ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dostawa nowych znaków drogowych.

    Opatów, 05. 05. 2022r
DT.26.2.2.2022 (Gw.)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza kwoty 130  000 zł, wskazanej w art. 2, ust 1. pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych
1. Dostawa  nowych znaków drogowych i tabliczek do znaków i słupków do znaków zgodnie z załączonym wykazem znaków i tabliczek do znaków oraz zgodnie z postawionymi wymogami z podziałem na:

Zadanie nr 1 Dostawa znaków drogowych do Obwodu Drogowego nr 1 w Opatowie
Zadanie nr 2 Dostawa znaków drogowych do Obwodu Drogowego nr 2 w Smugach

2. Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano najkorzystniejszą ofert ę złożoną przez Wykonawcę:

WIMED Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Tarnowska 48,
33-170 Tuchów,

3.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena – 100%

4. Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę cenową za wykonanie
całości zamówienia, spełnił warunki udziału.

5. W prowadzonym postępowaniu złożono 4 oferty.

1) ERPLAST Sp. z o.o., Witebska 27, 85-778 Bydgoszcz
z ceną ofertową 138 914,97 zł brutto.

2) TIOMAN Group Sp. z o.o. (dawniej TIOMAN Sp. z o.o. Sp.k.)
Ostaszewo 57E, 87-148 Łysomice
z ceną ofertową 145 651,21 zł brutto.

3) WIMED Sp. z o.o. Sp.k., ul. Tarnowska 48, 33–170 Tuchów
z ceną ofertową 122 322,27 zł brutto.

4) Centrum Techniki Drogowej
INBUD Spółka z o.o.
ul. Dobrego Pasterza 116, 31-416 Kraków
z ceną ofertową 136 015,86 zł brutto.

Grzegorz Pietrzyk
…………………………………..
Podpis Zamawiającego