Informacja z otwarcia ofert

(Informacja z otwarcia ofert)

Opatów,  08. 05. 2020r.

Nr sprawy TDiM.26.1.2.2020

Przebudowa drogi powiatowej nr 0737T Gołębiów – Usarzów – Zdanów – Jugoszów – Krobielice – Nasławice
w m. Gołębiów w km 0+000,00 – 0+853,00 odc. dł. 853,00 mb.

Zadania realizowane przy udziale finansowym  Funduszu Dróg Samorządowych

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości  471 283,42 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA – 30. 07. 2020r.

TERMIN PŁATNOŚCI – 30 dni

 

WYKAZ ZŁOŻONYCH OFERT

Nr

oferty

Nazwa oferenta Wartość brutto Gwarancja
 

1.

 

AGLET Sp. z o.o.

ul. Nowogrodzka 31

00-511 Warszawa

Oddział Starachowice

ul. Benedyktyńska 11

27-200 Starachowice

413 823,91 84 m-ce
 

2.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

„DROKAM” Tomasz Wojtas

27-670 Łoniów, Piaseczno 44

388 002,53 84 m-ce
 

3.

 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o.

ul. Rakowska 40,

28-200 Staszów

318 044,22 84 m-ce
 

4.

„TRAKT” S.A.

Górki Szczukowskie 1 k/Kielc

26-065 Piekoszów

327 982,64 84 m-ce
 

5.

 

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Fart Sp. z o.o.

ul. Ściegiennego 268a,

25-116 Kielce

387 356,84 84 m-ce
6. Lider:

PBI Infrastruktura S.A.

ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik

Partner:

PBI WMB Sp. z o.o.
ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz

378 777,47 84 m-ce
 

7.

 

 

FHU „KOWEX” Piotr Cieśla

Łomno 1G

27-225 Pawłów

263 259,15 84 m-ce
8. „BUDROMOST –STARACHOWICE” Sp. z o.o.

27-215 Wąchock,

ul. Św. Rocha 31

366 657,06 84 m-ce
9. STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewskiego 10

05-800 Pruszków

515 337,74 84 m-ce
10. Firma Transportowo – Budowlano – Drogowa

DYLMEX Tomasz Dyl

ul. Towarowa 44

28-200 Staszów

305 601,84 84 m-ce

UWAGA!

Zamawiający przypomina, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (tj. informacji z otwarcia ofert), przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ).


 

             Grzegorz Pietrzyk

       ………………………………………

           podpis Zamawiającego