Informacja z otwarcia ofert

(Informacja z otwarcia ofert)

Opatów,  06. 02. 2020r.

 Nr sprawy TDiM.26.1.1.2020

 

Dostawa samochodu ciężarowego powyżej 3,5 tony na potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych
w Opatowie

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości  170 000,00 zł

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA – 28. 02. 2020r.

TERMIN PŁATNOŚCI – 14 dni licząc od daty wpływu faktury do Zamawiającego.

 

 

WYKAZ ZŁOŻONYCH OFERT

 

Nr

oferty

Nazwa oferenta Wartość brutto Gwarancja
 

1.

 

PPHU GÓRECKI

Górecki Paweł

Królewiec 100

26-212 Smyków

 

306 147,00 12 m-cy
2.  ——–    

 

UWAGA!

Zamawiający przypomina, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (tj. informacji z otwarcia ofert), przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ).


 

             Grzegorz Pietrzyk

       ………………………………………

           podpis Zamawiającego