Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 rok.

Aktualizowany 26. 09. 2022r.

Rodzaj
zamówienia
Pozycja
Planu
Przedmiot
zamówienia
Przewidywany
tryb/procedura zamówienia
Orientacyjna
wartość zamówienia
Termin
wszczęcia postępowania
  Roboty budowlane   1.1.1   Przebudowa drogi powiatowej
nr 0730T w m. Malice Kościelne w km 6+560 – 6+660 oraz przebudowa obiektu
mostowego o nr ewid. (JNI): 30000625 w km 6+610
  Zamówienie udzielane jest w
trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy
  1 686 048,74 zł   III kw.
  Roboty budowlane   1.1.2   Przebudowa drogi pow nr
0731T i drogi pow nr 0730T polegająca na budowie dwóch odcinków chodnika w m.
Malice Kościelne o łącznej dł. ok. 1,173 km.
  Zamówienie udzielane jest w
trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy
  1 170 021,95 zł   II kw
  Roboty budowlane   1.1.3   2) Przebudowa drogi
powiatowej nr 0686T Tarłów – Ostrów – gr. woj. świętokrzyskiego w m. Ciszyca
Górna polegająca na budowie chodnika o dł. ok. 0,800 km
  Zamówienie udzielane jest w
trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy
  1 056 472,00 zł   III kw.
  Roboty budowlane   1.1.4   1) Przebudowa drogi
powiatowej nr 0717T w m. Modliborzyce polegająca na budowie chodnika o dł.
ok. 0,400 km
  Zamówienie udzielane jest w
trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy
  657 856,10 zł   III kw.
  Roboty budowlane   1.1.5   Przebudowa drogi powiatowej
nr 0711T w m. Jastrzębska Wola polegająca na budowie zatoki autobusowej i
chodnika na odcinku o łącznej dł. 0,152 km
  Zamówienie udzielane jest w
trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy
  281 884,55 zł   III kw.
  Roboty budowlane   1.1.6   Przebudowa drogi powiatowej
nr 703T Zochcin – Sadowie – droga krajowa nr 9 w m. Sadowie polegająca na
budowie chodnika o dł. ok. 0,800 km
  Zamówienie udzielane jest w
trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy
  1 056 475,61 zł   III kw.
  Roboty budowlane   1.1.7   10) Przebudowa drogi
powiatowej nr 0758T Bidziny – Bidziny Kolonia – Jasice – Smugi – dr. woj. Nr
755 w m. Bidziny polegająca na budowie chodnika o dł. ok. 1,240 km
  Zamówienie udzielane jest w
trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy
  1 637 536,00 zł   III kw.
  Roboty budowlane   1.1.8   Remont dróg powiatowych: nr
0733T w m. Leszczków odc. dł. 1,096 km; nr 0720T w m. Kaczyce odc. dł. 0,796
km; nr 0720T w m. Mydłów odc. o dł. 0,390 km;
  Zamówienie udzielane jest w
trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy
  701 417,88 zł   II kw.
Roboty budowlane 1.1.9 Remont drogi nr 1580T Bidziny –
Grochocice – Łopata – Stodoły Wieś
w
m. Grochocice w km 1+814 – 3+192,
odc. o długości 1,378 km
Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
735 178,30 PLN Wrzesień
Roboty budowlane 1.1.10 Remont
drogi nr 1541T Gryzikamień – Łopatno – Miłoszowice Kolonia w m. Wygiełzów,
Łopatno w km 0+000 -1+582, odc. o długości 1,582 km
Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
1 258 551,31 PLN Wrzesień
Roboty budowlane 1.1.11 Remont
drogi nr 1537T gr. pow.
opatowskiego
– Wszachów – Iwaniska
w m.
Wszachów w km 3+960 – 4+860,
odc. o długości 0,900 km
Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
610 603,07 PLN Wrzesień
Roboty budowlane 1.1.12 Remont
drogi nr 1551T Mydłów –
Przepiórów
– Konary Kolonia w m.
Kamieniec
w km 4+093 – 4+814, odc.
o długości 0,721 km
Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
494 012,27 PLN Wrzesień
Roboty budowlane 1.1.13 Remont
drogi nr 1534T gr. pow.
ostrowieckiego
– Ruszków – Sadowie –
DK Nr 9 w
m. Ruszków, Sadowie w
km 2+920 –
3+930, odc. o długości
1,010 km
Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
644 239,32 PLN Wrzesień
Roboty budowlane 1.1.14 Remont
drogi nr 1537T gr. pow.
opatowskiego
– Wszachów – Iwaniska
w m.
Stobiec, Wola Skolankowska w
km 6+895 –
7+957, odc. o długości
1,062 km
Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
572 517,28 PLN Wrzesień
Roboty budowlane 1.1.15 Remont
drogi nr 1576T Gr. woj.
świętokrzyskiego
– Ciszyca Górna –
Maruszów –
Linów w m. Słupia
Nadbrzeżna
w km 12+101 – 12+981,
odc. o długości 0,880 km
Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
452 976,94 PLN Wrzesień
Roboty budowlane 1.1.16 Remont
drogi nr 1567T Stodoły –
Zawichost
w m. Stodoły Kolonia,
Łopata w
km 0+000 – 0+374 km, w km
2+858 –
3+528, odc. o długości 1,044
km
Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
518 333,00 PLN Wrzesień
  Dostawy   1.2.1   Dostawa benzyny i oleju
napędowego dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie w 2023 roku,
  Zamówienie udzielane jest w
trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy
  370 000,00 zł   IV kw.
  Dostawy   1.2.2   Zakup koparko – ładowarki
(używanej)
  Zamówienie udzielane jest w
trybie podstawowym na podstawie: – art. 275 pkt 1 ustawy
  250 000,00 zł   II kw.
Dostawa soli drogowej w ilości 225 ton, przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2022/2023. Zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł, wskazanej w art. 2, ust 1. pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

