Ogłoszenie o wyborze oferty

 Opatów,  19. 05. 2020r.

Nr sprawy TDiM.26.1.2.2020

Zamawiający

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie

Lipowska 2

27-500 Opatów

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym  pod nazwą:

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 0737T Gołębiów – Usarzów – Zdanów – Jugoszów – Krobielice – Nasławice
w m. Gołębiów w km 0+000,00 – 0+853,00 odc. dł. 853,00 mb.

 

Zadania realizowane przy udziale finansowym  Funduszu Dróg Samorządowych

 

 1. Działając na podstawie 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r, poz. 1843)Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie informuje, że w prowadzonym postępowaniu Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

FHU „KOWEX” Piotr Cieśla

Łomno 1G

27-225 Pawłów  

2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena – 60%; Gwarancja – 5%; Jakość wykonania poboczy – 35%;

 1. Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, jego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i złożył najkorzystniejszą ofertę w kryterium:  cena – 60,00 pkt;   gwarancja – 5,00 pkt,; jakość – 35,00 pkt.;

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

 1. W prowadzonym postępowaniu złożono 10 ofert.

1) AGLET Sp. z o.o.

 1. Nowogrodzka 31

00-511 Warszawa

Oddział Starachowice

 1. Benedyktyńska 11

27-200 Starachowice

– przyznane punkty  43,40: cena – 38,40 pkt;   gwarancja – 5,00 pkt,; jakość -0,00 pkt.;

2) Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

„DROKAM” Tomasz Wojtas

27-670 Łoniów, Piaseczno 44

– przyznane punkty  80,80: cena – 40,80 pkt;   gwarancja – 5,00 pkt,; jakość -35,00 pkt.;

3) Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o.

 1. Rakowska 40,

28-200 Staszów

– przyznane punkty  89,80 pkt: cena – 49,80 pkt;   gwarancja – 5,00 pkt,; jakość -35,00 pkt.;

4) „TRAKT” S.A.

Górki Szczukowskie 1 k/Kielc

26-065 Piekoszów

– przyznane punkty  88,00 pkt: cena – 48,00 pkt;   gwarancja – 5,00 pkt,; jakość -35,00 pkt.;

5) Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Fart Sp. z o.o.

 1. Ściegiennego 268a,

25-116 Kielce

– przyznane punkty  80,80 pkt: cena – 40,80 pkt;   gwarancja – 5,00 pkt,; jakość -35,00 pkt.;

6) Lider:

PBI Infrastruktura S.A.

 1. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik

Partner:

PBI WMB Sp. z o.o.
ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz

– przyznane punkty  82,00 pkt: cena – 42,00 pkt;   gwarancja – 5,00 pkt,; jakość -35,00 pkt.;

7) FHU „KOWEX” Piotr Cieśla

Łomno 1G

27-225 Pawłów

– przyznane punkty  100,00 pkt: cena – 60,00 pkt;   gwarancja – 5,00 pkt,; jakość -35,00 pkt.;

8) „BUDROMOST –STARACHOWICE” Sp. z o.o.

27-215 Wąchock,

 1. Św. Rocha 31

– przyznane punkty  83,20 pkt: cena – 43,20 pkt;   gwarancja – 5,00 pkt,; jakość -35,00 pkt.;

9) STRABAG Sp. z o.o.

 1. Parzniewskiego 10

05-800 Pruszków

– przyznane punkty  70,60 pkt: cena – 30,60 pkt;   gwarancja – 5,00 pkt,; jakość -35,00 pkt.;

10) Firma Transportowo – Budowlano – Drogowa

DYLMEX Tomasz Dyl

 1. Towarowa 44

28-200 Staszów

– przyznane punkty  91,60 pkt: cena – 51,60 pkt;   gwarancja – 5,00 pkt,; jakość -35,00 pkt.;

                          Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienia publiczne w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 94 ustawy p.z.p., nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, i nie później jednak niż przed terminem związania ofertą.

                                                                                                                                                Grzegorz Pietrzyk

                                      ………………………………………

                      Kierownik Zamawiającego