

 1. Zamawiający poprawia w  ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, o czym niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
 1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

1) Odpowiedź Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 ustawy, do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, uznana zostanie za złożoną w terminie, jeżeli dotrze do Zamawiającego w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) we wskazanym terminie.

 

Uwaga: faks, e-mail nie jest oryginałem ani kopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
Przesłanie przez Wykonawcę dokumentu, oświadczenia w wyznaczonym terminie za pośrednictwem faksu, a następnie doręczone Zamawiającemu oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę po upływie terminu zostanie uznane za niezłożenie wymaganego dokumentu, oświadczenia w wyznaczonym terminie.

 

2) Odpowiedź Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 4, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1. ustawy uznana zostanie za złożoną w terminie, jeżeli dotrze faksem lub e-mail do Zamawiającego w terminie wskazanym, a oryginał pisma (wyjaśnień) przesłany listem doręczony zostanie w terminie późniejszym, bez zbędnej zwłoki. 

XII. ZMIANY POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty. Warunki ewentualnych zmian określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji:

 1. W razie zmiany waluty obowiązującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zmiany przepisów podatkowych mających bezpośredni wpływ na ceny, w szczególności wysokości podatku VAT, Umowa zostanie zmieniona, z zachowaniem formy pisemnej. W razie zmiany waluty obowiązującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przeliczone zgodnie z oficjalnie obowiązującym kursem wymiany. W przypadku zmiany wysokości podatku VAT, wynagrodzenie brutto zostanie zmienione odpowiednio do zmian wysokości podatku VAT i będzie obowiązywać z dniem wejścia w życie zmienionych stawek VAT.
 2. Termin wykonania robót objętych niniejszą umową może ulec zmianie w przypadku:

1)    opóźnienia przekazania przez Zamawiającego placu budowy;

2)    nie przekazania w ustalonych terminach kompletu dokumentacji technicznej, jeśli jest przewidziana;

3)    przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego;

4)    przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn nie zależnych od Wykonawcy, które nastąpiły wskutek siły wyższej;

5)    zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego.

 1. W razie wystąpienia sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego.
 1. Miejsce i termin składania ofert.

– w siedzibie zamawiającego:    Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie, Lipowska 2, 27-500 Opatów,
w sekretariacie do dnia  23. 06. 2020 r. do godz. 10:00

 

 1. Miejsce i termin otwarcia ofert.

– w siedzibie zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie, Lipowska 2, 27-500 Opatów, w świetlicy  dnia  23. 06. 2020 r. o godz. 10:15

       

XII. Termin związania ofertą.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

XIII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w UZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03. 06. 2020r.

   nr 546927-N-2020

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

SIWZ i załączniki do pobrania

 

 

 

Grzegorz Pietrzyk

………………………………………..

Kierownik Zamawiającego
Ogłoszenie o wyborze oferty

 Opatów,  29. 05. 2020r.

Nr sprawy TDiM.26.1.3.2020

Zamawiający

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie

Lipowska 2

27-500 Opatów

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym  pod nazwą:

Przebudowa drogi powiatowej nr 0711T Dziewiątle – Ujazdek – Łagówka – Łagowica – Pipała – Jastrzębska Wola – Skolankowska Wola – Zielonka – Iwaniska  w m. Iwaniska  polegająca na budowie chodnika w km 11+048 – 11+669 oraz w km 11+755 – 11+969 o łącznej dł. 0,835 km.

 

Zadania realizowane przy udziale finansowym  Funduszu Dróg Samorządowych


 

 1. Działając na podstawie 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r, poz. 1843)Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie informuje, że w prowadzonym postępowaniu Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

 DROGOWIEC Marcin Jabłoński

 1. Samsonowicza 15

27-400 Ostrowiec Św.

2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena – 60%; Gwarancja – 5%; Jakość wykonania poboczy – 35%;

 1. Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, jego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i złożył najkorzystniejszą ofertę w kryterium:  cena – 60,00 pkt;   gwarancja – 5,00 pkt,; jakość – 35,00 pkt.;

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 1. W prowadzonym postępowaniu złożono 2 oferty.

1) Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

 DROGOWIEC Marcin Jabłoński

 1. Samsonowicza 15

27-400 Ostrowiec Św.

– przyznane punkty  100,00: cena – 60,00 pkt;   gwarancja – 5,00 pkt,; jakość -35,00 pkt.;

2) „DROGMAR” S.C.

 • Godzina P. Podeszwa
 • Samsonowicza 6

 

27-400 Ostrowiec Św.

– przyznane punkty  92,80 pkt: cena – 52,80 pkt;   gwarancja – 5,00 pkt,; jakość -35,00 pkt.;

                Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienia publiczne w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 94 ustawy p.z.p., nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, i nie później jednak niż przed terminem związania ofertą.

                                               Grzegorz Pietrzyk

                                      ………………………………………

                      Kierownik Zamawiającego
Informacja z otwarcia ofert

(Informacja z otwarcia ofert)

 Opatów,  26. 05. 2020r.

 Nr sprawy TDiM.26.1.3.2020

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 0711T Dziewiątle – Ujazdek – Łagówka – Łagowica – Pipała – Jastrzębska Wola – Skolankowska Wola – Zielonka – Iwaniska  w m. Iwaniska  polegająca na budowie chodnika w km 11+048 – 11+669 oraz w km 11+755 – 11+969 o łącznej dł. 0,835 km.

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości  1 005 061,31 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA – 15. 09. 2020r.

TERMIN PŁATNOŚCI – 30 dni licząc od daty wpływu faktury do Zamawiającego.

 

WYKAZ ZŁOŻONYCH OFERT

 

Nr

oferty

Nazwa oferenta Wartość brutto Gwarancja
 

1.

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

DROGOWIEC Marcin Jabłoński

ul. Samsonowicza 15

27-400 Ostrowiec Św.

836 573,25 84 m-cy
 

2.

„DROGMAR” S.C.

M. Godzina P. Podeszwa

ul. Samsonowicza 6

27-400 Ostrowiec Św.

951 698,49 84 m-cy

 

UWAGA!

