INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zamówienie publiczne pn. „Remont
drogi powiatowej nr 0720T Iwaniska – Tęcza – Krępa Dolna – Boduszów – Mydłów –
Kaczyce – Grocholice – Włostów w m. Włostów w km od 13+145 do 14+840 o dł.
1,695 km

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z
dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”,
Zamawiający zawiadamia, iż na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w
Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej jako „SWZ”), wybrano jako
najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę, tj. Przedsiębiorstwo
Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp.k., Towarowa 44, 28-200, Staszów
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zamówienie publiczne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0698T
Rzuchów – Drzenkowice – Brzóstowa – dr. woj. Nr 755 polegająca na budowie
chodnika w m. Wszechświęte odc. dł. 0,635 km”

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający zawiadamia, iż na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej jako „SWZ”), wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę, tj. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROGOWIEC Marcin Jabłoński, Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Jana Samsonowicza 15, 27-400, Ostrowiec Św.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Dostawa samochodu ciężarowego powyżej 3,5 tony na potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych
w Opatowie

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy pzp zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z dnia 24.10.2019, poz. 2019 z późniejszymi zmianami)
W niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adresem: https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Przebudowa drogi powiatowej nr 0698T Rzuchów – Drzenkowice – Brzóstowa – dr. woj. Nr 755 polegająca na budowie chodnika w m. Wszechświęte odc. dł. 0,635 km
Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy pzp zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z dnia 24.10.2019, poz. 2019 z późniejszymi zmianami)
W niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adresem: https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Przedmiot zamówienia:
Remont drogi powiatowej nr 0720T Iwaniska – Tęcza – Krępa Dolna – Boduszów – Mydłów – Kaczyce – Grocholice – Włostów w m. Włostów w km od 13+145 do 14+840 o dł. 1,695 km.
Zadanie realizowane przy udziale finansowym Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy pzp zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z dnia 24.10.2019, poz. 2019 z późniejszymi zmianami)

W niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adresem: https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Opatów,  17. 12. 2020r.

Zamawiający

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie

Lipowska 2

27-500 Opatów

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym pod nazwą: 

Dostawa
benzyny i oleju napędowego dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie w
2021 roku, jako zakup
bezgotówkowy w stacji paliw z możliwością
tankowania przy użyciu elektronicznych kart paliwowych.

1. Działając na podstawie 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa
zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r, poz. 1986)
Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie informuje, że w prowadzonym postępowaniu Zamawiający
przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na
podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną
przez Wykonawcę:

Polski
Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna

ul. Chemików 7

09-411 Płock

– ilość
pkt. przyznanych ofercie – 100,00

2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

a) (C) cena – 30 %

b) (U) upust  – 60%

c) (G) czynny 24/dobę – 10%

3. Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w
postępowaniu, jego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i złożył najkorzystniejszą ofertę w
kryterium:  cena – 30,00 pkt;   upust – 60 pkt,; czynny 24/dobę – 10 pkt.
Razem 100 pkt.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest
art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

4. W prowadzonym postępowaniu złożono 1 ofertę
przez:

Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna

ul. Chemików 7

09-411 Płock

Działając na podstawie art. 92 ust. 1
pkt. 2, 3 Prawa zamówień
publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali
wykluczeni żadni wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o
zamówienia publiczne w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 94 ustawy
p.z.p., nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze
oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, i nie później
jednak niż przed terminem związania
ofertą.

Grzegorz Pietrzyk                                                                                                                                                                                              ………………………………………

Kierownik
Zamawiającego
Informacja z otwarcia ofert

(Informacja z otwarcia ofert)

TDiM.26.1.7.2020                                                                   
                                                                      Opatów, 15.12.2020 r.

Dostawa benzyny i oleju napędowego dla
potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie w 2021 roku, jako zakup
bezgotówkowy w stacji paliw z możliwością
tankowania przy użyciu elektronicznych kart paliwowych.

