OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM dostawa 15 ton drogowej kationowej emulsji asfaltowej

Opatów, 26.
04. 2021r

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM

Zamówienie
publiczne, którego wartość nie przekracza kwoty 130  000 zł, wskazanej w art. 2, ust 1. pkt 1
ustawy – Prawo zamówień publicznych

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie, ul.
Lipowska 2, 27-500 Opatów, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej
na dostawę (sprzedaż):

15 ton drogowej kationowej emulsji asfaltowej szybkorozpadowej K1-65 do
remontów cząstkowych nawierzchni drogowych w 2021 roku.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do
zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostawy do 30%;
2. Dostawy będą odbywać się sukcesywnie, zgodnie z potrzebami Zamawiającego od 17.
05. 2021r  do31. 10. 2021 r.

3. Wykonawca jest zobowiązany
dostarczyć emulsję do siedziby Zamawiającego na ul. Lipowską 2, 27-500 Opatów,
w godzinach 7.00 – 15.00, w wyjątkowych sytuacjach dostawy mogą odbyć się w
innych godzinach, po wcześniejszym uzgodnieniu.

4. Dostawa powinna być
zrealizowana nie później niż w ciągu 2
dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania na emulsję
asfaltową.

5. Jednorazowa dostawa może
wynieść max. 6 ton.

Prosimy o złożenie ofert cenowych do dnia 04.05.2021r. do godz. 10:00

Oferty prosimy składać w siedzibie zamawiającego:

Zarząd Dróg Powiatowych w
Opatowie

ul. Lipowska 2
27-500 Opatów

Godziny
urzędowania: 7:00 – 15:00

tel/fax: 15 8682485

zdpopatow@poczta.onet.pl

Dopuszcza się składanie ofert faksem: (15
8682485),  pocztą e-mali:  zdpopatow@poczta.onet.pl (skan oferty).

Termin wykonania zamówienia – sukcesywnie, zgodnie
z potrzebami Zamawiającego od 17. 05. 2021r 
do31. 10. 2021 r.

W załączeniu:

– Formularz cenowy;

Załącznik do pobrania

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego ogłoszenia i
jego warunków oraz do
zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert.
(K.c. Art.  701 § 
3; Art.  703 §  1)

Grzegorz Pietrzyk
……………………………………
Podpis Zamawiającego