Zamawiający przypomina, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (tj. informacji z otwarcia ofert), przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ).


 

             Grzegorz Pietrzyk

       ………………………………………

           podpis Zamawiającego
Ogłoszenie o wyborze oferty

 Opatów,  19. 05. 2020r.

Nr sprawy TDiM.26.1.2.2020

Zamawiający

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie

Lipowska 2

27-500 Opatów

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym  pod nazwą:

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 0737T Gołębiów – Usarzów – Zdanów – Jugoszów – Krobielice – Nasławice
w m. Gołębiów w km 0+000,00 – 0+853,00 odc. dł. 853,00 mb.

 

Zadania realizowane przy udziale finansowym  Funduszu Dróg Samorządowych

 

 1. Działając na podstawie 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r, poz. 1843)Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie informuje, że w prowadzonym postępowaniu Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

FHU „KOWEX” Piotr Cieśla

Łomno 1G

27-225 Pawłów  

2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena – 60%; Gwarancja – 5%; Jakość wykonania poboczy – 35%;

 1. Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, jego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i złożył najkorzystniejszą ofertę w kryterium:  cena – 60,00 pkt;   gwarancja – 5,00 pkt,; jakość – 35,00 pkt.;

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 1. W prowadzonym postępowaniu złożono 10 ofert.

1) AGLET Sp. z o.o.

 1. Nowogrodzka 31

00-511 Warszawa

Oddział Starachowice

 1. Benedyktyńska 11

27-200 Starachowice

– przyznane punkty  43,40: cena – 38,40 pkt;   gwarancja – 5,00 pkt,; jakość -0,00 pkt.;

2) Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

„DROKAM” Tomasz Wojtas

27-670 Łoniów, Piaseczno 44

– przyznane punkty  80,80: cena – 40,80 pkt;   gwarancja – 5,00 pkt,; jakość -35,00 pkt.;

3) Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o.

 1. Rakowska 40,

28-200 Staszów

– przyznane punkty  89,80 pkt: cena – 49,80 pkt;   gwarancja – 5,00 pkt,; jakość -35,00 pkt.;

4) „TRAKT” S.A.

Górki Szczukowskie 1 k/Kielc

26-065 Piekoszów

– przyznane punkty  88,00 pkt: cena – 48,00 pkt;   gwarancja – 5,00 pkt,; jakość -35,00 pkt.;

5) Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Fart Sp. z o.o.

 1. Ściegiennego 268a,

25-116 Kielce

– przyznane punkty  80,80 pkt: cena – 40,80 pkt;   gwarancja – 5,00 pkt,; jakość -35,00 pkt.;

6) Lider:

PBI Infrastruktura S.A.

 1. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik

Partner:

PBI WMB Sp. z o.o.
ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz

– przyznane punkty  82,00 pkt: cena – 42,00 pkt;   gwarancja – 5,00 pkt,; jakość -35,00 pkt.;

7) FHU „KOWEX” Piotr Cieśla

Łomno 1G

27-225 Pawłów

– przyznane punkty  100,00 pkt: cena – 60,00 pkt;   gwarancja – 5,00 pkt,; jakość -35,00 pkt.;

8) „BUDROMOST –STARACHOWICE” Sp. z o.o.

27-215 Wąchock,

 1. Św. Rocha 31

– przyznane punkty  83,20 pkt: cena – 43,20 pkt;   gwarancja – 5,00 pkt,; jakość -35,00 pkt.;

9) STRABAG Sp. z o.o.

 1. Parzniewskiego 10

05-800 Pruszków

– przyznane punkty  70,60 pkt: cena – 30,60 pkt;   gwarancja – 5,00 pkt,; jakość -35,00 pkt.;

10) Firma Transportowo – Budowlano – Drogowa

DYLMEX Tomasz Dyl

 1. Towarowa 44

28-200 Staszów

– przyznane punkty  91,60 pkt: cena – 51,60 pkt;   gwarancja – 5,00 pkt,; jakość -35,00 pkt.;

                          Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienia publiczne w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 94 ustawy p.z.p., nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, i nie później jednak niż przed terminem związania ofertą.

                                                                                                                                                Grzegorz Pietrzyk

                                      ………………………………………

                      Kierownik Zamawiającego
Ogłoszenie o zamówieniu

Opatów,  11. 05. 2020r.

Nr sprawy TDiM.26.1.3.2020

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Przebudowa drogi powiatowej nr 0711T Dziewiątle – Ujazdek – Łagówka – Łagowica – Pipała – Jastrzębska Wola – Skolankowska Wola – Zielonka – Iwaniska  w m. Iwaniska  polegająca na budowie chodnika w km 11+048 – 11+669 oraz w km 11+755 – 11+969 o łącznej dł. 0,835 km.

 

Zadania realizowane przy udziale finansowym  Funduszu Dróg Samorządowych

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j.) Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 1. Nazwa i adres zamawiającego:

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie

 1. Lipowska 2
  27-500 Opatów

Godziny urzędowania: 7:00 – 15:00

fax.  015 8682485

zdpopatow@poczta.onet.pl

 1. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

SIWZ zamieszczona zostanie na stronie internetowej: www.zdpopatow.pl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=1&Itemid=3

 Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego od dnia  11. 05. 2020r. w  godz. pracy: 7:00 –  15:00

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przebudowa drogi powiatowej nr 0711T Dziewiątle – Ujazdek – Łagówka – Łagowica – Pipała – Jastrzębska Wola – Skolankowska Wola – Zielonka – Iwaniska  w m. Iwaniska  polegająca na budowie chodnika w km 11+048 – 11+669 oraz w km 11+755 – 11+969 o łącznej dł. 0,835 km.

1) Wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych zamówienie obejmuje:

45.23.31.20-6 roboty w zakresie budowy dróg

2) Przedmiot zamówienia obejmuje:

– roboty przygotowawcze

– roboty ziemne – 779,01 m3

– budowa chodnika z kostki brukowej  1577 m2

– budowa zjazdów z kostki brukowej  300 m2

– utwardzenie pobocza materiałem kamiennym – 389,25 m2

– wykonanie zjazdów z kruszywa łamanego – 357m2

– odwodnienie korpusu drogi

– roboty wykończeniowe

– budowa kanału technologicznego – 926 m

– oznakowanie pionowe i poziome

2) Szczegółowy zakres robót budowlanych przedstawia załącznik przedmiar robót i projekt budowlany.