Zamawiający na
sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 289 650,00
zł.

TERMIN
WYKONANIA ZAMÓWIENIA – do 31. 12. 2021r.

TERMIN PŁATNOŚCI – 14 dni

WYKAZ ZŁOŻONYCH OFERT

Nr
oferty
Nazwa oferenta Wartość brutto z udzielonym upustem Upust udzielony
 przez Wykonawcę
w %
Czynny 24/dobę
1. Polski
Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna
ul.
Chemików 7
09-411
Płock
266 750,00 2  
TAK
   
——
 
 
—–
 
 

UWAGA!

Zamawiający
przypomina, iż zgodnie z art.
24 ust. 11 ustawy wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na
stronie
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (tj.
informacji z otwarcia ofert), przekaże
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej
, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz
ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia
(załącznik
nr 5 do SIWZ
).

             
Grzegorz Pietrzyk

       ………………………………………

          
podpis Zamawiającego

___________________________________________________________________________________________
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) Dostawa benzyny i oleju napędowego

             Nr sprawy TDiM.26.1.7.2020                                                          
                                                                                                                                   Opatów,  07. 12. 2020r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O
WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na:

Dostawa benzyny i oleju napędowego dla
potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie w 2021 roku, jako zakup
bezgotówkowy w stacji paliw z możliwością
tankowania przy użyciu elektronicznych kart paliwowych.

Działając na podstawie art. 40 ust.
1  Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z
2019r, poz.1843)  Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie zawiadamia o wszczęciu
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I. 
Nazwa i adres zamawiającego:

Zarząd Dróg Powiatowych w
Opatowie

ul. Lipowska 2
27-500 Opatów

Godziny urzędowania: 7:00 –
15:00

tel/fax.   015 8682485

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na
podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na
której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

SIWZ zamieszczona zostanie na stronie
internetowej: http://zdpopatow.pl/?cat=13

 Na wniosek Wykonawcy
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie
Zamawiającego od dnia  07.
12. 2020r.

godz. pracy: 7:00 –  15:00

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

– 09132100-4 Benzyna bezołowiowa

– 09134100-8 Olej napędowy

Dostawa benzyny i oleju napędowego dla
potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie w 2019 roku, jako zakup
bezgotówkowy w stacji paliw z możliwością tankowania przy użyciu
elektronicznych kart paliwowych.

Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy,
sukcesywny, zakup w 2021 roku paliw ciekłych w ilościach detalicznych:

 1. benzyny bezołowiowej 95     – 5 000 l
 2. olej napędowy       – 60 000 l

 1. Zamawiający będzie tankował paliwa na stacjach paliw
  Wykonawcy,
  w zależności od potrzeb do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych,
  specjalnych  oraz kanistrów
   i beczek.
 2. Wykonanie
  przedmiotu umowy będzie realizowane sukcesywnie zgodnie
  z potrzebami Zamawiającego przez okres 12 miesięcy, od dnia 1 stycznia 2020 r.
  do dnia 31 grudnia 2020 r.
 3. Zamawiający
  zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilościowego przedmiotu
  zamówienia, a Wykonawcy nie będzie z tego tytułu przysługiwało żadne
  roszczenie.
 4. Zakup paliwa będzie dokonywany bezgotówkowo w systemie elektronicznych kart paliwowych wydanych Zamawiającemu na jego koszt, po
  przekazaniu wykazów nr rejestracyjnych.
 5. Wymagania
  dla stacji paliw:

– Wykonawca powinien posiadać stacje paliw w całej
Polsce, w tym posiadać co najmniej 1 stacją paliw zlokalizowaną w promieniu nie
większym niż 8,5 km
od siedziby Zamawiającego w Opatowie przy ul. Lipowskiej 2 oraz nie większym
niż 8,5 km
od siedziby Obwodu Drogowego w Smugach gm. Ożarów (woj. świętokrzyskie).

