ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

    Opatów, 22.
04. 2021r

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamówienie
publiczne, którego wartość nie przekracza kwoty 130  000 zł, wskazanej w art. 2, ust 1. pkt 1
ustawy – Prawo zamówień publicznych

Zamówienie dotyczy:

Dostawy (sprzedaż):

nowej kosiarki tylno
– bocznej z nożami szeklowymi  tylu „Y” przystosowanej
do pracy przy koszeniu
poboczy dróg w kolorze drogowym (pomarańczowy, żółty, czerwony).

Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie informuje,
że w prowadzonym postępowaniu wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez
Wykonawcę:

„ROLMEX – Misiuda”” Spółka jawna
ul. Ściegiennego 264c
25-116 Kielce

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena – 100%

Uzasadnienie wyboru:

Spełnił postawione wymogi i kryteria oceny ofert.
W prowadzonym postępowaniu złożono 1 ofertę.

Grzegorz Pietrzyk
……………………………………
Podpis Zamawiającego