                    DT.26.1.12.2022

Opatów, 02.
09. 2022r

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie
publiczne, którego wartość nie przekracza kwoty 130  000 zł, wskazanej w art. 2, ust 1. pkt 1
ustawy – Prawo zamówień publicznych

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie, ul. Lipowska 2, 27-500 Opatów, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:
dostawę soli drogowej z antyzbrylaczem w ilości 225 ton, przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2022/2023

1. Warunki jakości i dostawy soli.
1) Zakup soli wraz z transportem na miejsce:

a) Obwodu Drogowego nr 1 w Opatowie – 200 t.
b) Obwodu Drogowego nr 2 w Smugach (gm. Ożarów) – 25 t.

2) Sól drogowa z antyzbrylaczemstanowiąca przedmiot zamówienia winna spełniać wymagania określone w normie PN-86/C-84081/02 Sól (chlorek sodowy).
3) Musi odpowiadać wymaganiom higienicznym (posiadać atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny) oraz posiadać dopuszczenie lub inny dokument (atest, aktualne świadectwo dopuszczenia lub inny dokument) wskazujący na możliwość stosowania na drogach na terenie kraju.
4) Termin dostawy do 10. 11. 2022r.  lub w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
6) Dostawy realizowane będą samochodami samowyładowczymi, a wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną na jakość przewożonego materiału,
a w szczególności na jego zawilgocenie. Ilość i wydajność środków transportu winna gwarantować terminowość dostaw.
7) Forma dostawy – sól luzem bez opakowań.
2. Prosimy o złożenie oferty do dnia  13. 09. 2022  r. do godz. 1200
3. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
ul. Lipowska 2
27-500 Opatów

Godziny urzędowania: 7:00 – 15:00
tel/fax: 15 8682485
zdp@zdpopatow.pl

Dopuszcza
się składanie ofert faksem, pocztą e-mail (skan oferty)

4. Termin płatności: 14 dni licząc od daty
wpływu faktury do Zamawiającego.

W załączeniu:
– Formularz cenowy

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego ogłoszenia i
jego warunków oraz do
zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.
(K.c. Art.  701 § 
3; Art.  703 §  1)

Zamawiający unieważni
postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub
oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę
kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Grzegorz Pietrzyk
……………………………………
Podpis Zamawiającego
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA na dostawę soli drogowej przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2022/2023

                        DT.26.1.9.2022

      Opatów, 06. 07. 2022r

UNIEWAŻNIENIE
POSTĘPOWANIA

Zamówienie
publiczne, którego wartość nie przekracza kwoty 130  000 zł, wskazanej w art. 2, ust 1. pkt 1
ustawy – Prawo zamówień publicznych

Zarząd Dróg
Powiatowych w Opatowie
, ul. Lipowska 2, 27-500 Opatów, postępowanie  na

dostawę soli drogowej z antyzbrylaczem w ilości 250 ton, przeznaczonej
do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2022/2023

unieważnia i zamka bez wybrania  oferty.

