ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawe soli drogowej

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie
publiczne, którego wartość nie przekracza kwoty 130  000 zł, wskazanej w art. 2, ust 1. pkt 1
ustawy – Prawo zamówień publicznych

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie, ul. Lipowska 2, 27-500 Opatów, zwraca się z prośbą o przedstawienie
oferty cenowej na:

dostawę soli drogowej z antyzbrylaczem w ilości 300 ton, przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg powiatowych
w sezonie 2021/2022

1. Warunki jakości i dostawy soli.

1) Zakup soli wraz z transportem na miejsce:

Zadanie nr I
–  Dostawa soli do Obwodu Drogowego nr 1
w Opatowie – 200 t

Zadanie nr II-  Dostawa soli do Obwodu Drogowego nr 2 w
Smugach (gm. Ożarów) – 100 t

2) Sól drogowa z antyzbrylaczemstanowiąca przedmiot zamówienia winna spełniać
wymagania określone w normie PN-86/C-84081/02 Sól (chlorek sodowy).

3) Musi odpowiadać
wymaganiom higienicznym (posiadać atest higieniczny wydany przez Państwowy
Zakład Higieny) oraz posiadać dopuszczenie lub inny dokument (atest, aktualne
świadectwo dopuszczenia lub inny dokument) wskazujący na możliwość stosowania
na drogach na terenie kraju.

4) Dostawy objęte
zamówieniem będą realizowane sukcesywnie zgodnie z ustaleniami z zamawiającym,
zależnie od bieżących potrzeb, do 10
listopada 2021r.

5) Rzeczywista
wielkość dostawy może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu do 25%, w zależności od
warunków atmosferycznych i zapotrzebowania.

6) Dostawy
realizowane będą samochodami samowyładowczymi, a wykonawca jest zobowiązany do
stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną na jakość
przewożonego materiału,
a w szczególności na jego zawilgocenie. Ilość i wydajność środków transportu
winna gwarantować terminowość dostaw.

7) Forma dostawy –
sól luzem bez opakowań.

2. Prosimy o złożenie oferty do dnia  18. 10.
2021  r. do godz. 1200

3. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:

Zarząd Dróg Powiatowych w
Opatowie

ul. Lipowska 2
27-500 Opatów

Godziny
urzędowania: 7:00 – 15:00

tel/fax: 15 8682485

zdpopatow@poczta.onet.pl

Dopuszcza
się składanie ofert faksem, pocztą e-mail (skan oferty)

4. Termin płatności: 14 dni licząc od daty
wpływu faktury do Zamawiającego.

W załączeniu:

– Formularz cenowy;

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego ogłoszenia i
jego warunków oraz do
zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.
(K.c. Art.  701 § 
3; Art.  703 §  1)

Grzegorz
Pietrzyk

……………………………………

Podpis
Zamawiającego