Informacja z otwarcia ofert

(Informacja z otwarcia ofert)

 Opatów,  26. 05. 2020r.

 Nr sprawy TDiM.26.1.3.2020

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 0711T Dziewiątle – Ujazdek – Łagówka – Łagowica – Pipała – Jastrzębska Wola – Skolankowska Wola – Zielonka – Iwaniska  w m. Iwaniska  polegająca na budowie chodnika w km 11+048 – 11+669 oraz w km 11+755 – 11+969 o łącznej dł. 0,835 km.

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości  1 005 061,31 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA – 15. 09. 2020r.

TERMIN PŁATNOŚCI – 30 dni licząc od daty wpływu faktury do Zamawiającego.

 

WYKAZ ZŁOŻONYCH OFERT

 

Nr

oferty

Nazwa oferenta Wartość brutto Gwarancja
 

1.

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

DROGOWIEC Marcin Jabłoński

ul. Samsonowicza 15

27-400 Ostrowiec Św.

836 573,25 84 m-cy
 

2.

„DROGMAR” S.C.

M. Godzina P. Podeszwa

ul. Samsonowicza 6

27-400 Ostrowiec Św.

951 698,49 84 m-cy

 

UWAGA!

Zamawiający przypomina, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (tj. informacji z otwarcia ofert), przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ).


 

             Grzegorz Pietrzyk

       ………………………………………

           podpis Zamawiającego