Podstawa prawna:

 (K.c. Art. 
701 §  3; Art. 
703 §  1)

Uzasadnienie:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia ze względu na
to, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  Grzegorz Pietrzyk
……………………………………
Podpis Zamawiającego
Zapytanie ofertowe na dostawę soli drogowej dla ZDP Opatów

                    DT.26.1.9.2022

Opatów, 23.
06. 2022r

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie
publiczne, którego wartość nie przekracza kwoty 130  000 zł, wskazanej w art. 2, ust 1. pkt 1
ustawy – Prawo zamówień publicznych

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie, ul. Lipowska 2, 27-500 Opatów, zwraca się z prośbą o przedstawienie
oferty cenowej na:

dostawę soli drogowej z
antyzbrylaczem
w ilości 250 ton, przeznaczonej
do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2022/2023

1. Warunki jakości i dostawy soli.

1) Zakup soli wraz z
transportem na miejsce: Obwodu Drogowego nr 2 w Smugach (gm. Ożarów) – 250 t.

2) Sól drogowa z antyzbrylaczemstanowiąca przedmiot zamówienia winna spełniać
wymagania określone w normie PN-86/C-84081/02 Sól (chlorek sodowy).

3) Musi odpowiadać
wymaganiom higienicznym (posiadać atest higieniczny wydany przez Państwowy
Zakład Higieny) oraz posiadać dopuszczenie lub inny dokument (atest, aktualne
świadectwo dopuszczenia lub inny dokument) wskazujący na możliwość stosowania
na drogach na terenie kraju.

4) Termin dostawy do
30. 07. 2022r.  lub w terminie
uzgodnionym z Zamawiającym.

6) Dostawy
realizowane będą samochodami samowyładowczymi, a wykonawca jest zobowiązany do
stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną na jakość
przewożonego materiału,
a w szczególności na jego zawilgocenie. Ilość i wydajność środków transportu
winna gwarantować terminowość dostaw.

7) Forma dostawy –
sól luzem bez opakowań.

2. Prosimy o złożenie oferty do dnia  29. 06. 2022  r. do godz. 1200

3. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:

Zarząd Dróg Powiatowych w
Opatowie

ul. Lipowska 2
27-500 Opatów

Godziny
urzędowania: 7:00 – 15:00

tel/fax: 15 8682485

zdp@zdpopatow.pl

Dopuszcza
się składanie ofert faksem, pocztą e-mail (skan oferty)

4. Termin płatności: 14 dni licząc od daty
wpływu faktury do Zamawiającego.

W załączeniu:

– Formularz cenowy;

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego ogłoszenia i
jego warunków oraz do
zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.
(K.c. Art.  701 § 
3; Art.  703 §  1)

Zamawiający unieważni
postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub
oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę
kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Grzegorz
Pietrzyk

……………………………………

Podpis
Zamawiającego
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dostawa nowych znaków drogowych.

    Opatów, 05. 05. 2022r
DT.26.2.2.2022 (Gw.)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza kwoty 130  000 zł, wskazanej w art. 2, ust 1. pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych
1. Dostawa  nowych znaków drogowych i tabliczek do znaków i słupków do znaków zgodnie z załączonym wykazem znaków i tabliczek do znaków oraz zgodnie z postawionymi wymogami z podziałem na:

Zadanie nr 1 Dostawa znaków drogowych do Obwodu Drogowego nr 1 w Opatowie
Zadanie nr 2 Dostawa znaków drogowych do Obwodu Drogowego nr 2 w Smugach

2. Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano najkorzystniejszą ofert ę złożoną przez Wykonawcę:

WIMED Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Tarnowska 48,
33-170 Tuchów,

3.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena – 100%

4. Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę cenową za wykonanie
całości zamówienia, spełnił warunki udziału.

