Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 r.

Zarząd
Dróg Powiatowych w Opatowie, zgodnie z art. 23 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo
Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm. )

przedstawi
plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych jakie planuje przeprowadzić w
2021 r.

L.P Przedmiot
zamówienia
Rodzaj
zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi)
Przewidywany
tryb udzielenia zamówień
 
Orientacyjna
wartość zamówienia
(podane
w netto)
Przewidywany termin
wszczęcia postępowania
w
ujęciu kwartalnym
1. Przebudowa drogi powiatowej nr 0730T w m. Malice
Kościelne oraz przebudowa obiektu mostowego o nr ewid. (JNI): 30000625 w km
6+610
roboty
budowlane
tryb podstawowy
art. 275 pkt 1 ustawy
1 038 000,00 II
2. Przebudowa drogi pow nr 0731T i drogi pow nr 0730T
polegająca na budowie dwóch odcinków chodnika w m. Malice Kościelne o łącznej
dł. ok. 1,200 km.
roboty
budowlane
tryb podstawowy
art. 275 pkt 1 ustawy
1 164 900,00 II
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 0698T polegająca na
budowie chodnika w m. Wszechświęte odc. dł. ok. 0,635 km
roboty
budowlane
tryb podstawowy
art. 275 pkt 1 ustawy
512 895,00 II
4. Remont drogi powiatowej nr 0720T Iwaniska – Tęcza –
Krępa Dolna – Boduszów – Mydłów – Kaczyce – Grocholice – Włostów w m. Włostów
w km od 13+145 do 14+840 o dł. 1,695 km
roboty
budowlane
tryb podstawowy
art. 275 pkt 1 ustawy
797 040,00 II
5. Dostawa benzyny i oleju napędowego dla potrzeb Zarządu
Dróg Powiatowych w Opatowie w 2022 roku,
dostawy tryb podstawowy
art. 275 pkt 1 ustawy
235 766,00 IV

                                                                                                                                                                    Grzegorz Pietrzyk

Opatów, dnia 15. 01.
2021r.                                   ____________________

                                                                                              Kierownik Zamawiającego