 • Ustala
  się następujące okresy rozliczeniowe dla transakcji bezgotówkowych:
  od 1 do 15 dnia miesiąca i od 16 dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca. Za
  datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego.
 • Wykonawca
  gwarantuje, że jakość paliwa spełnia obowiązujące
  prawem wymagania.
 • Wykonawca,
  na każde żądanie Zamawiającego okaże mu świadectwo jakości paliwa.
 • Zamawiający
  zastrzega sobie możliwość kontroli jakości paliwa pod względem jego zgodności z
  obowiązującymi normami.

V.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga realizacji
zamówienia w terminie od 1 stycznia 2021 r. (lub w przypadku nie zawarcia umowy
przed tym terminem – od dnia zawarcia umowy) do 31 grudnia 2021r.

VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 1. Oferty
  pozostaną ważne przez okres 30 dni.
 2. Bieg
  terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego
  może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz,
  co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do
  Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres,
  nie dłuższy jednak niż 60 dni.

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

O udzielenie
zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu,
o których mowa w art.22 ust. 1b ustawy w zakresie:

a) kompetencji lub
uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z
odrębnych przepisów.

Wykonawca spełni warunek jeśli
wykaże, że posiada aktualną koncesję zezwalająca na obrót paliwami ciekłymi.

b) sytuacji ekonomicznej
lub finansowej.

Zamawiający
nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku
udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do
oferty oświadczenia.

c) zdolności technicznej
lub zawodowej.

Zamawiający
nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku
udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do
oferty oświadczenia.

VIII. O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYKONAWCY, KTÓRZY NIE
PODLEGAJĄ WYKLUCZENIU.

6.1 O udzielenie zamówienia
publicznego mogą się  ubiegać wykonawcy,
którzy wykażą brak podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

6.2 Nie wykazanie braku podstaw
wykluczenia skutkować będzie wykluczeniem 
Wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp.

6.3 Brak podstaw wykluczenia
musi potwierdzić każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia oraz podmioty udostępniające Wykonawcy zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuację finansową lub ich sytuacje ekonomiczną.

6.4 Zamawiający może wykluczyć
wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

IX.  PODSTAWY WYKLUCZENIA, O
KTÓRYCH MOIWA W ART. 24 UST. 5:

O udzielenie zamówienia
publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw wykluczenia
z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp w zakresie pkt 1), 2), 4)  tj.:

 Z postępowania o udzielenie zamówienia
zamawiający wyklucza wykonawcę:

1) w stosunku do którego
otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację
jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz.
978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego
2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844
oraz z 2016 r. poz. 615);

 2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył
obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w
wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub
nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych;

4) który, z przyczyn leżących
po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu
wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą
z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do
rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

Nie wykazanie braku podstaw
wykluczenia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania zgodnie z
art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp.

Brak podstaw wykluczenia musi
potwierdzić każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia oraz podmioty udostępniające Wykonawcy zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuację finansową lub ekonomiczną.

Zamawiający może wykluczyć
wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

UWAGA:

Zamawiający
zastrzega sobie na podst. art. 24 aa.1 ustawy Pzp., iż w pierwszej kolejności
dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz ocena braku podstaw
do wykluczenia zostanie dokonana zgodnie z formuł „spełnia – nie spełnia”,

X. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

1 W celu
wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i
niepodlegania wykluczeniu z postępowania do oferty należy dołączyć:

– oświadczenie
o niepodleganiu wykluczeniu z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy i art. 24 ust. 5
pkt. 1,

– oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1b ustawy.

2 Dokumenty,
które wykonawcy będą musieli złożyć na żądanie zamawiającego w terminie
przez niego wskazanym, nie krótszym niż termin określony w art. 26 ust. 2
ustawy i w formie określonej w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 23 lipca
2020r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2020r. poz. 1282) (niżej
wskazanych dokumentów nie należy dołączać do oferty, zamawiający zwróci się o
właściwe dokumenty do wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona,
zgodnie z art. 24aa ustawy):

–  aktualną koncesję zezwalająca na obrót
paliwami ciekłymi.