5. W prowadzonym postępowaniu złożono 4 oferty.

1) ERPLAST Sp. z o.o., Witebska 27, 85-778 Bydgoszcz
z ceną ofertową 138 914,97 zł brutto.

2) TIOMAN Group Sp. z o.o. (dawniej TIOMAN Sp. z o.o. Sp.k.)
Ostaszewo 57E, 87-148 Łysomice
z ceną ofertową 145 651,21 zł brutto.

3) WIMED Sp. z o.o. Sp.k., ul. Tarnowska 48, 33–170 Tuchów
z ceną ofertową 122 322,27 zł brutto.

4) Centrum Techniki Drogowej
INBUD Spółka z o.o.
ul. Dobrego Pasterza 116, 31-416 Kraków
z ceną ofertową 136 015,86 zł brutto.

Grzegorz Pietrzyk
…………………………………..
Podpis Zamawiającego
ZAPYTANIE OFERTOWE (cenowe) Dostawa nowych znaków drogowych, tabliczek i słupków do znaków.

DT.26.2.2.2022
(Gw.)

                                                                                                                                          Opatów, 22. 04. 2022r.

ZAPYTANIE OFERTOWE (cenowe)

Zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza kwoty 130  000 zł, wskazanej w art. 2, ust 1. pkt 1
ustawy – Prawo zamówień publicznych

Powiat Opatowski/Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie, ul. Lipowska 2, 27-500 Opatów, zwraca się z prośbą o przedstawienie
oferty cenowej na:

Dostawa  nowych znaków drogowych, tabliczek do znaków i słupków do znaków zgodnie z załączonym wykazem znaków i tabliczek do znaków oraz zgodnie z postawionymi wymogami z podziałem na:

Zadanie nr 1 Dostawa znaków drogowych do Obwodu Drogowego nr 1 w Opatowie

Zadanie nr 2 Dostawa znaków drogowych do Obwodu Drogowego nr 2 w Smugach

II. Prosimy o
złożenie oferty do dnia 04. 05. 2022 r. do godz. 1000

III. Oferty prosimy składać w siedzibie
zamawiającego:

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
ul. Lipowska 2
27-500 Opatów
Godziny urzędowania: 7:00 – 15:00
tel/fax: 15 8682485,
zdp@zdpopatow.pl
IV. Dopuszcza się składanie ofert faksem (15 8682485),  pocztą e-mali (skan oferty).

V. Termin wykonania zamówienia – do  15. 06. 2022 r.
VI. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego ogłoszenia i jego warunków oraz do zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert. (K.c. Art.  701 §  3; Art.  703 §  1)
VII. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
VII. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Załaczniki do pobrania::

– Formularz cenowy;
– Zał. nr 1 Warunki
– Zał. nr 2 Wykaz znaków Opatów
– Zał. Nr 3 Wykaz znaków Smugi

        Grzegorz Pietrzyk
   ……………………………………
    Podpis
Zamawiającego
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na dostawę: 20 ton drogowej kationowej emulsji asfaltowej zybkorozpadowej K1-65 do remontów cząstkowych nawierzchni drogowych w 2022 roku.

    Opatów, 06. 04.
2022r

                            DT.26.1.4.2022

ZAWIADOMIENIE O
WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamówienie
publiczne, którego wartość nie przekracza kwoty 130  000 zł, wskazanej w art. 2, ust 1. pkt 1
ustawy – Prawo zamówień publicznych
dot.: postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na dostawę:
20 ton
drogowej kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej K1-65 do remontów
cząstkowych nawierzchni drogowych w 2022 roku.
I. Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie informuje,
że w prowadzonym postępowaniu wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez
Wykonawcę:

 „TRAKT” S.A.
Górki Szczukowskie 1
26-065 Piekoszów k/Kielc

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena – 100%

II. Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca spełnił postawione wymogi.
Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę cenową.
III. W prowadzonym postępowaniu złożono 3 oferty.

