Zamówienie publiczne na: Remont dróg powiatowych: nr 1537T w m. Wszachów gm. Baćkowice; nr 1537T w m. Stobiec, Wola Skolankowska gm. Iwaniska.

1. Niniejsze postępowaniu
prowadzone jest na platformie pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

2. Komunikacja zamawiającego z
wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adresem
https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

3. Oferta wraz z załącznikami musi
być złożona w postaci elektronicznej w systemie informatycznym dostępnym pod
adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

4. Pytania do SWZ należy zadawać
za pośrednictwem platformy zakupowej zamawiającego przez link: https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

5. Instrukcja korzystania z
systemu jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

„Przebudowa drogi powiatowej nr 0731T Włostów – Osada Cukrowni Włostów – Gozdawa – Żurawniki – Malice Kościelne – Słabuszowice – Międzygórz -Rogal i drogi powiatowej nr 0730T Kolonia Okalina – Karwów – Dzierążnia – Malice Kościelne – Męczenice – Pielaszów – Nowy Daromin – Daromin polegająca na budowie dwóch odcinków chodnika w m. Malice Kościelne o łącznej dł.  1,173 km.”

Termin składania ofert – do 08. 08. 2022r. do godziny 10:00

1. Niniejsze postępowaniu prowadzone jest na platformie pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl
2. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl
3. Oferta wraz z załącznikami musi być złożona w postaci elektronicznej w systemie informatycznym dostępnym pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl
4. Pytania do SWZ należy zadawać za pośrednictwem platformy zakupowej zamawiającego przez link: https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl
5. Instrukcja korzystania z systemu jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem.
Ogloszenie o zamówieniu publicznym – przebudowa mostu w Malicach Kościelnych

Przebudowa drogi powiatowej nr 0730T Kolonia Okalina – Karwów – Dzierążnia – Malice Kościelne – Męczenice – Pielaszów – Nowy Daromin – Daromin w m. Malice Kościelne w km 6+560 – 6+660 oraz przebudowa obiektu mostowego  o nr ewid. (JNI): 30000625 w km 6+610

1. Niniejsze postępowaniu
prowadzone jest na platformie pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

2. Komunikacja zamawiającego z
wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adresem
https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

3. Oferta wraz z załącznikami musi
być złożona w postaci elektronicznej w systemie informatycznym dostępnym pod
adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

4. Pytania do SWZ należy zadawać
za pośrednictwem platformy zakupowej zamawiającego przez link: https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

5. Instrukcja korzystania z
systemu jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym – budowa chodnika w Malicach Kościelnych

„Przebudowa drogi powiatowej nr 0731T Włostów – Osada Cukrowni Włostów – Gozdawa – Żurawniki – Malice Kościelne – Słabuszowice – Międzygórz -Rogal i drogi powiatowej nr 0730T Kolonia Okalina – Karwów – Dzierążnia – Malice Kościelne – Męczenice – Pielaszów – Nowy Daromin – Daromin polegająca na budowie dwóch odcinków chodnika w m. Malice Kościelne o łącznej dł.  1,173 km.”

1. Niniejsze postępowaniu
prowadzone jest na platformie pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

2. Komunikacja zamawiającego z
wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adresem
https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

3. Oferta wraz z załącznikami musi
być złożona w postaci elektronicznej w systemie informatycznym dostępnym pod
adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

4. Pytania do SWZ należy zadawać
za pośrednictwem platformy zakupowej zamawiającego przez link: https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

5. Instrukcja korzystania z
systemu jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem.
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Remont dróg powiatowych: nr 0733T w m. Leszczków odc. dł. 1,096 km; nr 0720T w m. Kaczyce odc. dł. 0,796 km; nr 0720T w m. Mydłów odc. o dł. 0,390 km.

Opatów, 18 maja 2022 r.

Do wszystkich Wykonawców

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. „„Remont dróg powiatowych: nr 0733T w m. Leszczków odc. dł. 1,096 km; nr
0720T w m. Kaczyce odc. dł. 0,796 km; nr 0720T w m. Mydłów odc. o dł. 0,390
km.””

numer postępowania: DT.26.1.2022

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z
dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”,
Zamawiający zawiadamia, iż na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w
Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej jako „SWZ”), wybrano jako
najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę, tj. Przedsiębiorstwo
Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp.k., Towarowa 44, 28-200, Staszów
 Uzasadnienie decyzji: Oferta złożona przez w/w
Wykonawcę uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100,00 pkt i została uznana za
ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonym w treści
SWZ ( „Cena” – waga 60,00 %, „Okres gwarancji” – waga 40,00 %,)

Oferta złożona przez w/w Wykonawcę uzyskała
najwyższą liczbę punktów, tj. 100,00 pkt i została uznana za ofertę najkorzystniejszą
na podstawie kryteriów oceny ofert określonym w treści SWZ ( „Cena” – waga
60,00%, „Okres gwarancji” – waga 40,00%, )

Jednocześnie Zamawiający
informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu oferty zostały złożone przez
następujących Wykonawców:

1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROKAM Tomasz Wojtas,
Piaseczno 44, 27-670, Łoniów

2. STAR BUDOWA INWESTYCJE Sp. z o.o., Tychów Stary 75, 27-220,
Mirzec

3. PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH STASZÓW Sp. z o.o., ul.
Rakowska 40, 28-200, Staszów

4. BUDROMOST – STARACHOWICE Sp. z o.o., ul. Św. Rocha 31, 27-215,
Wąchock

5. Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp.k.,
Towarowa 44, 28-200, Staszów

