INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zamówienie publiczne pn. „Remont
drogi powiatowej nr 0720T Iwaniska – Tęcza – Krępa Dolna – Boduszów – Mydłów –
Kaczyce – Grocholice – Włostów w m. Włostów w km od 13+145 do 14+840 o dł.
1,695 km

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z
dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”,
Zamawiający zawiadamia, iż na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w
Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej jako „SWZ”), wybrano jako
najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę, tj. Przedsiębiorstwo
Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp.k., Towarowa 44, 28-200, Staszów
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zamówienie publiczne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0698T
Rzuchów – Drzenkowice – Brzóstowa – dr. woj. Nr 755 polegająca na budowie
chodnika w m. Wszechświęte odc. dł. 0,635 km”

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający zawiadamia, iż na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej jako „SWZ”), wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę, tj. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROGOWIEC Marcin Jabłoński, Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Jana Samsonowicza 15, 27-400, Ostrowiec Św.
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Dostawa samochodu ciężarowego powyżej 3,5 tony na potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych
w Opatowie

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy pzp zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z dnia 24.10.2019, poz. 2019 z późniejszymi zmianami)
W niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adresem: https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Przebudowa drogi powiatowej nr 0698T Rzuchów – Drzenkowice – Brzóstowa – dr. woj. Nr 755 polegająca na budowie chodnika w m. Wszechświęte odc. dł. 0,635 km
Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy pzp zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z dnia 24.10.2019, poz. 2019 z późniejszymi zmianami)
W niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adresem: https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Przedmiot zamówienia:
Remont drogi powiatowej nr 0720T Iwaniska – Tęcza – Krępa Dolna – Boduszów – Mydłów – Kaczyce – Grocholice – Włostów w m. Włostów w km od 13+145 do 14+840 o dł. 1,695 km.
Zadanie realizowane przy udziale finansowym Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych w art. 275 pkt 1 ustawy pzp zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z dnia 24.10.2019, poz. 2019 z późniejszymi zmianami)

W niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adresem: https://zdpopatow.ezamawiajacy.pl
OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM dostawa 15 ton drogowej kationowej emulsji asfaltowej

Opatów, 26.
04. 2021r

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Zamówienie
publiczne, którego wartość nie przekracza kwoty 130  000 zł, wskazanej w art. 2, ust 1. pkt 1
ustawy – Prawo zamówień publicznych

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie, ul.
Lipowska 2, 27-500 Opatów, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej
na dostawę (sprzedaż):

15 ton drogowej kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej K1-65 do
remontów cząstkowych nawierzchni drogowych w 2021 roku.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do
zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostawy do 30%;
2. Dostawy będą odbywać się sukcesywnie, zgodnie z potrzebami Zamawiającego od 17.
05. 2021r  do31. 10. 2021 r.

3. Wykonawca jest zobowiązany
dostarczyć emulsję do siedziby Zamawiającego na ul. Lipowską 2, 27-500 Opatów,
w godzinach 7.00 – 15.00, w wyjątkowych sytuacjach dostawy mogą odbyć się w
innych godzinach, po wcześniejszym uzgodnieniu.

4. Dostawa powinna być
zrealizowana nie później niż w ciągu 2
dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania na emulsję
asfaltową.

5. Jednorazowa dostawa może
wynieść max. 6 ton.

Prosimy o złożenie ofert cenowych do dnia 04.05.2021r. do godz. 10:00

Oferty prosimy składać w siedzibie zamawiającego:

Zarząd Dróg Powiatowych w
Opatowie

ul. Lipowska 2
27-500 Opatów

Godziny
urzędowania: 7:00 – 15:00

tel/fax: 15 8682485

zdpopatow@poczta.onet.pl

Dopuszcza się składanie ofert faksem: (15
8682485),  pocztą e-mali:  zdpopatow@poczta.onet.pl (skan oferty).

Termin wykonania zamówienia – sukcesywnie, zgodnie
z potrzebami Zamawiającego od 17. 05. 2021r 
do31. 10. 2021 r.

W załączeniu:

– Formularz cenowy;

Załącznik do pobrania

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego ogłoszenia i
jego warunków oraz do
zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.
(K.c. Art.  701 § 
3; Art.  703 §  1)

Grzegorz Pietrzyk
……………………………………
Podpis Zamawiającego
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

    Opatów, 22.
04. 2021r

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamówienie
publiczne, którego wartość nie przekracza kwoty 130  000 zł, wskazanej w art. 2, ust 1. pkt 1
ustawy – Prawo zamówień publicznych

Zamówienie dotyczy:

Dostawy (sprzedaż):

nowej kosiarki tylno
– bocznej z nożami szeklowymi  tylu „Y” przystosowanej
do pracy przy koszeniu
poboczy dróg w kolorze drogowym (pomarańczowy, żółty, czerwony).