1. „TRAKT” S.A.
Górki Szczukowskie 1
26-065 Piekoszów k/Kielc
z ceną ofertową 66 912,00 zł brutto.

2. BUDROMOST – STARACHOWICE Sp. z o.o.
Ul. Św. Rocha 31
27-215 Wąchock
z ceną ofertową 72 791,40 zł brutto.

3. BITUNOVA Sp. z o.o.
ul. Wólczańska 237
01-919 Warszawa
z ceną ofertową 68 855,40 zł brutto.

Grzegorz Pietrzyk
……………………………………
Podpis Zamawiającego
ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa 20 ton drogowej kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej K1-65 do remontów cząstkowych nawierzchni drogowych w 2022 roku.

  Opatów, 28. 03. 2022r
DT.26.1.4.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza kwoty 130  000 zł, wskazanej w art. 2, ust 1. pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie, ul. Lipowska 2, 27-500 Opatów, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę (sprzedaż):

20 ton drogowej kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej K1-65 do remontów cząstkowych nawierzchni drogowych w 2022 roku.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostawy do 30%;
2. Dostawy będą odbywać się sukcesywnie, zgodnie z potrzebami Zamawiającego od 19. 04. 2022r  do31. 10. 2022 r.
3. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć emulsję do siedziby Zamawiającego na ul. Lipowską 2, 27-500 Opatów, w godzinach 7.00 – 15.00, w wyjątkowych sytuacjach dostawy mogą odbyć się w innych godzinach, po wcześniejszym uzgodnieniu.
4. Dostawa powinna być zrealizowana nie później niż w ciągu 2 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania na emulsję asfaltową.
5. Jednorazowa dostawa może wynieść max. 6 ton.

Prosimy o złożenie ofert cenowych do dnia 05.04.2022r. do godz. 10:00

Oferty prosimy składać w siedzibie zamawiającego:

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie
ul. Lipowska 2
27-500 OpatówGodziny urzędowania: 7:00 – 15:00tel/fax: 15 8682485 zdp@zdpopatow.pl

Dopuszcza się składanie ofert faksem: (15 8682485),  pocztą e-mali:  zdp@zdpopatow.pl (skan oferty).
Termin wykonania zamówienia – sukcesywnie, zgodnie z potrzebami Zamawiającego od 19. 04. 2022r  do31. 10. 2022 r.
W załączeniu:- Formularz cenowy;
Załącznik do pobrania


Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego ogłoszenia i jego warunków oraz do zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert. (K.c. Art.  701 §  3; Art.  703 §  1)

Grzegorz Pietrzyk
……………………………………
Podpis Zamawiającego
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zamówienie dotyczy: Dostawa rozsypywarki piasku – piaskarki przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg powiatowych.

    Opatów, 22. 02. 2022r
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza kwoty 130  000 zł, wskazanej w art. 2, ust 1. pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych
Zamówienie dotyczy:
Dostawa rozsypywarki piasku,( piaskarki typu PP-1.D) przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg lub porównywalnej  spełniającej  wymogi i parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego.
Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe DANROB s.c.
Najman Robert, Najmad Daniel, Najman Paweł
ul. Przemysłowa 8
28-500 Kazimierza Wielka
Cena oferty: 73 800,00 zł brutto
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena – 100%;
Wymagania postawione przez Zamawiającego.
Uzasadnienie wyboru:
Wykonawca spełnił postawione wymogi i kryteria oceny ofert.
Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot zamówienia
W prowadzonym postępowaniu złożono 1 ofertę.

Grzegorz Pietrzyk
……………………………………
Podpis Zamawiającego
Odpowiedz na zadane pytania do Zapytania Ofertowego dot. zamówienia na dostawę rozsypywarki piasku,( piaskarki typu PP-1.D) przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg lub porównywalnej.

W nawiązaniu do wniosku z dnia 15. 02. 2022r. złożonego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego z dnia 11. 02. 2022r. na.:

dostawę rozsypywarki piasku,( piaskarki typu PP-1.D) przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg lub porównywalnej  spełniającej  wymogi i parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego,
Zamawiający udziela następujących odpowiedzi w załączeniu:
Załącznik: Odpowiedz na zadane pytania