3) Oferent ma obowiązek zapoznać się z przedmiotem zamówienia w terenie.

 

5)Termin gwarancji na roboty budowlane: minimum 5 lat od daty odbioru ostatecznego. Okres rękojmi rozszerza się na okres o 3 miesiące ponad okres gwarancji.

Na wszystkie roboty wykonane w ramach kontraktu Wykonawca udziela minimum 5-letniej  gwarancji od dnia dokonania odbioru ostatecznego przez Zamawiającego.

Początek okresu gwarancyjnego określa data zatwierdzenia protokołu ostatecznego odbioru robót.

6) Zamawiający działając na podstawie z art. 29 ust. 3a ustawy,  określa w opisie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn zm.).

 1. Zamawiający wymaga aby przy realizacji zamówienia, (działając na podstawie ww. art. 29 ustawy Pzp), wykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę co najmniej:

1 kierownika budowy wykonującego czynności związane z obowiązkami wynikającymi z ustawy Prawo budowlane i 4 robotników, którzy będą wykonywać czynności w zakresie prac fizycznych ogólnobudowlanych na cały okres realizacji zamówienia.

 1. Wykonawca obowiązany jest udokumentować zatrudnienie osób, o których mowa w ust. 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w chwili podpisania umowy przedłożył wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia wraz z kopią potwierdzonych za zgodność z oryginałem zawartych umów o pracę, stanowiących załączniki do wykazu. W zakresie wrażliwych danych osobowych kopie dołączonych umów o pracę powinny zapewniać bezpieczeństwo i ochronę danych.

W przypadku, gdy Zamawiający do weryfikacji zobowiązany będzie posiadać stosowne pełnomocnictwa do przedłożenia przed ZUS/KRUS, Wykonawca na pierwsze wezwanie bezzwłocznie je dostarczy.

 1. Zmiana osób, wskazanych w wykazie, o którym mowa powyżej wymaga spełnienia łącznie poniższych warunków:

1) nowo wyznaczona osoba musi spełniać wymagania określone w warunkach udziału w postępowaniu, w toku którego Wykonawca został wyłoniony,

2) Zamawiający udzieli Wykonawcy pisemnej zgody na zmianę osoby wyznaczonej do wykonywania przedmiotu umowy.

Zmiana ta nie jest zmianą umowy.

W wypadku braku zgłoszenie Zamawiającemu zmiany osoby, będą naliczone kary umowne, zgodnie z zapisami wzoru umowy, stanowiącego załącznik do SIWZ.

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
 2. Termin przekazania terenu robót w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy.
 3. Termin zakończenie realizacji zamówienia: do dnia 15. 09. 2020r.
 4. Ostateczny odbiór zamówienia odbędzie się po dostarczenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia przedmiotowego odbioru, potwierdzonych przez Nadzór Inwestorski.
 5. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
 6. Oferty pozostaną ważne przez okres 30 dni.
 7. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 8. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego, dotyczące:

 

 1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia.

 

 1. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Określenie warunków:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia

 

 1. Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:

Zamawiający uzna, że Wykonawca zdolny do należytego wykonania zamówienia to taki, który wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał (zakończył) co najmniej 1 zamówienie obejmujące budowę lub przebudowę o takim samym charakterze robót, o wartości robót nie najmniejszej niż  800 000 zł brutto (słownie złotych: osiemset tysięcy).

VIII. O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYKONAWCY, KTÓRZY NIE PODLEGAJĄ WYKLUCZENIU.

6.1 O udzielenie zamówienia publicznego mogą się  ubiegać wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

6.2 Nie wykazanie braku podstaw wykluczenia skutkować będzie wykluczeniem  Wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp.

6.3 Brak podstaw wykluczenia musi potwierdzić każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz podmioty udostępniające Wykonawcy zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuację finansową lub ich sytuacje ekonomiczną.

6.4 Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

 1. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp w zakresie pkt 1), 2), 4)  tj.:

 Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza wykonawcę:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

 2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

Nie wykazanie braku podstaw wykluczenia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp.

Brak podstaw wykluczenia musi potwierdzić każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz podmioty udostępniające Wykonawcy zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuację finansową lub ekonomiczną.

Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

UWAGA:

Zamawiający zastrzega sobie na podst. art. 24 aa. ust. 1 ustawy Pzp., iż w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz ocena braku podstaw do wykluczenia zostanie dokonana zgodnie z formuł „spełnia – nie spełnia”,

 1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
 1. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i niepodlegania wykluczeniu z postępowania do oferty należy dołączyć:

– oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy i art. 24 ust. 5 pkt. 1,

– oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1b ustawy.

 1. Dokumenty, które wykonawcy będą musieli złożyćna żądaniezamawiającego w terminie przez niego wskazanym, nie krótszym niż termin określony w art. 26 ust. 2 ustawy i w formie określonej w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1126),

(niżej wskazanych dokumentów nie należy dołączać do oferty, zamawiający zwróci się o właściwe dokumenty do wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zgodnie z art. 24aa ustawy):

 

– wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – to inne dokumenty;

 1. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy wykonawca,w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (tj. informacji z otwarcia ofert), przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załącznik do SIWZ).
 1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt 1 i 2  składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

 1. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

W celu weryfikacji, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

Zobowiązanie podmiotu trzeciego należy dołączyć do oferty.

Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów winno posiadać, stosowną treść, z której będzie wynikało, że podmiot ten zobowiązał się do udostępnienia określonych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz dla swej skuteczności musi zostać złożone przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu trzeciego w powyższym zakresie. Zobowiązanie złożone przez osobę nieuprawnioną nie dowodzi udostępnienia zasobu przez podmiot trzeci.