3 Zgodnie z
art. 24 ust. 11 ustawy wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na
stronie
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (tj.
informacji z otwarcia ofert), przekaże
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej
, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia
(załącznik do SIWZ).

4 Wykonawcy,
którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie warunki udziału w postępowaniu mogą
spełnić łącznie,  gdzie warunek musi
spełniać co najmniej jeden z Wykonawców.

Warunek w
zakresie kompetencji lub uprawnień składa każdy Wykonawca, którego ten dokument
dotyczy w taki sposób aby samodzielnie potwierdzić spełnienie warunku w
całości.

W
przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia i
dokumenty, o których mowa w pkt  7.1 i
7.2 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty
te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

5 Wykonawca,
który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w
szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

W celu
weryfikacji, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia
publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów,
które określają w szczególności:

1) zakres
dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2) sposób
wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;

3) zakres i
okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

Zobowiązanie
podmiotu trzeciego należy dołączyć do oferty.

Zobowiązanie
podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów winno
posiadać, stosowną treść, z której będzie wynikało, że podmiot ten zobowiązał
się do udostępnienia określonych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonaniu zamówienia oraz dla swej skuteczności musi zostać złożone przez
osobę/osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu trzeciego w powyższym
zakresie. Zobowiązanie złożone przez osobę nieuprawnioną nie dowodzi
udostępnienia zasobu przez podmiot trzeci.

6 Wykonawca,
który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje
się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o
tych podmiotach w oświadczeniu o spełnianiu warunków i oświadczeniu o
niepodleganiu wykluczeniu.

7 Jeżeli
wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w
postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu o
niepodleganiu wykluczeniu.

8 Jeżeli
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, (zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca
2016 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia), składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w §7 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, zastępuje
się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie
osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

XI. INFORMACJE NA TEMAT WADIUM.

Zamawiający
nie wymaga wniesienia wadium.

XII. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZEDNIE

 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej
  Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

a) (C) cena 30 %

b) (U) upust 
60%

c) (G) czynny 24/dobę – 10%

1) Oferty Wykonawców będą
oceniane według następujących kryteriów i wag:

a) Najniższa cena oferty
– 30%
,

Punkty będą przyznawane wg
wzoru:

C = ( C najniższa / C badana ) x 100 x 30 %

b) Najwyższy stały upust
– 60%

Punkty będą przyznawane wg
wzoru:

U = ( Upust oferty bad / Upust najwyższy ) x 100 x 60 %

c)  Czynny 24h/dobę  –  
TAK/NIE

Przy
kryterium (G) „czynny 24/dobę” Zamawiający
przyzna 10 punktów za możliwość
całodobowego tankowanie paliw; 0  punktów 
za brak możliwość całodobowego
tankowanie paliw.

2) O wyborze oferty
najkorzystniejszej zadecyduje najwyższa liczba uzyskanych punktów. Pod uwagę
będą brane liczby zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

Za ofertę najkorzystniejszą
zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego oraz
uzyska największą liczbę punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

XIII. ZMIANY POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień
zawartej umowy w stosunku do treści oferty:

1. W razie zmiany waluty obowiązującej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub zmiany przepisów podatkowych mających bezpośredni
wpływ na ceny, w szczególności wysokości podatku VAT, Umowa zostanie zmieniona,
z zachowaniem formy pisemnej. W razie zmiany waluty obowiązującej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przeliczone zgodnie
z oficjalnie obowiązującym kursem wymiany. W przypadku zmiany wysokości podatku
VAT, wynagrodzenie brutto zostanie zmienione odpowiednio do zmian wysokości
podatku VAT i będzie obowiązywać z dniem wejścia w życie zmienionych stawek
VAT.

2. W razie wystąpienia
sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne
będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego.