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie informuje,
że w prowadzonym postępowaniu wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez
Wykonawcę:

„ROLMEX – Misiuda”” Spółka jawna
ul. Ściegiennego 264c
25-116 Kielce

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena – 100%

Uzasadnienie wyboru:

Spełnił postawione wymogi i kryteria oceny ofert.
W prowadzonym postępowaniu złożono 1 ofertę.

Grzegorz Pietrzyk
……………………………………
Podpis Zamawiającego
INFORMACJA O DNIU WOLNYM 30 kwietnia 2021 r

        Dyrektor
Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie zarządzeniem nr 2/2021 z dnia 29 stycznia
2021 r. ustalił dzień 30 kwietnia 2021 r. (piątek) dniem wolnym od pracy.

        W związku z powyższym informujemy, że w tym dniu tj. 30 kwietnia 2021 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie będzie NIECZYNNY.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.
OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM (cenowe)

Opatów, 14. 04.
2021r

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM (cenowe)

Zamówienie
publiczne, którego wartość nie przekracza kwoty 130  000 zł, wskazanej w art. 2, ust 1. pkt 1
ustawy – Prawo zamówień publicznych

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie, ul. Lipowska 2, 27-500 Opatów, zwraca się z prośbą
o przedstawienie oferty cenowej na dostawę (sprzedaż):

nowej kosiarki tylno
– bocznej z nożami szeklowymi  tylu „Y”
przystosowanej do pracy przy koszeniu
poboczy dróg w kolorze drogowym (pomarańczowy, żółty,
czerwony).

I. Wymagania:

 1. szerokość
  robocza 160 cm,
 2. kąt nachylenia + 90o /  – 65o,
 3. obroty WOM 540 obr/min,
 4. przekładnia zewnętrzna wzmocniona z wolnym kołem 62KM,
 5. zasięg od środka ciągnika do końca głowicy 250 – 280
   cm,
 6. podwójne łożyskowanie rolki podporowej,
 7. noże tnące w systemie szeklowym  „ Y”
  szt. 70 – 76,  (układ 6 – rzędowy),
 8. rozdzielacz dwusekcyjny z funkcją pływającą,
 9. amortyzator hydrauliczno – gazowy, 
 10. klapa tylna otwierana – łatwy dostęp do noży,
 11. przystosowana do pracy z ciągnikiem rolniczym o mocy do
  120 KM,
 12. bezpiecznik najazdowy mechaniczny automatycznych,
 13. gwarancja 12 miesięcy,

Zamawiający zastrzega sobie, że przed wyborem oferty
dokona oględzin przedmiotu zamówienia
i sprawdzenia postawionych wymogów.

Zamawiający przyjmie oferty na dostawę kosiarki od
oferentów, których siedziba jest zlokalizowaną

w promieniu nie większym niż 100 km od siedziby Zamawiającego w Opatowie przy
ul. Lipowskiej 2.

II. Prosimy o
złożenie oferty do dnia 19. 04. 2021 r. do godz. 1000

III.
Oferty prosimy składać w siedzibie zamawiającego:

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie

ul.
Lipowska 2
27-500 Opatów

Godziny urzędowania: 7:00 – 15:00

tel/fax: 15 8682485

zdpopatow@poczta.onet.pl

IV.
Dopuszcza się składanie ofert faksem (15 8682485),  pocztą e-mali (skan oferty)

V. Termin wykonania
zamówienia – do  30. 04. 2021 r.

VI. Zamawiający
zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego ogłoszenia i jego warunków oraz
do zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert. (K.c. Art.  701 §  3; Art.  703 §  1)

W załączeniu:

– Formularz cenowy; do pobrania

        Grzegorz
Pietrzyk

    ……………………………………

     Podpis Zamawiającego
Ankieta – Strategia Rozwoju Powiatu Opatowskiego na lata 2021 – 2030 Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Ankieta – Strategia
Rozwoju Powiatu Opatowskiego na lata 2021 – 2030

Szanowni Mieszkańcy
Powiatu Opatowskiego,

            W związku z prowadzeniem prac
nad opracowaniem Strategii Rozwoju Powiatu Opatowskiego na lata 2021 – 2030,
zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety, która jest ważną
częścią konsultacji społecznych. Zamieszczone w niej pytania mają kluczowe
znaczenie dla określenia, jakie kierunki powinien przyjąć Powiat Opatowski dla
rozwoju na najbliższe lata (2021-2030).

Państwa opinia i wiedza są niezwykle istotne w procesie formułowania
użytecznych i trafnych wniosków z przeprowadzonej na bazie ankiety analizy.
Zapewniamy, że ankieta jest całkowicie anonimowa, a uzyskane dane będą służyły
wyłącznie na potrzeby opracowania Strategii.

Szacunkowy czas wypełnienia wynosi nie więcej niż ok. 15-20 minut. Poświęcony
przez Państwa czas pozwoli nam na realizację zadań Powiatu w zgodzie z Państwa
oczekiwaniami.

Ankieta dostępna jest pod linkiem https://forms.gle/xiH3UtPpff4EZ6tx7

Ankiety prosimy wypełniać do dnia
11.02.2021r.

Serdecznie
zapraszamy do współpracy!