 1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o spełnianiu warunków i oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu.
 1. Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu.
 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, (zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w §7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

 

 1. INFORMACJE NA TEMAT WADIUM.
 2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 24 000,00  PLN

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

–       pieniądzu przelewem na rachunek bankowy zamawiającego – przed upływem terminu składania ofert wadium winno znajdować się na rachunku bankowym inwestora: Bank Spółdzielczy w Kielcach O/OPATÓW 44 8493 0004 0120 0349 9399 0002

–       poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

–       gwarancjach bankowych,

–       gwarancjach ubezpieczeniowych,

–       poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110, t.j.),

 

Potwierdzenie wniesienia wadium w oryginale należy dołączyć do oferty.

 

 1. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych lub poręczenia udzielanego na podstawie art. 45 ust. 6 pkt. 5 ustawy, należy załączyć do oferty w oryginale.
 2. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, żena pierwsze pisemne żądanie zamawiającego– wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – następuje jego bezwarunkowa wypłata, bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta /poręczyciela.
 3. Oferta, która nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie przez Zamawiającego odrzucona bez rozpatrywania.
 4.  Zamawiający dokona zwrotu wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.
 5.  Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.
 6.  Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
 7. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
 10. a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
 11. b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 12. c) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

 

Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi zostać złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. Oznacza to, że skuteczne wniesienie wadium w formie poręczenia lub gwarancji wymaga złożenia do oferty oryginału dokumentu albo złożenia dokumentu sporządzonego w postaci elektronicznej (np. zaopatrzonego w kwalifikowany podpis elektroniczny pracownika instytucji udzielającej poręczenia lub gwarancji, upoważnionego do sporządzenia i wydania dokumentu) zapewniającej spełnienie wymogu złożenia dokumentu w oryginale poprzez przesłanie go na adres elektronicznej skrzynki podawczej e-Puap pod adresem: ZDPOpatow/SkrytkaESP,  chyba, że złożenie kopii dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium nieogranicza Zamawiającemu możliwości zatrzymania Wadium.

 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wnoszą jedno wadium zabezpieczające ich ofertę wspólną. Umowa gwarancji ubezpieczeniowej może być zawarta przez jednego z tych wykonawców, ale udzielenie ochrony ubezpieczeniowej musi nastąpić na rzecz wszystkich wykonawców wchodzących w skład konsorcjum, którzy w treści ubezpieczeniowej gwarancji zapłaty wadium będą zdefiniowani jako Zobowiązany albo Wykonawca.

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZEDNIE
 2. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej (ON) Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
 • (C) cena – 60 %
 • (G) okres gwarancji  – 5%
 • (J) jakość wykończenia poboczy – 35%

1)      Przez kryterium cena (C) Zamawiający rozumie całkowity koszt realizacji zamówienia. Do oceny Zamawiający przyjmuje cenę brutto wpisaną przez Wykonawcę w formularzu oferty. Liczba punktów w ramach kryterium ceny zostanie wyliczona zgodnie ze wzorem:

C = ( Cmin / Cb ) x 100 x 60 %

gdzie:

C – ilość punktów przyznana za cenę

C min – najniższa cena w złożonych ofertach

C b – cena badanej oferty

100- wskaźnik stały

60 % – procentowe znaczenie kryterium cena

Oferta w kryterium cena  może otrzymać maksymalnie 60 punktów.

2)     Przez kryterium okres gwarancji (G) do oceny Zamawiający przyjmuje okres gwarancji wskazany przez Wykonawcę w formularzu oferty.

Zgodnie z warunkami SIWZ minimalny okres gwarancji wynosi 5 lata. Zamawiający przy obliczeniu punktów w tym kryterium zastosuje następujące wyliczenie:

–  udzielenie 5 letniej gwarancji na roboty objęte zamówieniem – 0 pkt

–  udzielenie 6 letniej gwarancji na roboty objęte zamówieniem – 2,5 pkt

–  udzielenie 7 letniej gwarancji na roboty objęte zamówieniem – 5 pkt

 

Maksymalnie wykonawca w kryterium okres gwarancji może zaproponować 7 lat  gwarancji na roboty objęte zamówieniem.

Oferta w kryterium okres gwarancji może otrzymać maksymalnie 5 punktów.

3) Przez kryterium jakość (J) wykończenia poboczy przyjmuje się parametry techniczne wykończenia poboczy przedstawione w (Załącznik nr 9) tj.:

– pojedyncze powierzchniowe utrwalenie poboczy grysem kamiennym i emulsją asfaltową – 35 pkt;

– pobocza wykonane z materiału kamiennego w kolorze kontrastującym do nawierzchni jezdni bitumicznej – 10 pkt;

– technologia zachowana z przedmiaru robót – 0 pkt

Oferta w kryterium jakość może otrzymać maksymalnie 35 punktów.

Oferta najkorzystniejsza (ON) = (C) + (G) + (J)

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego oraz uzyska największą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

 1. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego, wskazując (rodzaj) towar lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku – informację należy złożyć w druku oferty.

 1. Zamawiający poprawia w  ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, o czym niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
 1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

1) Odpowiedź Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 ustawy, do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, uznana zostanie za złożoną w terminie, jeżeli dotrze do Zamawiającego w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) we wskazanym terminie.

 

Uwaga: faks, e-mail nie jest oryginałem ani kopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
Przesłanie przez Wykonawcę dokumentu, oświadczenia w wyznaczonym terminie za pośrednictwem faksu, a następnie doręczone Zamawiającemu oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę po upływie terminu zostanie uznane za niezłożenie wymaganego dokumentu, oświadczenia w wyznaczonym terminie.

 

2) Odpowiedź Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 4, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1. ustawy uznana zostanie za złożoną w terminie, jeżeli dotrze faksem lub e-mail do Zamawiającego w terminie wskazanym, a oryginał pisma (wyjaśnień) przesłany listem doręczony zostanie w terminie późniejszym, bez zbędnej zwłoki.  