X. Miejsce i termin składania
ofert.

– w siedzibie zamawiającego:    Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie, Lipowska 2, 27-500
Opatów,
w sekretariacie do dnia  15.
12. 2020 r. do godz. 10:00

XI. Miejsce i termin otwarcia
ofert.

– w siedzibie zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie, Lipowska 2, 27-500
Opatów, w świetlicy  dnia  15.
12. 2020 r. o godz. 10:15 

XII. Termin związania ofertą.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

XIII. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XIV. Termin zamieszczenia
ogłoszenia o zamówieniu w UZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w
Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07. 12. 2020r,  

Ogłoszenie nr 763114-N-2020 z dnia
07.12.2020 r.

Zamawiający
nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający
nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Przedmiotem
niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

Zamawiający
nie przewiduje udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy
Pzp.

Zamawiający
nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia.

Zamawiający
nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

SIWZ i załączniki do pobrania

Grzegorz Pietrzyk

………………………………………..

Kierownik
Zamawiającego

______________________________________________________________________________________________
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr sprawy TDiM.26.1.6.2020       

   Opatów,  04. 12. 2020r.

Zamawiający

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie

Lipowska 2

27-500 Opatów

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym  pod nazwą: 

Remont drogi powiatowej
nr 0707T Stara Słupia – Jeleniów – Wieś – Majdan – Podłazy – Piórków – Załącze
– Komorniki – Wszachóww w m. Piórków  w
km 3+003 – 3+683 odc. dł. 0,680
km

Zadania realizowane przy udziale
finansowym  Funduszu Dróg Samorządowych

1. Działając na podstawie 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r, poz. 1843)  Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie informuje,
że w prowadzonym postępowaniu Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę
złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów
określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wybrano najkorzystniejszą ofertę
złożoną przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo
Drogowe Sp. z o.o.

DYLMEX –
INWESTYCJE Sp.k.

Ul. Towarowa
44

28-200 Staszów

2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena – 60%; Gwarancja –
5%; Jakość wykonania poboczy – 35%;

3. Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w
postępowaniu, jego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i złożył najkorzystniejszą ofertę w
kryterium:  cena – 60,00pkt;  
gwarancja – 5,00 pkt,; jakość – 35,00 pkt.;

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust.
1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

4. W prowadzonym postępowaniu złożono 8 ofert.

1) Przedsiębiorstwo
Robót Drogowych

ROADSTAR Sp. z o.o.

Pawłów 100

27-225
Pawłów

– przyznane punkty  98,20: cena – 58,20pkt;   gwarancja – 5,00 pkt,; jakość -35,00 pkt.;  

2) Przedsiębiorstwo Robót
Inżynieryjnych „FART”

Ul.
Ściegiennego 268A

25-116 Kielce

– przyznane punkty  92,20: cena – 52,20pkt;   gwarancja – 5,00 pkt,; jakość -35,00 pkt.;  

3) Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych

„DROKAM”
Tomasz Wojtas

Piaseczno
44

27-670 Łoniów

– przyznane punkty  63,80 pkt: cena – 58,80 pkt;   gwarancja – 5,00 pkt,; jakość -0,00 pkt.;

4) Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z
o.o.

Ul.
Rakowska 40

28-200 Staszów

– przyznane punkty  95,80 pkt: cena – 55,80 pkt;   gwarancja – 5,00 pkt,; jakość -35,00 pkt.;

5) Konsorcjum firm:

Lider:
PBI Infrastruktura S.A.

Ul.
Kolejowa 10 E

23-200
Kraśnik

Partner:
PBI WMB Sp. z o.o.

Ul.
Błonie 8

27-600 Sandomierz

– przyznane punkty  88,60 pkt: cena – 48,60 pkt;   gwarancja – 5,00 pkt,; jakość -35,00 pkt.;

6) „BUDROMOST – STARACHOWICE” Sp. z o.o.

