INFORMACJA O DNIU WOLNYM

NFORMACJA
O DNIU WOLNYM

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie zarządzeniem nr 7/2020 z dnia 20 maja 2020 r. ustalił dzień 28 grudnia 2020 r. (poniedziałek) dniem wolnym od pracy.

W
związku z powyższym informujemy, że w tym dniu tj. 28 grudnia 2020
r.

Zarząd
Dróg Powiatowych w Opatowie

będzie
NIECZYNNY.

Za
wszelkie utrudnienia przepraszamy
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na wykonanie usługi wycięcia 48 szt. drzew rosnących przy drogach powiatowych

    Opatów,
23. 11. 2020r

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej
równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (30 tys. euro) na wykonanie usługi

wycięcia 48 szt. drzew rosnących przy drogach powiatowych zgodnie z
załączonym wykazem


Termin wykonania zamówienia – część
I. do 30. 11. 2020 r.

                                                               –
część II. do 11. 12. 2020 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie informuje,
że w prowadzonym postępowaniu wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez
Wykonawcę:

PPHU SŁOMA

Grzegorz
Słoma

ul.
Małogoska 4

26-060
Chęciny

Kryteria oceny ofert i ich
znaczenie: Cena – 100%

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę cenową za wykonanie usługi w wysokości 12 400,00 zł  brutto,

W prowadzonym postępowaniu złożono 6 ofert.

1. P.T.Z. Compact  Dominik Mański

ul. Wschodnia 31/17

90-272 Lodź              Cena 96 000,00 zł

2. Usługi Leśne i Ogrodnicze ELITELAS

Spółka z Ograniczona
Odpowiedzialnością  Sp k.

Durdy 141

39-450 Baranów Sandomierski  Cena 58 320,00 zł

3. Przedsiębiorstwo Usług Porządkowych

Robert Kaleta

Tumlin Dabrówka 69A

26-060 Zagnańsk    Cena. 43 200,00 zł

4. PPHU SŁOMA

Grzegorz Słoma

ul. Małogoska 4

26-060 Chęciny    Cena 12 400,00 zł

5. D-MAX Paweł Drążek

Świślina 43

27-225 Pawłów    Cena
25  920,00 zł

6. PHU SERWIS DRZEWNY

Paweł Krupa

ul. Świerkowa 4a

37-464 Agatówka   Cena 12 488,04 zł

 

Grzegorz Pietrzyk

…………………………………

Podpis Zamawiającego
OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM na wykonanie usługi wycięcia 48 szt. drzew rosnących przy drogach powiatowych zgodnie z załączonym wykazem.

Opatów, 12. 11. 2020r

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Zamówienie
publiczne, którego wartość nie przekracza kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy
– Prawo zamówień publicznych
(30 tys. euro).

                Zarząd
Dróg Powiatowych w Opatowie, ul. Lipowska 2, 27-500 Opatów, zwraca się z prośbą

o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie usługi

wycięcia 48 szt. drzew rosnących przy drogach powiatowych zgodnie z
załączonym wykazem.

I. Wariant realizacji:

1. Drzewa do wycinki wskaże
zamawiający,

2. Oferent ma obowiązek
zapoznać się z przedmiotem zamówienia w terenie.

3. W przypadku kolizji z
istniejącymi urządzeniami lub sieciami, wykonawca na czas wycinki drzew na
własny koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia kolidujących urządzeń lub
sieci.

4. Uporządkowanie placu po
wycince drzew należy do wykonawcy.

5. Pozyskane drewno przechodzi
na własność wykonawcy usługi.

5. Przy obliczaniu ceny oferty należy
uwzględnić wartość drewna pozyskanego z wycinki przez wykonawcę.

6. Warunkiem udziału w
postępowaniu:

– o udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadam niezbędną wiedzę
i uprawnienia do wykona przedmiotu zamówienia.

Prosimy o złożenie ofert cenowychdo dnia 20. 11. 2020 r. do godz. 1200

Oferty prosimy składać w siedzibie zamawiającego:

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie

ul.
Lipowska 2
27-500 Opatów

Godziny urzędowania: 7:00 – 15:00

tel/fax: 15 8682485

zdpopatow@poczta.onet.pl

Dopuszcza się składanie ofert faksem, pocztą e-mail
(skan oferty)

Termin
wykonania zamówienia – część I. do 30. 11. 2020 r.

                                                               –
część II. do 11. 12. 2020 r.

W załączeniu:

– Formularz cenowy;

– Wykaz drzew do wycinki.