XII. ZMIANY POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty. Warunki ewentualnych zmian określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji:

 1. W razie zmiany waluty obowiązującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zmiany przepisów podatkowych mających bezpośredni wpływ na ceny, w szczególności wysokości podatku VAT, Umowa zostanie zmieniona, z zachowaniem formy pisemnej. W razie zmiany waluty obowiązującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przeliczone zgodnie z oficjalnie obowiązującym kursem wymiany. W przypadku zmiany wysokości podatku VAT, wynagrodzenie brutto zostanie zmienione odpowiednio do zmian wysokości podatku VAT i będzie obowiązywać z dniem wejścia w życie zmienionych stawek VAT.
 2. Termin wykonania robót objętych niniejszą umową może ulec zmianie w przypadku:

1)    opóźnienia przekazania przez Zamawiającego placu budowy;

2)    nie przekazania w ustalonych terminach kompletu dokumentacji technicznej, jeśli jest przewidziana;

3)    przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego;

4)    przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn nie zależnych od Wykonawcy, które nastąpiły wskutek siły wyższej;

5)    zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego.

 1. W razie wystąpienia sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego.
 1. Miejsce i termin składania ofert.

– w siedzibie zamawiającego:    Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie, Lipowska 2, 27-500 Opatów,
w sekretariacie do dnia  26. 05. 2020 r. do godz. 10:00

 

 1. Miejsce i termin otwarcia ofert.

– w siedzibie zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie, Lipowska 2, 27-500 Opatów, w świetlicy  dnia  26. 05. 2020 r. o godz. 10:15

       

XII. Termin związania ofertą.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

XIII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w UZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11. 05. 2020r.

   nr 538826-N-2020

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

SIWZ i załączniki do pobrania

 

 

Grzegorz Pietrzyk

………………………………………..

Kierownik Zamawiającego
Informacja z otwarcia ofert

(Informacja z otwarcia ofert)

Opatów,  08. 05. 2020r.

Nr sprawy TDiM.26.1.2.2020

Przebudowa drogi powiatowej nr 0737T Gołębiów – Usarzów – Zdanów – Jugoszów – Krobielice – Nasławice
w m. Gołębiów w km 0+000,00 – 0+853,00 odc. dł. 853,00 mb.

Zadania realizowane przy udziale finansowym  Funduszu Dróg Samorządowych

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości  471 283,42 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA – 30. 07. 2020r.

TERMIN PŁATNOŚCI – 30 dni

 

WYKAZ ZŁOŻONYCH OFERT

Nr

oferty

Nazwa oferenta Wartość brutto Gwarancja
 

1.

 

AGLET Sp. z o.o.

ul. Nowogrodzka 31

00-511 Warszawa

Oddział Starachowice

ul. Benedyktyńska 11

27-200 Starachowice

413 823,91 84 m-ce
 

2.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

„DROKAM” Tomasz Wojtas

27-670 Łoniów, Piaseczno 44

388 002,53 84 m-ce
 

3.

 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o.

ul. Rakowska 40,

28-200 Staszów

318 044,22 84 m-ce
 

4.

„TRAKT” S.A.

Górki Szczukowskie 1 k/Kielc

26-065 Piekoszów

327 982,64 84 m-ce
 

5.

 

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Fart Sp. z o.o.

ul. Ściegiennego 268a,

25-116 Kielce

387 356,84 84 m-ce
6. Lider:

PBI Infrastruktura S.A.

ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik

Partner:

PBI WMB Sp. z o.o.
ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz

378 777,47 84 m-ce
 

7.

 

 

FHU „KOWEX” Piotr Cieśla

Łomno 1G

27-225 Pawłów

263 259,15 84 m-ce
8. „BUDROMOST –STARACHOWICE” Sp. z o.o.

27-215 Wąchock,

ul. Św. Rocha 31

366 657,06 84 m-ce
9. STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewskiego 10

05-800 Pruszków

515 337,74 84 m-ce
10. Firma Transportowo – Budowlano – Drogowa

DYLMEX Tomasz Dyl

ul. Towarowa 44

28-200 Staszów

305 601,84 84 m-ce

UWAGA!

Zamawiający przypomina, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (tj. informacji z otwarcia ofert), przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ).


 

             Grzegorz Pietrzyk

       ………………………………………

           podpis Zamawiającego
Ogłoszenie o o udzieleniu odpowiedzi na pytania do SIWZ

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie

 Opatów, 04.05.2020 roku

 1. Lipowska 2

27-500 Opatów

 

 

Do wszystkich Wykonawców


 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZACE TREŚCI SIWZ

 

                 W nawiązaniu do zapytania dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, nr sprawy: TDiM.26.1.2.2020 na:

Przebudowę drogi powiatowej nr 0737T Gołębiów – Usarzów – Zdanów – Jugoszów – Krobielice – Nasławice   w m. Gołębiów w km 0+000,00 – 0+853,00 odc. dł. 853,00 mb.

  Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1843) przekazuje Wykonawcom treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

 W dniu: 27, 28 i 30. 04. 2020r. wpłynęły pytania:

 
 

Pytanie Nr 1:

Czy Zamawiający zaakceptuje wniesienie wadium w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym, przekazane droga elektroniczną na adres e-mail podany w SIWZ tj. zdpopatow@poczta.onet.pl (lub inny podany w odpowiedzi na niniejsze pytanie)?

 

Odpowiedź:

Tak.

Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi zostać złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. Oznacza to, że skuteczne wniesienie wadium w formie poręczenia lub gwarancji wymaga złożenia do oferty oryginału dokumentu albo złożenia dokumentu sporządzonego w postaci elektronicznej (np. zaopatrzonego w kwalifikowany podpis elektroniczny pracownika instytucji udzielającej poręczenia lub gwarancji, upoważnionego do sporządzenia i wydania dokumentu) zapewniającej spełnienie wymogu złożenia dokumentu w oryginale poprzez przesłanie go na adres elektronicznej skrzynki podawczej e-Puap pod adresem: ZDPOpatow/SkrytkaESP,  chyba, że złożenie kopii dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium nie ogranicza Zamawiającemu możliwości zatrzymania Wadium.

