Ogłoszenie o o udzieleniu odpowiedzi na pytania do SIWZ

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie

 Opatów, 04.05.2020 roku

  1. Lipowska 2

27-500 Opatów

 

 

Do wszystkich Wykonawców


 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZACE TREŚCI SIWZ

 

                 W nawiązaniu do zapytania dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, nr sprawy: TDiM.26.1.2.2020 na:

Przebudowę drogi powiatowej nr 0737T Gołębiów – Usarzów – Zdanów – Jugoszów – Krobielice – Nasławice   w m. Gołębiów w km 0+000,00 – 0+853,00 odc. dł. 853,00 mb.

  Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1843) przekazuje Wykonawcom treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

 W dniu: 27, 28 i 30. 04. 2020r. wpłynęły pytania:

 
 

Pytanie Nr 1:

Czy Zamawiający zaakceptuje wniesienie wadium w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym, przekazane droga elektroniczną na adres e-mail podany w SIWZ tj. zdpopatow@poczta.onet.pl (lub inny podany w odpowiedzi na niniejsze pytanie)?

 

Odpowiedź:

Tak.

Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi zostać złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. Oznacza to, że skuteczne wniesienie wadium w formie poręczenia lub gwarancji wymaga złożenia do oferty oryginału dokumentu albo złożenia dokumentu sporządzonego w postaci elektronicznej (np. zaopatrzonego w kwalifikowany podpis elektroniczny pracownika instytucji udzielającej poręczenia lub gwarancji, upoważnionego do sporządzenia i wydania dokumentu) zapewniającej spełnienie wymogu złożenia dokumentu w oryginale poprzez przesłanie go na adres elektronicznej skrzynki podawczej e-Puap pod adresem: ZDPOpatow/SkrytkaESP,  chyba, że złożenie kopii dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium nie ogranicza Zamawiającemu możliwości zatrzymania Wadium.

 

Pytanie Nr 2:

Prosimy o udostępnienie szczegółu ścianki czołowej betonowej prefabrykowanej do umocnienia przepustu o średnicy 60 cm.

Odpowiedź:

Należy zastosować ogólnodostępne ścianki czołowe betonowe prefabrykowane proste dla rur o średnicy 60 cm. W załączeniu typowy rysunek.

 

Pytanie Nr 3:

Prosimy o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę frakcji kruszywa na podbudowę warstwa górna gr. 6 i 10 cm z fr. 4/31,5 mm na 0/31,5 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę frakcji kruszywa – dotyczy pozycji przedmiarowych nr 2.4 i 2.5.

 

Pytanie Nr 4:

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dot. frakcji kruszywa na poszerzeniach jezdni (podbudowa zasadnicza gr. 25 cm) między przedmiarem robót, rys. nr 3 przekroje konstrukcyjne (podana frakcja 0/63 mm), a szczegółową specyfikacją techniczną (podana frakcja 0/31,5 mm).

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć frakcję kruszywa 0/63 mm, zgodnie z pozycją przedmiarową nr 2.3 oraz rysunkiem nr 3 przekroje konstrukcyjne.

 

Pytanie Nr 5:

Zgodnie z opisem pozycji nr 2.5 i 2.6 kosztorysu ofertowego oraz przekrojem konstrukcyjnym do wykonania pobocza należy użyć kruszywa o uziarnieniu 4/31,5 mm. SSTWiORB D.04.04.02 jednak zawiera wymagania dla kruszywa 0/31,5 mm oraz 0/63 mm. Prosimy o uzupełnienie SSTWiORB D.04.04.02 o krzywe uziarnienia dla mieszanki 4/31,5 mm.

Odpowiedź:

 Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 powinna leżeć między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1(w Załączeniu).

 

Pytanie Nr 6:

Zgodnie z opisem pozycji nr 3.2 kosztorysu ofertowego oraz przekrojem konstrukcyjnym do wzmocnienia połączenia poszerzeń z istniejącą konstrukcją należy zastosować geosiatkę z polipropylenu o wytrzymałości 100kN/m. SSTWiORB D.05.03.26 wymaga zastosowania geokompozytu o wytrzymałości 100kN/m i rozciąganiu przy zerwaniu poniżej 3%. Siatki polipropylenowe dostępne na rynku posiadają wytrzymałości do 45 kN/m i rozciąganie przy zerwaniu poniżej 12%. Ponadto siatki polipropylenowe nie powinny być stosowane do wzmacniania nawierzchni bitumicznych ze względu na małą odporność na wysokie temperatury. Parametry wymienione w SSTWiORB spełniają siatki z włókien szklanych. Prosimy o sprecyzowanie, jaki geosyntetyk należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć geosiatkę z PP o wytrzymałości min. 100 kN/m zgodnie
z pozycją przedmiarową nr 3.2. W załączeniu poprawna szczegółowa specyfikacja techniczna.

 

Pytanie Nr 7:

Zgodnie z opisem pozycji nr 3.3 kosztorysu ofertowego warstwę wiążącą należy wykonać z mieszanki AC16S. SSTWiORB D.05.03.05b oraz przekrój konstrukcyjny wymaga zastosowania mieszanki AC16W. Prosimy o sprecyzowanie, jaką mieszankę należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć warstwę wiążącą z mieszanki AC16W.

_________________________________

 

W załączeniu:

1. Ścianka czołowa DN 600

2. SST Geosiatka.

3. Krzywa uziarnienia kruszywa

 

 Powyższe odpowiedzi wiąże strony z chwilą ogłoszenia niniejszej treści.

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielanych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenia Zamawiającego.

                                                                                                              Grzegorz Pietrzyk

…………………………………..

Kierownik zamawiającego