Zamawiający
zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego ogłoszenia i jego warunków oraz
do
zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek
z ofert. (K.c. Art.  701 §  3; Art.  703 §  1)

Grzegorz Pietrzyk

……………………………………

Podpis Zamawiającego
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na dostawę soli drogowej z antyzbrylaczem w ilości 125 ton, przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2020/2021

ZARZĄD DRÓG
POWIATOWYCH

W OPATOWIE
UL. LIPOWSKA 2
27-500 OPATÓW

Opatów, 21. 10. 2020r

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej
równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (30 tys. euro) na:

dostawę
soli drogowej
z antyzbrylaczem w ilości 125 ton, przeznaczonej do zimowego
utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2020/2021

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie informuje,
że w prowadzonym postępowaniu najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca:

OLAN
Południe Sp. z o.o.

ul.
Szkolna 6

33-200
Dąbrowa Tarnowska

Kryteria oceny ofert i ich
znaczenie: Cena – 100%

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę cenową o wartości 33 825,00 zł brutto,

W prowadzonym postępowaniu złożono 3 oferty.

1. Kopalnia soli „Kłodawa” S.A.

Aleja 100-lecia 2

26-650 Kłodawa

2. OLAN Południe Sp. z o.o.

ul. Szkolna 6

33-200 Dąbrowa Tarnowska  

3. PHUB „TRASA” Sp. z o. o.
ul. Żeromskiego 7
21-500 Biała Podlaska 

Grzegorz Pietrzyk

………………………………………………

Podpis Zamawiającego
Zapytanie ofertowe (cenowe) na dostawę soli drogowej

Opatów, 13. 10. 2020r

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie
publiczne, którego wartość nie przekracza kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy
– Prawo zamówień publicznych
(30 tys. euro).

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie, ul. Lipowska 2, 27-500
Opatów, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:

dostawę
soli drogowej
z antyzbrylaczem w ilości 125 ton, przeznaczonej do zimowego
utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2020/2021

1. Warunki jakości i dostawy soli.

1) Zakup soli wraz z transportem na miejsce:

Zadanie nr I – 
Dostawa soli do Obwodu Drogowego nr 1 w Opatowie – 75 t

Zadanie nr II- 
Dostawa soli do Obwodu Drogowego nr 2 w Smugach (gm. Ożarów) – 50 t

2) Sól drogowa z antyzbrylaczemstanowiąca
przedmiot zamówienia winna spełniać wymagania określone w normie
PN-86/C-84081/02 Sól (chlorek sodowy).

3) Musi odpowiadać wymaganiom
higienicznym (posiadać atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny)
oraz posiadać dopuszczenie lub inny dokument (atest, aktualne świadectwo
dopuszczenia lub inny dokument) wskazujący na możliwość stosowania na drogach
na terenie kraju.

4) Dostawy objęte zamówieniem
będą realizowane sukcesywnie zgodnie z ustaleniami z zamawiającym, zależnie od
bieżących potrzeb, do 10 listopada
2020r.

5) Rzeczywista wielkość dostawy
może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu do 25%, w zależności od warunków
atmosferycznych i zapotrzebowania.

6) Dostawy realizowane będą
samochodami samowyładowczymi, a wykonawca jest zobowiązany do stosowania
jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną na jakość przewożonego
materiału,
a w szczególności na jego zawilgocenie. Ilość i wydajność środków transportu
winna gwarantować terminowość dostaw.

7) Forma dostawy – sól luzem
bez opakowań.

2. Prosimy o złożenie oferty do dnia  20. 10.
2010  r. do godz. 1200

3. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie

ul.
Lipowska 2
27-500 Opatów

Godziny urzędowania: 7:00 – 15:00

tel/fax: 15 8682485

zdpopatow@poczta.onet.pl

Dopuszcza się
składanie ofert faksem, pocztą e-mail (skan oferty)

4. Termin płatności: 14 dni licząc od daty wpływu faktury do
Zamawiającego.

W załączeniu:

Formularz cenowy;

Zamawiający
zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego ogłoszenia i jego warunków oraz
do
zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek
z ofert. (K.c. Art.  701 §  3; Art.  703 §  1)

Grzegorz Pietrzyk

……………………………………

Podpis Zamawiającego
Zapytanie cenowe

Opatów, 20. 07. 2020r.

Formularz cenowy przepust

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie, ul. Lipowska 2, 27-500 Opatów, zwraca się z prośbą
o przedstawienie oferty cenowej na:

Remont przepustu pod drogą powiatowa nr 0704T gr. pow. ostrowieckiego – Ruszków – Sadowie – dr. kraj. Nr 9 w m. Ruszków gm. Sadowie

Prosimy o złożenie oferty do dnia 27. 07. 2020 r. do godz. 1000

Oferty prosimy składać w siedzibie zamawiającego:

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
ul. Lipowska 2
27-500 Opatów
Godziny urzędowania: 7:00 – 15:00
tel/fax: 15 8682485
zdpopatow@poczta.onet.pl

Dopuszcza się składanie ofert faksem, pocztą e-mail (skan oferty)

Termin wykonania zamówienia – do 10. 09. 2020 r.

W załączeniu:
– Kosztorys ofertowy

Grzegorz Pietrzyk
……………………………………
Podpis Zamawiającego