 

Pytanie Nr 2:

Prosimy o udostępnienie szczegółu ścianki czołowej betonowej prefabrykowanej do umocnienia przepustu o średnicy 60 cm.

Odpowiedź:

Należy zastosować ogólnodostępne ścianki czołowe betonowe prefabrykowane proste dla rur o średnicy 60 cm. W załączeniu typowy rysunek.

 

Pytanie Nr 3:

Prosimy o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę frakcji kruszywa na podbudowę warstwa górna gr. 6 i 10 cm z fr. 4/31,5 mm na 0/31,5 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę frakcji kruszywa – dotyczy pozycji przedmiarowych nr 2.4 i 2.5.

 

Pytanie Nr 4:

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dot. frakcji kruszywa na poszerzeniach jezdni (podbudowa zasadnicza gr. 25 cm) między przedmiarem robót, rys. nr 3 przekroje konstrukcyjne (podana frakcja 0/63 mm), a szczegółową specyfikacją techniczną (podana frakcja 0/31,5 mm).

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć frakcję kruszywa 0/63 mm, zgodnie z pozycją przedmiarową nr 2.3 oraz rysunkiem nr 3 przekroje konstrukcyjne.

 

Pytanie Nr 5:

Zgodnie z opisem pozycji nr 2.5 i 2.6 kosztorysu ofertowego oraz przekrojem konstrukcyjnym do wykonania pobocza należy użyć kruszywa o uziarnieniu 4/31,5 mm. SSTWiORB D.04.04.02 jednak zawiera wymagania dla kruszywa 0/31,5 mm oraz 0/63 mm. Prosimy o uzupełnienie SSTWiORB D.04.04.02 o krzywe uziarnienia dla mieszanki 4/31,5 mm.

Odpowiedź:

 Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 powinna leżeć między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1(w Załączeniu).

 

Pytanie Nr 6:

Zgodnie z opisem pozycji nr 3.2 kosztorysu ofertowego oraz przekrojem konstrukcyjnym do wzmocnienia połączenia poszerzeń z istniejącą konstrukcją należy zastosować geosiatkę z polipropylenu o wytrzymałości 100kN/m. SSTWiORB D.05.03.26 wymaga zastosowania geokompozytu o wytrzymałości 100kN/m i rozciąganiu przy zerwaniu poniżej 3%. Siatki polipropylenowe dostępne na rynku posiadają wytrzymałości do 45 kN/m i rozciąganie przy zerwaniu poniżej 12%. Ponadto siatki polipropylenowe nie powinny być stosowane do wzmacniania nawierzchni bitumicznych ze względu na małą odporność na wysokie temperatury. Parametry wymienione w SSTWiORB spełniają siatki z włókien szklanych. Prosimy o sprecyzowanie, jaki geosyntetyk należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć geosiatkę z PP o wytrzymałości min. 100 kN/m zgodnie
z pozycją przedmiarową nr 3.2. W załączeniu poprawna szczegółowa specyfikacja techniczna.

 

Pytanie Nr 7:

Zgodnie z opisem pozycji nr 3.3 kosztorysu ofertowego warstwę wiążącą należy wykonać z mieszanki AC16S. SSTWiORB D.05.03.05b oraz przekrój konstrukcyjny wymaga zastosowania mieszanki AC16W. Prosimy o sprecyzowanie, jaką mieszankę należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć warstwę wiążącą z mieszanki AC16W.

_________________________________

 

W załączeniu:

1. Ścianka czołowa DN 600

2. SST Geosiatka.

3. Krzywa uziarnienia kruszywa

 

 Powyższe odpowiedzi wiąże strony z chwilą ogłoszenia niniejszej treści.

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielanych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenia Zamawiającego.

                                                                                                              Grzegorz Pietrzyk

…………………………………..

Kierownik zamawiającego
Ogłoszenie o zamówieniu

Opatów,  23. 04. 2020r

Nr sprawy TDiM.26.1.2.2020

                                                                                                         . 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 0737T Gołębiów – Usarzów – Zdanów – Jugoszów – Krobielice – Nasławice   w m. Gołębiów w km 0+000,00 – 0+853,00 odc. dł. 853,00 mb.

 

Zadania realizowane przy udziale finansowym  Funduszu Dróg Samorządowych

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j.) Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 1.  Nazwa i adres zamawiającego:

 Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie

 1. Lipowska 2
  27-500 Opatów

Godziny urzędowania: 7:00 – 15:00

fax.  015 8682485

zdpopatow@poczta.onet.pl

 1. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

SIWZ zamieszczona zostanie na stronie internetowej: www.zdpopatow.pl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=1&Itemid=3

 Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego od dnia  23. 04. 2020r. w  godz. pracy: 7:00 –  15:00

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 Przebudowa drogi powiatowej nr 0737T Gołębiów – Usarzów – Zdanów – Jugoszów – Krobielice – Nasławice  w m. Gołębiów w km 0+000,00 – 0+853,00 odc. dł. 853,00 mb.

 1) Wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych zamówienie obejmuje:

45.23.31.20-6 roboty w zakresie budowy dróg

 2) Przedmiot zamówienia obejmuje:

– roboty przygotowawcze

– roboty ziemne – 725,48 m3

– fundamentowanie drogi – 1151,55 m2

– wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralnobitumiczną grysowo-żwirową w ilości średnio 50 i 100 kg/m2 (kategoria ruchu KR1-KR2 – AC 16 W 50/70) – 333,35 t,

– wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki asfaltowej grysowożwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm (kategoria ruchu KR1-KR2 – AC 16 S 50/70) – 905,30 m2,

– wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowożwirowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (kategoria ruchu KR1-KR2 – AC 11 S 50/70) – 4332 m2,

– roboty wykończeniowe,

– oznakowanie poziome i pionowe.

 2) Szczegółowy zakres robót budowlanych przedstawia załącznik przedmiar robót i projekt budowlany.

3) Oferent ma obowiązek zapoznać się z przedmiotem zamówienia w terenie.

 

5)Termin gwarancji na roboty budowlane: minimum 5 lat od daty odbioru ostatecznego. Okres rękojmi rozszerza się na okres o 3 miesiące ponad okres gwarancji.