Zamawiający przedstawia
punktację przyznaną ofertom niepodlegającym odrzuceniu:

Lp. Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium
“Cena” (waga 60,00)
Ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium
“Okres gwarancji” (waga 40,00)
Łączna ilość punktów przyznanych ofercie
1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROKAM Tomasz Wojtas, Piaseczno
44, 27-670, Łoniów
55,70 40,00 95,70
2. STAR BUDOWA INWESTYCJE Sp. z o.o., Tychów Stary 75, 27-220,
Mirzec
42,01 40,00 82,01
3. PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH STASZÓW Sp. z o.o., ul.
Rakowska 40, 28-200, Staszów
52,08 40,00 92,08
4. BUDROMOST – STARACHOWICE Sp. z o.o., ul. Św. Rocha 31, 27-215,
Wąchock
51,01 40,00 91,01
5. Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp.k.,
Towarowa 44, 28-200, Staszów
60,00 40,00 100,00
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZACE ZAPYTANIA OFERTOWEGO Dostawa nowych znaków drogowych, tabliczek do znaków i słupków do znaków.

           DT.26.2.2.2022 (Gw.)

                                                                                                                            Opatów, 25. 04. 2022r.

Wszyscy wykonawcy

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU
ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZACE
ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zamówienie publiczne, którego wartość nie
przekracza kwoty 130  000 zł, wskazanej w
art. 2, ust 1. pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
Dostawa  nowych znaków drogowych, tabliczek do znaków i słupków do znaków,

 zgodnie z załączonym wykazem
znaków i tabliczek do znaków oraz zgodnie z postawionymi
wymogami z podziałem na:

Zadanie nr 1 Dostawa znaków drogowych do Obwodu Drogowego nr 1 w Opatowie
Zadanie nr 2 Dostawa znaków drogowych do Obwodu Drogowego nr 2 w Smugach

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie udziela odpowiedzi na
zadane pytania dotyczące ww. postępowania.

W dniu: 25. 04. 2022r.
wpłynę pytania:

Treść pytania nr 1:
„Pozycja U-18a w wykazie dla OD Opatów – jaką średnicę lustra wycenić (fi 600 czy fi 800?)”

Zamawiający udziela odpowiedzi:
Do wyceny należy przyjąć lustro o średnicy fi 800.

Treść pytania nr 2:
„Czy słupki dla znaków U-3a, U-3c oraz U-3d z wykazu dla OD Smugi wycenić jako słupki o długości 2,2m (jak dla OD Opatów)? Czy może Zamawiający potrzebuje inną ich długość? Ewentualnie jaką długość słupków przyjąć do wyceny?”

Zamawiający udziela odpowiedzi:
Do wyceny należy przyjąć słupki o długości 2,2m.

Powyższe odpowiedzi wiążą strony z chwilą ogłoszenia niniejszej treści.

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią ogłoszenia o zamówieniu, a treścią udzielanych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenia Zamawiającego.

        Grzegorz Pietrzyk
   ……………………………………
    Podpis
Zamawiającego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) „Remont dróg powiatowych: nr 0733T w m. Leszczków odc. dł. 1,096 km; nr 0720T w m. Kaczyce odc. dł. 0,796 km; nr 0720T w m. Mydłów odc. o dł. 0,390 km.”

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU
POSTĘPOWANIA)

dot.: postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na:

„Remont dróg powiatowych: nr 0733T  w m. Leszczków  odc. dł. 1,096 km;  nr 0720T 
w m. Kaczyce odc. dł. 0,796 km; nr 0720T w m. Mydłów odc. o dł. 0,390 km.”

1.
Niniejsze postępowaniu prowadzone jest na platformie pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

2.
Komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji
elektronicznej pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

3. Oferta wraz z załącznikami musi być złożona w
postaci elektronicznej w systemie informatycznym dostępnym pod adresem https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

4. Pytania do SWZ należy zadawać za pośrednictwem
platformy zakupowej zamawiającego przez link: https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl

5. Instrukcja korzystania z systemu jest dostępna
pod wyżej wskazanym adresem.

Terminy.

Termin wykonania zamówienia: do 14-07-2022 r.
Termin składania ofert: do dnia 29-04-2022 r. do godziny 10:00.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym. „Budowa i przebudowa 40-tu przejść dla pieszych na drogach powiatowych…

Zamówienie publiczne pn.: „Budowa i przebudowa 40-tu przejść dla pieszych na drogach powiatowych  mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze ich oddziaływania, na obszarze Powiatu Opatowskiego”.
Zadanie realizowane przy udziale finansowym Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych.
Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy pzp zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z dnia 24.10.2019, poz. 2019 z późniejszymi zmianami)
W niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adresem: https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zamówienie publiczne pn. „Remont
drogi powiatowej nr 0720T Iwaniska – Tęcza – Krępa Dolna – Boduszów – Mydłów –
Kaczyce – Grocholice – Włostów w m. Włostów w km od 13+145 do 14+840 o dł.
1,695 km

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z
dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”,
Zamawiający zawiadamia, iż na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w
Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej jako „SWZ”), wybrano jako
najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę, tj. Przedsiębiorstwo
Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp.k., Towarowa 44, 28-200, Staszów
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zamówienie publiczne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0698T
Rzuchów – Drzenkowice – Brzóstowa – dr. woj. Nr 755 polegająca na budowie
chodnika w m. Wszechświęte odc. dł. 0,635 km”

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający zawiadamia, iż na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej jako „SWZ”), wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę, tj. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROGOWIEC Marcin Jabłoński, Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Jana Samsonowicza 15, 27-400, Ostrowiec Św.