Ul.
Św. Rocha 31

27-215 Wąchock

– przyznane punkty  97,00 pkt: cena – 57,00 pkt;   gwarancja – 5,00 pkt,; jakość -35,00 pkt.;

7) FHU „KOWEX” Piotr Cieśla

Łomno 1G

27-225
Pawłów

– przyznane punkty  94,00 pkt: cena – 54,00 pkt;   gwarancja – 5,00 pkt,; jakość -35,00 pkt.;

8) Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o.

DYLMEX –
INWESTYCJE Sp.k.

Ul. Towarowa
44

28-200 Staszów

– przyznane punkty  100,00 pkt: cena – 60,00 pkt;   gwarancja – 5,00 pkt,; jakość -35,00 pkt.;

                Zamawiający
informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienia publiczne w przedmiotowym
postępowaniu, zgodnie z art. 94 ustawy p.z.p., nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze
oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, i nie później
jednak niż przed terminem związania
ofertą.

Grzegorz Pietrzyk

………………………………………

Kierownik Zamawiającego
Informacja z otwarcia ofert

(Informacja z otwarcia ofert)

Nr sprawy TDiM.26.1.6.2020 

   Opatów,  02. 12. 2020r.

Remont drogi powiatowej nr 0707T Stara Słupia – Jeleniów – Wieś – Majdan – Podłazy – Piórków – Załącze – Komorniki – Wszachóww w m. Piórków  w km 3+003 – 3+683 odc. dł. 0,680 km

Zadania realizowane przy udziale
finansowym  Funduszu Dróg Samorządowych

Zamawiający
na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości  422 469,32

TERMIN
WYKONANIA ZAMÓWIENIA – 30. 06. 2021r.

TERMIN PŁATNOŚCI – 30 dni

WYKAZ ZŁOŻONYCH OFERT

Nr
oferty
Nazwa oferenta Wartość brutto Gwarancja Termin wykonania
 
1.
 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
ROADSTAR Sp. z o.o.
Pawłów 100
27-225 Pawłów
288 000,00 84 m-ce  
30.06.2021 r.
 
2.
Przedsiębiorstwo
Robót Inżynieryjnych „FART”

Ul. Ściegiennego 268A
25-116 Kielce
320 225,86 84 m-ce  
30.06.2021 r
 
3.
 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
„DROKAM”
Tomasz Wojtas

Piaseczno 44
27-670 Łoniów
284 160,52 84 m-ce  
 
30.06.2021 r
 
4.
Przedsiębiorstwo
Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o.

Ul. Rakowska 40
28-200 Staszów
298 929,67 zł 84 m-ce  
 
30.06.2021 r
 
5.
 
Konsorcjum firm:
Lider: PBI
Infrastruktura S.A.

Ul. Kolejowa 10 E
23-200 Kraśnik
Partner: PBI WMB Sp.
z o.o.

Ul. Błonie 8
27-600 Sandomierz
341 203,49 zł 84 m-ce  
 
 
30.06.2021 r
6. „BUDROMOST –
STARACHOWICE” Sp. z o.o.

Ul. Św. Rocha 31
27-215 Wąchock
292 140,99 84 m-ce  
30.06.2021 r.
7. F.H.U.
„KOWEX” Piotr Cieśla

Łomno 1G
27-225 Pawłów
308 551,42 84 m-ce  
30.06.2021 r.
8. Przedsiębiorstwo Drogowe
Sp. z o.o.

DULMEX – INWESTYCJE
Sp.k.

Ul. Towarowa 44
28-200 Staszów
278 042,20 84-mce  
30.06.2021 r.

UWAGA!

Zamawiający
przypomina, iż zgodnie z art.
24 ust. 11 ustawy wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na
stronie
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (tj.
informacji z otwarcia ofert), przekaże
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej
, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz
ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia
(załącznik
nr 5 do SIWZ
).

            
Grzegorz Pietrzyk

      
………………………………………

          
podpis Zamawiającego