Na wszystkie roboty wykonane w ramach kontraktu Wykonawca udziela minimum 5-letniej  gwarancji od dnia dokonania odbioru ostatecznego przez Zamawiającego.

Początek okresu gwarancyjnego określa data zatwierdzenia protokołu ostatecznego odbioru robót.

6) Zamawiający działając na podstawie z art. 29 ust. 3a ustawy,  określa w opisie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn zm.).

 1. Zamawiający wymaga aby przy realizacji zamówienia, (działając na podstawie ww. art. 29 ustawy Pzp), wykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę co najmniej:

1 kierownika budowy wykonującego czynności związane z obowiązkami wynikającymi z ustawy Prawo budowlane i 4 robotników, którzy będą wykonywać czynności w zakresie prac fizycznych ogólnobudowlanych na cały okres realizacji zamówienia.

 1. Wykonawca obowiązany jest udokumentować zatrudnienie osób, o których mowa w ust. 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w chwili podpisania umowy przedłożył wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia wraz z kopią potwierdzonych za zgodność z oryginałem zawartych umów o pracę, stanowiących załączniki do wykazu. W zakresie wrażliwych danych osobowych kopie dołączonych umów o pracę powinny zapewniać bezpieczeństwo i ochronę danych.

W przypadku, gdy Zamawiający do weryfikacji zobowiązany będzie posiadać stosowne pełnomocnictwa do przedłożenia przed ZUS/KRUS, Wykonawca na pierwsze wezwanie bezzwłocznie je dostarczy.

 1. Zmiana osób, wskazanych w wykazie, o którym mowa powyżej wymaga spełnienia łącznie poniższych warunków:

1) nowo wyznaczona osoba musi spełniać wymagania określone w warunkach udziału w postępowaniu, w toku którego Wykonawca został wyłoniony,

2) Zamawiający udzieli Wykonawcy pisemnej zgody na zmianę osoby wyznaczonej do wykonywania przedmiotu umowy.

Zmiana ta nie jest zmianą umowy.

W wypadku braku zgłoszenie Zamawiającemu zmiany osoby, będą naliczone kary umowne, zgodnie z zapisami wzoru umowy, stanowiącego załącznik do SIWZ.

 1.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
 2. Termin przekazania terenu robót w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy.
 3. Termin zakończenie realizacji zamówienia: do dnia 30. 07. 2020r.
 4. Ostateczny odbiór zamówienia odbędzie się po dostarczenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia przedmiotowego odbioru, potwierdzonych przez Nadzór Inwestorski.
 5. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
 6. Oferty pozostaną ważne przez okres 30 dni.
 7. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 8. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego, dotyczące:

 1.  Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia.

 

 1. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Określenie warunków:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia

 1.  Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:

Zamawiający uzna, że Wykonawca zdolny do należytego wykonania zamówienia to taki, który wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał (zakończył) co najmniej 2 zamówienia obejmujące budowę lub przebudowę o takim samym charakterze robót, o wartości robót co najmniej 600 000 zł brutto (słownie złotych: sześćset tysięcy).

 VIII. O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYKONAWCY, KTÓRZY NIE PODLEGAJĄ WYKLUCZENIU.

6.1 O udzielenie zamówienia publicznego mogą się  ubiegać wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

6.2 Nie wykazanie braku podstaw wykluczenia skutkować będzie wykluczeniem  Wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp.

6.3 Brak podstaw wykluczenia musi potwierdzić każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz podmioty udostępniające Wykonawcy zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuację finansową lub ich sytuacje ekonomiczną.

6.4 Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

 1.  PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp w zakresie pkt 1), 2), 4)  tj.:

 Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza wykonawcę:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

 2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

 Nie wykazanie braku podstaw wykluczenia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp.

Brak podstaw wykluczenia musi potwierdzić każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz podmioty udostępniające Wykonawcy zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuację finansową lub ekonomiczną.

Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

 UWAGA:

Zamawiający zastrzega sobie na podst. art. 24 aa. ust. 1 ustawy Pzp., iż w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz ocena braku podstaw do wykluczenia zostanie dokonana zgodnie z formuł „spełnia – nie spełnia”,

 1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
 2. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i niepodlegania wykluczeniu z postępowania do oferty należy dołączyć:

 – oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy i art. 24 ust. 5 pkt. 1,

– oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1b ustawy.

 1. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (tj. informacji z otwarcia ofert), przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załącznik do SIWZ).
 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt 1 i 2  składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

 1. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

W celu weryfikacji, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

Zobowiązanie podmiotu trzeciego należy dołączyć do oferty.

 Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów winno posiadać, stosowną treść, z której będzie wynikało, że podmiot ten zobowiązał się do udostępnienia określonych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz dla swej skuteczności musi zostać złożone przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu trzeciego w powyższym zakresie. Zobowiązanie złożone przez osobę nieuprawnioną nie dowodzi udostępnienia zasobu przez podmiot trzeci.

 1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o spełnianiu warunków i oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu.
 2. Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu.
 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, (zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w §7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

 1. INFORMACJE NA TEMAT WADIUM.
 2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości15 000,00
 3. Wadium wnosi sięprzed upływem terminu składania ofert.
 4. Wadium może byćwnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110, t.j.),

 1. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca sięprzelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Kielcach O/OPATÓW 44 8493 0004 0120 0349 9399 0002

 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wnoszą jedno wadium zabezpieczające ich ofertę wspólną. Umowa gwarancji ubezpieczeniowej może być zawarta przez jednego z tych wykonawców, ale udzielenie ochrony ubezpieczeniowej musi nastąpić na rzecz wszystkich wykonawców wchodzących w skład konsorcjum, którzy w treści ubezpieczeniowej gwarancji zapłaty wadium będą zdefiniowani jako Zobowiązany albo Wykonawca.

 1. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZEDNIE
 2. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej (ON) Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
 • (C) cena – 60 %
 • (G) okres gwarancji  – 5%
 • (J) jakość wykończenia poboczy – 35%

1)      Przez kryterium cena (C) Zamawiający rozumie całkowity koszt realizacji zamówienia. Do oceny Zamawiający przyjmuje cenę brutto wpisaną przez Wykonawcę w formularzu oferty. Liczba punktów w ramach kryterium ceny zostanie wyliczona zgodnie ze wzorem:

C = ( Cmin / Cb ) x 100 x 60 %

gdzie:

C – ilość punktów przyznana za cenę

C min – najniższa cena w złożonych ofertach

C b – cena badanej oferty

100- wskaźnik stały

60 % – procentowe znaczenie kryterium cena

Oferta w kryterium cena  może otrzymać maksymalnie 60 punktów.

2)     Przez kryterium okres gwarancji (G) do oceny Zamawiający przyjmuje okres gwarancji wskazany przez Wykonawcę w formularzu oferty.

Zgodnie z warunkami SIWZ minimalny okres gwarancji wynosi 5 lata. Zamawiający przy obliczeniu punktów w tym kryterium zastosuje następujące wyliczenie:

–  udzielenie 5 letniej gwarancji na roboty objęte zamówieniem – 0 pkt

–  udzielenie 6 letniej gwarancji na roboty objęte zamówieniem – 2,5 pkt

–  udzielenie 7 letniej gwarancji na roboty objęte zamówieniem – 5 pkt

 

Maksymalnie wykonawca w kryterium okres gwarancji może zaproponować 7 lat  gwarancji na roboty objęte zamówieniem.

Oferta w kryterium okres gwarancji może otrzymać maksymalnie 5 punktów.

 3) Przez kryterium jakość (J) wykończenia poboczy przyjmuje się parametry techniczne wykończenia poboczy przedstawione w (Załącznik nr 9) tj.:

– pojedyncze powierzchniowe utrwalenie poboczy grysem kamiennym i emulsją asfaltową – 35 pkt;

– pobocza wykonane z materiału kamiennego w kolorze kontrastującym do nawierzchni jezdni bitumicznej – 10 pkt;

– technologia zachowana z przedmiaru robót – 0 pkt

Oferta w kryterium jakość może otrzymać maksymalnie 35 punktów.

 Oferta najkorzystniejsza (ON) = (C) + (G) + (J)

 Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego oraz uzyska największą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

 1. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego, wskazując (rodzaj) towar lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku – informację należy złożyć w druku oferty.

 1. Zamawiający poprawia w  ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, o czym niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
 2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

1) Odpowiedź Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 ustawy, do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, uznana zostanie za złożoną w terminie, jeżeli dotrze do Zamawiającego w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) we wskazanym terminie.

 

Uwaga: faks, e-mail nie jest oryginałem ani kopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
Przesłanie przez Wykonawcę dokumentu, oświadczenia w wyznaczonym terminie za pośrednictwem faksu, a następnie doręczone Zamawiającemu oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę po upływie terminu zostanie uznane za niezłożenie wymaganego dokumentu, oświadczenia w wyznaczonym terminie.

 

2) Odpowiedź Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 4, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1. ustawy uznana zostanie za złożoną w terminie, jeżeli dotrze faksem lub e-mail do Zamawiającego w terminie wskazanym, a oryginał pisma (wyjaśnień) przesłany listem doręczony zostanie w terminie późniejszym, bez zbędnej zwłoki. 

XII. ZMIANY POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty. Warunki ewentualnych zmian określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji:

 1. W razie zmiany waluty obowiązującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zmiany przepisów podatkowych mających bezpośredni wpływ na ceny, w szczególności wysokości podatku VAT, Umowa zostanie zmieniona, z zachowaniem formy pisemnej. W razie zmiany waluty obowiązującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przeliczone zgodnie z oficjalnie obowiązującym kursem wymiany. W przypadku zmiany wysokości podatku VAT, wynagrodzenie brutto zostanie zmienione odpowiednio do zmian wysokości podatku VAT i będzie obowiązywać z dniem wejścia w życie zmienionych stawek VAT.
 2. Termin wykonania robót objętych niniejszą umową może ulec zmianie w przypadku:

1)    opóźnienia przekazania przez Zamawiającego placu budowy;

2)    nie przekazania w ustalonych terminach kompletu dokumentacji technicznej, jeśli jest przewidziana;

3)    przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego;

4)    przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn nie zależnych od Wykonawcy, które nastąpiły wskutek siły wyższej;

5)    zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego.

 1. W razie wystąpienia sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego.
 1. Miejsce i termin składania ofert.

– w siedzibie zamawiającego:    Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie, Lipowska 2, 27-500 Opatów,
w sekretariacie do dnia  08. 05. 2020 r. do godz. 10:00

 1. Miejsce i termin otwarcia ofert.

– w siedzibie zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie, Lipowska 2, 27-500 Opatów, w świetlicy  dnia  08. 05. 2020 r. o godz. 10:15

        XII. Termin związania ofertą.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

 XIII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w UZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23. 04. 2020r.

  nr 533917-N-2020

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

SIWZ i załączniki do pobrania

 

Grzegorz Pietrzyk

………………………………………..

Kierownik Zamawiającego
Informacja z otwarcia ofert

(Informacja z otwarcia ofert)

Opatów,  06. 02. 2020r.

 Nr sprawy TDiM.26.1.1.2020

 

Dostawa samochodu ciężarowego powyżej 3,5 tony na potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych
w Opatowie

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości  170 000,00 zł

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA – 28. 02. 2020r.

TERMIN PŁATNOŚCI – 14 dni licząc od daty wpływu faktury do Zamawiającego.

 

 

WYKAZ ZŁOŻONYCH OFERT

 

Nr

oferty

Nazwa oferenta Wartość brutto Gwarancja
 

1.

 

PPHU GÓRECKI

Górecki Paweł

Królewiec 100

26-212 Smyków

 

306 147,00 12 m-cy
2.  ——–    

 

UWAGA!

Zamawiający przypomina, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (tj. informacji z otwarcia ofert), przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ).


 

             Grzegorz Pietrzyk

       ………………………………………

           podpis Zamawiającego